Convenis i acords marc signats per la UIB

Primera addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Salut i Consum per a la utilització per l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) de determinades instal·lacions de l'Hospital Universitari Son Dureta

Palma, 9 d'octubre de 2002

COMPAREIXEN

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, l'Honorable Senyora Aina Maria Salom i Soler, consellera de Salut i Consum, facultada per a la firma de convenis d'àmbit sanitari en virtut del Decret 1/2001, de 30 de març, del president de les Illes Balears.

Ambdues parts, en base a les atribucions conferides per les institucions respectives

EXPOSEN

Primer . La Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Salut i Consum han signat un Conveni per regular la col·laboració entre ambdues institucions en el desenvolupament i consolidació de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut.

Segon . Com a conseqüència de dit Conveni i com a primera mesura lligada al mateix, s'ha adoptat la decisió de la instal·lació en el recinte de l'Hospital Universitari Son Dureta, que forma part de la xarxa hospitalària del Servei de Salut de les Illes Balears, d'una seu de l'IUNICS, per contribuir a complir els fins que s'especifiquen en la clàusula tercera del Conveni.

En base a les anteriors consideracions, ambdues parts estableixen la present addenda d'acord amb les clàusules següents:

CLÀUSULES

Primera.

Les parts signatàries acordaren que l'IUNICS disposi d'un espai a l'Hospital Universitari Son Dureta per dur a terme les seves finalitats investigadores.

Segona.

Als afectes de la clàusula anterior,

1. LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM es compromet a:

1.1. Destinar un espai per a l'IUNICS dins el recinte de l'Hospital Universitari Son Dureta, situat a la primera planta de l'edifici D que ocupa una superfície de 724 (set-cents vint i quatre) metres quadrats. S'adjunten com a annex 1 d'aquesta addenda plànols d'aquest espai.

En aquest espai s'hi ubicaran serveis d'investigació de la Conselleria de Salut i Consum i grups de recerca en ciències de la salut de la UIB, per tal de portar a terme recerca bàsica i clínica i altres activitats relacionades amb la investigació.

1.2. Destinar, en el moment en què les necessitats d'atenció sanitària de l'hospital ho permetin, una superfície complementaria de fins a vuit-cents metres quadrats, corresponent a la primera planta de l'edifici A, que, a hores d'ara està essent utilitzat per a hospitalització de malalts.

1.3. L'import econòmic de les obres d'adaptació per donar compliment a aquesta addenda del conveni no es podrà reclamar quan finalitzi el conveni, per la qual cosa les obres esmentades quedaran definitivament adscrites a l'Hospital Universitari de Son Dureta.

1.4. La neteja de les instal·lacions i eliminació de residus seran a càrrec de la Conselleria de Salut i Consum.

2. LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS es compromet a:

2.1 Realitzar a càrrec seu les obres de reforma de l'espai que es destina a l'Hospital Universitari Son Dureta per situar-hi una seu de l'IUNICS, segons l'avantprojecte que s'adjunta com a annex 2 d'aquesta addenda.

2.2. Subministrar l'equipament científic necessari per establir-s'hi. El manteniment d'aquest estarà a càrrec de la UIB.

2.3. Contractar l'assegurança per als investigadors destinats a l'IUNICS.

2.4. Fer complir, als investigadors de la UIB que desenvolupin llur funció en la seu de l'IUNICS de l'Hospital Universitari Son Dureta, les normes de salut laboral i protecció radiològica, seguretat contra incendis, tractament i evacuació de residus i, en general, adoptar totes aquelles mesures que sobre aquestes matèries estableixin les normes de caràcter estatal o autonòmic que siguin aplicables. En concret, es complirà el contingut de la Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals, i també la normativa interna de l'Hospital Son Dureta sobre les condicions de seguretat.

2.5. En aquest sentit, qualsevol investigador ha de comunicar al Servei de Prevenció de l'Hospital Universitari Son Dureta qualsevol situació de risc greu i imminent i aquelles situacions que puguin suposar un risc potencial per a la seguretat i salut dels treballadors, i també qualsevol accident de treball del qual en tengui coneixement. Aquesta comunicació s'efectuarà també i al mateix temps als responsables de la coordinació i el seguiment d'aquest conveni.

Tercera.

La present addenda tendrà igual vigència que el conveni de col·laboració entre la UIB i la Conselleria de Salut i Consum per tal de desenvolupar l'IUNICS.

Com a prova de conformitat amb tot el que s'ha indicat abans, les parts signen aquest conveni en quatre exemplars i un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears,

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Aina Maria Salom
Consellera

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 8 d'octubre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 6 de novembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).