Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol d'acord entre la Universitat d'Angers (França) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya) per a la realització d'un itinerari europeu
ADMINISTRACIÓ DEL TURISME

Angers, 25 de setembre de 2002

Vist l'acord signat entre la Universitat d'Angers (França) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya),

ACORDEN

Article 1. Objecte de la col·laboració

L'IUP ESTHUA, Estudis Superiors de Turisme i d'Hoteleria de la Universitat d'Angers (França), representat pel director, senyor Michel Bonneau,

d'una part,

i l'Escola de Turisme de la Universitat de les Illes Balears (Espanya), representada pel director, senyor Francesc Sastre Albertí, i per la directora del Títol Superior de Turisme, senyora C. Nativitat Juaneda Sampol,

de l'altra,

decideixen portar a terme una formació conjunta en el terreny del turisme, titulada Administració del Turisme, sota la forma d'«itinerari europeu».

Article 2. Objectius

Les dues institucions s'associen per proposar una formació bicultural destinada a rebre estudiants estrangers, i, més particularment, estudiants llatinoamericans, que vulguin augmentar llurs coneixements en el terreny del turisme en universitats europees.

Aquesta formació bicultural integra l'adquisició dels conceptes fonamentals en administració del turisme.

Aquesta formació, el contingut de la qual s'annexa, s'adreça a estudiants estrangers que tinguin un nivell d'estudis corresponent a un quart curs d'ensenyament superior.

Els requisits necessaris per entrar en aquesta formació es presenten a l'article 8.

Article 3. Estructura del projecte

Aquesta formació, que figurarà al catàleg permanent d'EduFrance, està estructurada segons el quadern de càrrecs definit per l'Agència EduFrance i té l'acceptació dels responsables de les dues universitats.

Article 4. Posada en marxa del projecte

Les dues institucions, recolzades en el sistema ECTS (European Credit Transfer System), han repartit els 60 crèdits d'estudis de l'any, a parts iguals, en funció de les especificitats de cada un.

Article 5. Responsabilitats

De mutu acord entre les dues institucions, els continguts del programa i el seu mode de validació es detallen a l'annex 1.

L'Agència EduFrance és la responsable administrativa i financera d'aquesta cooperació. L'IUP ESTHUA de la Universitat d'Angers i l'Escola de Turisme de la Universitat de les Illes Balears asseguraran la responsabilitat pedagògica de la formació.

Article 6. Desenvolupament de la formació

Aquesta formació es desenvoluparà durant dos semestres i començarà a Palma (Illes Balears, Espanya).

¿ Primera part de la formació: Els estudiants seleccionats començaran la seva formació a la Universitat de les Illes Balears.

El Servei de Relacions Internacionals de la Universitat de les Illes Balears assegurarà l'ajut per a l'allotjament i la tutoria ¿d'un mínim de 30 hores¿ i organitzarà la formació en llengua francesa (144 hores). Els 30 crèdits del curs a Espanya s'asseguraran entre el 15 de febrer de 2003 i el 7 de juny de 2003, per tal de tenir en compte el desfasament dels calendaris universitaris entre les universitats de l'hemisferi sud i les de l'hemisferi nord.

¿ La segona part de la formació es desenvoluparà a l'IUP ESTHUA de la Universitat d'Angers, a partir del setembre de 2003 (de l'1 de setembre de 2003 al 31 de març de 2004), en les mateixes condicions d'acolliment que té la Universitat de les Illes Balears. Els 30 crèdits del curs de Turisme s'asseguraran del setembre de 2003 al març de 2004. El perfeccionament lingüístic seguirà a la Universitat d'Angers a raó de 180 hores en dinou setmanes.

El control dels coneixements el farà durant els dos períodes la universitat corresponent, conforme al reglament de cada universitat.

Article 7. Lliurament del diploma

En acabar la formació, les dues universitats, que accepten mútuament validar les formacions descrites a l'article 6, lliuraran cada una un DU (diploma d'universitat). Aquesta formació podrà ser reconeguda i validada per la universitat d'origen de l'estudiant, en el marc d'un acord particular.

Article 8. Condicions d'admissió (prerequisits)

Cada estudiant interessat en aquest «itinerari europeu» podrà ser seleccionat per la seva universitat d'origen, la qual trametrà el seu currículum a l'Agència EduFrance.

