Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Salut i Consum per tal de regular les relacions entre ambdues institucions pel desenvolupament de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut

Palma, 9 d'octubre de 2002

COMPAREIXEN

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, l'Honorable. Senyora Aina Maria Salom i Soler, Consellera de Salut i Consum, facultada per a la firma de convenis d'àmbit sanitari en virtut del Decret 1/2001, de 30 de març, del president de les Illes Balears.

Ambdues parts, en virtut de les atribucions conferides per les institucions respectives

EXPOSEN

Primer

La UIB i la Conselleria de Salut i Consum tenen com a objectiu comú la investigació en els camps de la salut, bàsica i aplicada a l'assistència sanitària.

Segon

Hi ha antecedents de col·laboració entre la UIB i les entitats assistencials que ara conformen el Servei de Salut de les Illes Balears, en el camp de la investigació i la docència, que ha quedat palesa en diversos convenis. Així, alguna de les línies d'investigació s'han desenvolupat amb la participació d'investigadors d'ambdues institucions. En ambdues institucions hi ha professionals amb experiència investigadora i àmplia producció científica en revistes d'impacte en diversos camps de les ciències de la salut.

Tercer

Un dels principis rectors de la política social i econòmica que recull la Constitució al seu article 44 proclama que "e ls poders públics promouran la ciència i la investigació científica i tècnica en benefici de l'interès general ".

Quart

L'article 18.15 de la Llei general de sanitat (Llei 14/1986, de 25 d'abril) estableix que les administracions públiques a través dels seus serveis de salut i dels òrgans competents hauran de desenvolupar una sèrie d'actuacions, entre les quals destaca " el foment de la investigació científica en el camp específic dels problemes de la salut ". L'article 68 de la Llei general de sanitat esmentada abans estableix que "e ls centres hospitalaris desenvoluparan, a més de les tasques estrictament assistencials, funcions de promoció de salut, prevenció de les malalties i investigació i docència [¿]". L'article 104.4 de la Llei general de sanitat estableix que "Les Universitats han de comptar, com a mínim, amb un hospital i tres centres d'Atenció Primària universitaris o amb funció universitària per a l'exercici de la docència i la investigació [...]". L'article 106 de l'esmentada Llei general de sanitat estableix que " les activitats d'investigació han de ser fomentades en tot el sistema sanitari com a element fonamental per al progrés d'aquest ".

Cinquè

L'article 10 de la Llei d'ordenació universitària defineix els instituts universitaris d'Investigació com a centres dedicats a la investigació científica i tècnica o a la creació artística, que podran ser constituïts, mitjançant conveni amb altres entitats públiques o privades.

Sisè

La necessària línia d'actuació integrada entre la UIB i la Conselleria de Salut i Consum té un precedent en l'acord, signat el 17 de maig de 1999, per a la coordinació, impuls i desenvolupament de la investigació i formació en ciències de la salut a les Illes Balears.

Setè

El Consell de Govern de les Illes Balears va aprovar, amb data de 21 de desembre de 2001, el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears, en el qual un dels programes temàtics prioritaris es refereix a ciències de salut. En aquest programa s'inclou, com a acció prioritària, la creació i posada en marxa de l'Institut d'Investigacions en Ciències de la Salut, amb caràcter d'institut universitari per part de la UIB, però concertat amb el sistema de salut.

Vuitè

El Govern de les Illes Balears, en conseqüència amb el que s'ha indicat en el punt l'anterior, ha creat l'INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIONS EN CIÈNCIES DE LA SALUT, en endavant IUNICS, a proposta del Consell Social de la UIB, d'acord amb la Junta de Govern de la UIB i presentat per la Conselleria d'Educació i Cultura (Decret 72/2002, de 17 de maig, pel qual s'aprova la creació de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut de la UIB), com a Institut Universitari d'Investigació, en els termes establerts a l'article 10 de la Llei d'ordenació universitària. En dit Decret es posa de manifest que el desenvolupament i consolidació de l'IUNICS requereix la signatura d'un conveni de col·laboració entre la UIB i la Conselleria de Salut i Consum.

Novè

La creació i dotació de l'IUNICS és una de les actuacions incloses en el Programa Operatiu FEDER (Fons Estructurals de Desenvolupament Regional), de la Unió Europea, corresponent a les Illes Balears en el període 2000-2006, el cofinançament de la qual, per part del Govern de les Illes Balears, fou articulada a través del protocol de col·laboració, signat el 31 de maig de 2002, entre la Conselleria d'Innovació i Energia, juntament amb la Conselleria d'Educació i Cultura, i la Universitat de les Illes Balears, per a la realització d'obres de construcció i ampliació de centres d'investigació.

Partint de tot el que s'ha exposat i atès que en les propostes estratègiques de la UIB i de la Conselleria de Salut i Consum es preveu que es potenciï la investigació en ciències de la salut i que repercuteixi directament en la prestació de l'atenció sanitària, és per això que les dues parts, d'acord mutu, han decidit subscriure aquest conveni i l'han sotmès a les següents,

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

1. L'objecte d'aquest conveni és la regulació de la col·laboració de la UIB i la Conselleria de Salut i Consum en el desenvolupament i consolidació de l'IUNICS, tal i com es recull en el Decret 72/2002, de 17 de maig, del Govern de les Illes Balears.

