Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca, Tirme, SA i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme actuacions conjuntes en matèria de gestió de residus sòlids urbans

Palma, 20 de setembre de 2002

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Miquel Àngel Borràs i Llabrés, en qualitat de Conseller Executiu del Departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca, actuant en nom i representació d'aquest.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el Senyor Ángel Fernández Homar, amb NIF 42958251-R, en qualitat de Director Gerent de TIRME, SA, domiciliada a carretera de Sóller, km, 8,2, Palma, actuant en nom i representació d'aquesta.

Totes les parts es reconeixen la competència i la capacitat necessàries per signar el present conveni de col·laboració i, posades prèviament d'acord,

MANIFESTEN

  • Que el Consell de Mallorca, és l'administració responsable de la Gestió dels Residus Sòlids Urbans de l'illa de Mallorca d'acord amb el que preveu el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca, aprovat per Decret 21/2000, de 18 de febrer.
  • Que amb data 20 de novembre de 2001, es va signar un Conveni Marc de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears, per establir entre altres, programes d'investigació i de promoció de la investigació fent una especial atenció als que s'insereixen dins el marc d'actuació del Consell de Mallorca, la col·laboració mitjançant protocols específics en la realització de cursos i tasques de formació en les que estiguin interessades les dues institucions, i el foment de l'establiment de concerts per a l'assessorament, l'elaboració de dictàmens i d'altres activitats que el Consell de Mallorca demani a la Universitat de les Illes Balears.
  • Que TIRME, SA és l'empresa concessionària del Servei de Gestió de Residus Sòlids Urbans de Mallorca, mitjançant contracte signat amb el Consell de Mallorca amb data 21 de maig de 1992, i modificat posteriorment amb data 16 de febrer de 2001,
  • Les entitats abans esmentades convenen que la col·laboració mútua suposarà un millor aprofitament dels recursos propis i es podran assolir objectius de qualitat ambiental i social, en aquest cas en el camp de la gestió dels residus urbans.

En conseqüència de tot l'anterior, han arribat als següents

ACORDS

Primer . És l'objecte del present Conveni la col·laboració entre les entitats signatàries a fi i efecte de realitzar les següents actuacions:

¿ El control i seguiment mediambiental de les infrastructures de tractament dels residus urbans de Mallorca que s'indiquin.

¿ El desenvolupament de projectes de Recerca + Desenvolupament + Innovació en matèria de gestió, tractament i reciclatge de residus.

¿ El desenvolupament de programes de formació en matèria de gestió, tractament i reciclatge de residus.

Segon . Per tal d'assolir els objectius del present conveni el Departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca durà a terme les següents accions:

¿ La supervisió del desenvolupament dels programes de control i seguiment mediambiental.

¿ La definició dels continguts i línies de treball dels programes de Recerca+Desenvolupament+Innovació i de formació.

¿ Qualsevol altre que cregui oportuna a l'empara del que preveu el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca.

En cap cas el desenvolupament de les accions abans esmentades suposarà una despesa pel Consell de Mallorca. En cas contrari, s'haurà d'aprovar prèviament el corresponent expedient de despesa.

Tercer . Per la seva banda, la Universitat de les Illes Balears aportarà, segons les seves disponibilitats els recursos humans i materials necessaris per desenvolupar les actuacions objecte del present conveni que se li sol·licitin.

Quart . Finalment, l'empresa TIRME, SA, serà responsable de:

¿ La supervisió i coordinació dels treballs que es duguin a terme per part de la Universitat de les Illes Balears en desenvolupament del present Conveni.

¿ El finançament necessari en cada cas.

Cinquè . TIRME, SA en qualitat de concessionari del Servei de Gestió de Residus Urbans de Mallorca signarà amb la Universitat de les Illes Balears els contractes necessaris que en cada cas s'estableixin per dur a terme les actuacions concretes i on es contemplaran els aspectes tècnics i econòmics de la col·laboració.

Sisè . En cap cas els contractes derivats de la signatura del present conveni podran suposar una despesa superior a la prevista a l'estudi econòmic financer del contracte signat entre el Consell de Mallorca i TIRME, SA ni de les quantitats establertes a les corresponents tarifes per la prestació del Servei de Gestió dels RSU de Mallorca. En qualsevol cas les actuacions que suposin una despesa superior hauran de ser aprovades pel Consell de Mallorca.

Setè. Per dur e terme el seguiment del present conveni es crea una Comissió Mixta i Paritària formada per un representant de cada una de les entitats signatàries. La Comissió regularà el seu propi funcionament.

Vuitè. Tota la informació i documentació generada pels treballs, projectes i altres actuacions derivades del present conveni serà considerada confidencial i no podrà ser divulgada sense autorització expressa del Departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca.

Novè. Totes les actuacions que es realitzin a l'empara del present conveni es duran a terme d'acord amb la imatge corporativa que acordi el Departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca.

Desè . La vigència del present conveni es de 5 anys, prorrogables per períodes anuals, per mutu acord entre les parts, excepte denúncia expressa d'alguna d'elles, la qual cosa s'haurà de comunicar al menys en dos mesos d'anterioritat a la data de finalització del present Conveni.

I en prova de l'anterior es signa el present conveni per triplicat i a un sol efecte, al lloc i amb la data expressats a l'encapçalament del present document.

Pel Consell de Mallorca, Miquel Àngel Borràs Conseller Executiu
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet Rector
Per TIRME, SA, Ángel Fernández Director Gerent

Catalina Burguera i Vidal, en qualitat de Secretaria Tècnica del Departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca autoritza el present Conveni.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 15 de gener de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de febrer de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).