Els estudiants també poden presentar la seva candidatura individualment, directament a EduFrance, en el marc del procediment de preinscripció.

El dossier de preinscripció serà el dossier tipus de l'Agència EduFrance i haurà de contenir:

¿ una carta que expliqui els motius del seu interès, en espanyol i, si és possible, en francès,

¿ les còpies dels diplomes obtinguts i/o certificats del nivell d'estudis, compulsades pel Rectorat de la universitat d'origen,

¿ una fotocòpia del passaport (les quatre primeres pàgines),

¿ dues cartes de recomanació.

Requisits necessaris :

Per inscriure's al programa, els estudiants han d'haver fet quatre cursos universitaris en el terreny del Turisme, de les Ciències Econòmiques o de les Ciències Empresarials, o haver validat experiències professionals.

Nivell de llengües:

Es requereix un nivell mínim de francès (comprensió).

Article 9. Formació lingüística

La formació lingüística de la llengua francesa es coordinarà entre les dues universitats i el CAREL de Royan:

¿ La Universitat de les Illes Balears assegurarà la primera part d'aquesta formació, que serà formada per una estada intensiva de dues setmanes (60 hores d'ensenyament) al principi de l'estada (febrer de 2003) i per 6 hores de classe cada setmana, durant la resta de la formació (14 setmanes), és a dir, un total de 144 hores.

¿ La Universitat d'Angers assegurarà, durant el setembre i l'octubre, set setmanes de classes intensives de francès (150 hores) i una sensibilització sobre la cultura universitària francesa. D'altra banda, tots els estudiants es podran beneficiar d'una formació de 2,5 hores per setmana, de novembre a març (dotze setmanes), és a dir, un total de 180 hores.

Entre aquests dos períodes, es proposarà una estada intensiva de quatre setmanes (140 hores) durant el juliol, en un centre especialitzat en francès com a llengua estrangera, el CAREL de Royan. El control dels coneixements i del nivell lingüístic permetrà aconseguir el DELF (Diploma Elemental de Llengua Francesa).

Article 10 . S'integrarà un mòdul d'introducció als estudis superiors de França, d'una durada de dues setmanes, en la formació dels estudiants, al principi del període d'estudis a l'IUP ESTHUA de la Universitat d'Angers.

Article 11. Condicions de l'estada

Les dues universitats es comprometen a proposar unes prestacions d'allotjament i d'acollida d'un nivell de qualitat equivalent que es correspongui amb les exigències establertes per l'Agència EduFrance, i aquesta es fa càrrec de l'acollida dels estudiants.

Article 12. Cost de la formació

Aquest cost comprèn: per la part francesa per la part espanyola

¿ els drets d'inscripció 1.000 euros 1.000 euros

¿ la formació 500 euros 500 euros

¿ la formació lingüística al CAREL 1.350 euros

¿ les despeses de la tutoria pedagògica 500 euros 500 euros

¿ les despeses de gestió i de promoció de la formació 760 euros

¿ la cobertura social 400 euros

4.510 euros 2.000 euros

El cost global de la formació és de 6.510 euros per estudiant.

A més de les despeses específiques del CAREL i de les despeses de promoció i de gestió (en les quals s'inclou la cobertura social), els costs de la formació es repartiran a parts iguals entre les dues universitats, és a dir, 2.000 euros cada universitat.

Article 13. Pagament de les prestacions de la formació

L'estudiant efectuarà el pagament de la totalitat del programa a EduFrance. Quan rebi els pagaments, l'Agència enviarà, a les universitats d'Angers i de les Illes Balears, les factures de les despeses relacionades amb les prestacions pedagògiques i els serveis (acolliment, allotjament, etc.).

Article 14. Annex

Un conveni tripartit servirà de marc jurídic a aquest protocol particular.

El President de la Universitat d'Angers, Alain Barreau
El Rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet
El Director de l'ESTHUA de la Universitat d'Angers, Michel Bonneau
El Director de l'Escola de Turisme de la Universitat de les Illes Balears, Francesc Sastre
La Directora del Títol Superior de Turisme de la Universitat de les Illes Balears, C. Nativitat Juaneda

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 20 de novembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).