2. En el marc del present conveni se signaran per ambdues institucions les addendes per a la adscripció a l'IUNICS d'estructures investigadores del sistema sanitari públic de les Illes Balears que es considerin o la transformació o creació de noves estructures, com a seus de l'IUNICS. En les addendes es recolliran les obligacions concretes de la UIB i la Conselleria de Salut i Consum.

  Segona. Àmbit

  2.1. Pel que fa a la relació entre l'IUNICS i el sistema sanitari públic de les Illes Balears, el seu àmbit serà el territori de les Illes Balears, encara que per les característiques pròpies de la recerca tendrà un marc d'actuació més ample, establirà lligams amb altres centres de recerca o farà possible el reconeixement o acreditació de l'IUNICS com a estructura per part d'altres organismes d'investigació d'àmbit de l'Estat espanyol, europeu o altres.

  2.2. L'IUNICS podrà tenir diverses seus, ubicades tant a la UIB com als centres sanitaris de les Illes Balears.

  Tercera. Objectius

  3.1 L'objectiu de l'IUNICS és executar i fomentar la investigació de qualitat en ciències de la salut, realitzar per ell mateix i en cooperació amb altres institucions, amb referència especial a les que depenen del sistema públic de salut de les Illes Balears, programes i projectes concrets d'investigació en aquesta àrea, inclosa la investigació clínica, epidemiològica i dels serveis sanitaris, i vetllar per la transferència dels resultats de recerca a la pràctica clínica.

  3.2. Col·laborar en la gestió administrativa de la investigació, unir recursos materials i econòmics per tal de fer més rendibles els esforços.

  3.3. Facilitar l'accés dels investigadors a les persones ateses en els serveis sanitaris públics, a informacions clíniques disponibles i a mostres biològiques, sempre complint amb les disposicions legals que garanteixin la intimitat i llibertat dels pacients.

  3.4. Facilitar i estimular la comunicació i la col·laboració científica entre investigadors de la UIB i dels serveis sanitaris de les Illes Balears.

  3.5. Contribuir, mitjançant la generació de coneixement científic, a identificar i donar resposta als problemes de salut de la comunitat de les Illes Balears.

  3.6. Col·laborar en la formació del personal sanitari de les Illes Balears en aspectes relacionats amb la recerca de salut, així com també en la formació universitària en les grans àrees de coneixements relacionada en la recerca en ciències de la salut (medicina, biologia, química, infermeria, psicologia o altres). L'IUNICS potenciarà els programes de postgrau i tercer cicle en ciències de la salut a la UIB.

  3.7. Tendir a integrar com a professors associats de la UIB els professionals sanitaris que col·laborin de forma destacada en la recerca portada a terme per l'IUNICS.

  Quarta. Seguiment

  4.1. Es crea una Comissió de Seguiment del Conveni, que té, com a finalitat, assegurar la coordinació d'ambdues institucions i que vetllarà per la consecució dels fins que s'expressen en la clàusula tercera i del acords expressats en el conveni.

  4.2. La Comissió, de naturalesa paritària, estarà integrada per representants de la UIB i de la Conselleria de Salut i Consum, i el nombre de representants serà el que considerin oportú en cada moment ambdues parts, de mutu acord.

  4.3. Ambdues institucions es comprometen a elaborar, en el termini de dos mesos a partir de la signatura d'aquest document, un reglament de funcionament, amb la participació de la Conselleria d'Educació i Cultura i la Conselleria d'Innovació i Energia. El reglament regularà la participació de totes les institucions esmentades en els òrgans de govern de l'IUNICS.

  Cinquena. Durada

  5.1. S'estableix una vigència de deu anys, comptats a partir de la data de la signatura d'aquest conveni. No obstant això, si quan finalitzi el termini establert cap de les parts no el denuncia prèviament, amb una antelació mínima de tres mesos a la data d'acabament, s'entendrà que el conveni resta prorrogat per anys successius fins que qualsevol de les parts el denunciï amb l'antelació mínima indicada.

  5.2. Qualsevol de les parts també podrà rescindir el conveni abans de la data d'acabament o de la data d'acabament de qualsevol de les pròrrogues, si n'hi ha, per incompliment greu de les obligacions convencionals descrites en aquest document, per impossibilitat material de continuar la relació acordada o per força major.

  5.3. S'entén per incompliment greu, a l'efecte d'aquest conveni, aquell que n'afecti la continuïtat, la relació jurídica entre les parts, la manca d'acord en l'elaboració del reglament de funcionament o discrepàncies insalvables en la seva aplicació, l'alteració dels objectius, i altres similars.

  Sisena. Modificació o interpretacions del conveni

  Les parts, de mutu acord, podran modificar o completar aquest conveni, mentre sigui vigent, per adequar-lo a les circumstàncies que, si s'escau, puguin sobrevenir-hi.

  Com a prova de conformitat amb tot el que s'ha indicat abans, les parts signen aquest conveni en el lloc i en la data indicats a l'encapçalamen

  Per la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears,

  Per la Universitat de les Illes Balears,

  Aina Maria Salom
  Consellera

  Llorenç Huguet
  Rector

  Diligència

  El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 8 d'octubre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 6 de novembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).