Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Universitat d'Angers (França) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Angers, 25 de setembre de 2002

PREÀMBUL

Ambdues institucions, conscients de llurs funcions d'ensenyament, de formació i d'investigació, conscients de la necessitat de desenvolupar relacions de cooperació cultural, científica, tècnica i de formació, vist l'acord de cooperació firmat entre França i Espanya,

ACORDEN

Article 1 . D'establir una col·laboració centrada a reforçar la cooperació existent, a desenvolupar-la en noves disciplines i a estudiar l'especificitat de les formacions i de les investigacions dutes a terme dins els camps d'interès comú.

Article 2 . De desenvolupar intercanvis d'universitaris, d'investigadors i d'estudiants dins el marc de projectes de cooperació finançats.

Cada projecte donarà lloc a un acord particular que, una vegada aprovat per ambdues parts, s'adjuntarà a aquest protocol.

Article 3 . Els intercanvis de docents es faran en principi cada any en la mesura que ho permetin les necessitats del servei de cada part en el present conveni i d'acord amb les unitats de formació i d'investigació o amb les facultats interessades.

Article 4 . Es podran fer intercanvis d'estudiants. Els estudiants d'una de les universitats contractants podran, dins el respecte de les normes en vigor de cada institució implicada, ser admesos en els diferents cicles d'ensenyament de l'altra, i preferentment en els cicles superiors que permetin d'aprofundir en els coneixements, mètodes i elaboració de treballs d'investigació.

Una vegada establertes les disciplines objecte de convalidació, cada universitat podrà reconèixer la validesa dels ensenyaments seguits en l'altra universitat.

Article 5 . D'afavorir la definició i la realització de treballs d'investigació elaborats conjuntament per docents, investigadors i estudiants de les dues institucions.

Des d'aquesta perspectiva, es podran realitzar intercanvis d'investigadors.

Article 6 . De promoure l'elaboració de cursos o currículums de formació que permetin d'obtenir diplomes reconeguts per ambdues parts.

Article 7 . De fomentar els intercanvis de documentació, especialment en matèria d'investigació, entre els components de les dues institucions que hagin iniciat un procés de cooperació.

Article 8 . De cercar els mitjans de finançament necessaris per poder aplicar el present conveni. Ambdues universitats es comprometen així mateix a sol·licitar sempre que sigui possible l'ajut i l'assistència logística de les organitzacions implicades, particularment en matèria de cooperació i d'ajuda a la realització de programes comuns de desenvolupament.

Article 9 . El President de la Universitat d'Angers i el Rector de la Universitat de les Illes Balears o els seus representants oficialment autoritzats es reuniran almenys una vegada per any, dins el marc del present conveni, per fer el balanç anual de la cooperació i fer-ne el seguiment. Aquestes reunions s'organitzaran alternativament a França i Espanya.

Article 10 . El present conveni se signa per un termini de tres anys, renovables a partir de la data de la signatura.

Article 11 . El present conveni s'ha redactat en llengua francesa i en llengua catalana, i les dues versions en donen fe.

Llorenç Huguet Rector Universitat de les Illes Balears
Alain Barreau President Universitat d'Angers

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 20 de novembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).