Convenis i acords marc signats per la UIB

C onveni marc entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i la Universitat Nacional del Litoral (Santa Fe, República Argentina)

Palma, 27 de novembre de 2001
Santa Fe, 3 d'octubre de 2002

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. El domicili de la UIB és a l'edifici Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, Km. 7.5, Palma, Illes Balears, Espanya.

I de l'altra, el Rector de la Universitat Nacional del Litoral (UNL), Ing. Mario Barletta, com a representant d'aquesta, amb domicili al Boulevard Pellegrini, 2750, de la ciutat de Santa Fe, República Argentina.

EXPOSEN

I . Que ambdues universitats són entitats de Dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupen activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessades a col·laborar en els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la docència i de la investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu.

II . Que ambdues universitats estan d'acord a establir una col·laboració en els camps científics i tecnològics d'interès comú, en la qual s'inclourà la participació en projectes conjunts tant d'àmbit nacional com internacional.

Un cop exposat tot això, ambdues universitats

CONVENEN

¿ Potenciar les relacions, unir esforços i establir normes àmplies d'actuació que encausin i incrementin, dins un marc preestablert, els contractes i les col·laboracions ja existents.

¿ Amb aquesta finalitat, formalitzar el present conveni marc de col·laboració d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

Primera. Finalitat de conveni marc

La UNL i la UIB podran col·laborar en activitats de formació de personal, d'investigació científica i desenvolupament tecnològic, d'intercanvi d'experts, i en la utilització i comercialització a tercers de tecnologies desenvolupades per ambdues institucions, mitjançant l'establiment de contractes i convenis específics, a qui es fa extensiu la totalitat del que es pacta en el present conveni.

Segona. Modalitats de col·laboració

a) Execució de projectes i programes d'investigació i desenvolupament, per realitzar en els instituts, laboratoris i centres de les universitats.

b) Cooperació en programes de formació de personal investigador i tècnic.

c) Assessorament mutu en qüestions relacionades amb l'activitat d'ambdues entitats.

d) Organització i execució d'activitats comunes relacionades amb la promoció social de la investigació i el desenvolupament tecnològic.

e) Intercanvi de personal per temps limitat, quan el tipus de treball així ho demani.

f) Altres que siguin considerades d'interès mutu, dins les possibilitats de què disposin les parts i les activitats que constitueixen l'objecte del present conveni marc.

g) Intercanvi d'alumnes.

Tercera. Contingut dels convenis específics

Cada projecte i/o programa d'actuació en el marc d'aquest conveni serà objecte d'un contracte o conveni específic que ha d'incloure, entre d'altres, el aspectes següents:

a) Definició de l'objecte que es persegueix.

b) Descripció del pla de treball, que inclourà les diferents fases de què constarà i la cronologia del seu desenvolupament.

c) Pressupost total i mitjans materials i humans que necessiti aquest programa, especificant el que aportarà cada entitat.

d) Normes per a la coordinació, l'execució i el seguiment del projecte.

e) Noms de les persones, una per cada part, que es designaran per mutu acord i es responsabilitzaran del desenvolupament del contracte o conveni.

Quarta. Normes de funcionament

Les col·laboracions derivades d'aquest conveni marc seran sotmeses a les normes d'ambdues universitats, en la forma que estableixin els convenis o contractes específics, tenint en compte la naturalesa de la col·laboració i el lloc on es realitzi el treball.

Cinquena. Personal

Ambdues universitats poden posar a disposició de l'altra entitat alguns dels professors o tècnics. Mitjançant convenis específics s'establiran els compromisos i les obligacions de les parts.

Sisena. Equipament

Els béns d'equip aportats per una part a un projecte d'investigació comú seran sempre propietat seva. La propietat dels béns immobles o equips adquirits o construïts en el marc d'un projecte comú serà determinada, en cada cas, en el contracte o conveni específic corresponent.

Setena. Confidencialitat

La confidencialitat, la publicació de resultats, la propietat industrial i l'explotació d'aquests resultats s'establiran de mutu acord entre ambdues universitats en contractes o convenis específics.

Vuitena. Vigència i durada

El present conveni marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de quatre anys, període renovable per altres d'iguals per acord tàcit.

Novena. Finalització i rescissió

Ambdues parts, de comú acord, poden denunciar o modificar el present document en qualsevol moment. Qualsevol de les parts pot, també, denunciar el present conveni, si comunica per escrit a l'altra part aquesta decisió amb sis mesos d'antelació a la data prevista d'acabament. En ambdós casos, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Les disposicions que afectin als punts tractats a la clàusula setena es mantindran després de la finalització o rescissió del conveni marc.

Desena. Litigi

Ambdues universitats es comprometen a resoldre amistosament qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament del present conveni.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni marc, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Llorenç Huguet
Rector

Per la Universitat Nacional del Litoral,

 

Mario Barletta
Rector

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell Executiu de data 16 de març de 1999 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 29 de març de 1999, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).