Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni tripartit entre l'Agència Edufrance, la Universitat d'Angers (França) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Angers, 25 de setembre de 2002

Vist el conveni bilateral signat entre la Universitat d'Angers i la Universitat de les Illes Balears.

Vist el protocol d'acord per portar a terme un itinerari europeu en Administració del Turisme, signat entre la Universitat d'Angers, amb seu al número 40 del carrer de Rennes, apartat de correus 3532, 49035 Angers (França), i la Universitat de les Illes Balears, amb seu a la cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma (Espanya).

ACORDEN

Article 1 . De promoure el programa itinerari europeu en Administració del Turisme, així com la seva gestió administrativa i financera, que es confia a l'Agència EduFrance, amb seu al número 173 del Boulevard Saint Germain, París 75006.

Aquesta formació figurarà al catàleg permanent d'EduFrance.

Article 2. Admissió i inscripció

El dossier de preinscripció EduFrance es trametrà a l'estudiant a través de l'espai EduFrance del seu país abans del 30 de novembre de 2002. Aquest dossier s'enviarà a la Universitat d'Angers, la qual, d'acord amb la universitat col·laboradora, es compromet a enviar una resposta a l'estudiant abans del 15 de desembre de 2002.

L'Agència EduFrance es compromet també a registrar la inscripció definitiva dels estudiants una vegada rebuda l'acceptació oficial de la inscripció per part de la Universitat d'Angers i de la Universitat de les Illes Balears. Les dues universitats asseguraran la realització del programa a partir d'un mínim de deu inscripcions.

Article 3. Durada del programa

La formació començarà per un semestre a Espanya, a la Universitat de les Illes Balears, del 15 de febrer al 7 de juny de 2003.

Continuarà, des de l'1 fins al 31 de juliol de 2003, amb una formació intensiva de llengua francesa en un centre especialitzat (CAREL Royan, 48 Boulevard Franck Lamy, 17205 Royan).

Els estudiants aniran a la Universitat d'Angers per a un segon semestre, del 1 de setembre de 2003 al 31 de març de 2004.

Article 4. Condicions de l'estada

Les universitats es comprometen a oferir als estudiants els serveis següents:

Acolliment individual o en grup a la universitat o en grup a l'arribada i en el trajecte cap a la residència.

Allotjament de qualitat equivalent en totes dues ciutats (habitació o estudi de més de 10 m 2 , amb dutxa i lavabo a la mateixa habitació), amb un preu competitiu.

Acompanyament de l'estudiant, durant la seva estada, en els diferents processos administratius que hagi de realitzar (obertura d'un compte corrent, ajuts per a l'allotjament, visat, etc.).

Article 5. Tutoria

Les dues universitats col·laboradores asseguraran una tutoria pedagògica d'un mínim de trenta hores per semestre.

Article 6 . Curs de Francès Llengua Estrangera (FLE)

Els cursos de francès els asseguraran respectivament l'ESTHUA de la Universitat d'Angers, el CAREL de Royan durant el mes de juliol de 2003 i el Centre de Francès Llengua Estrangera (CFLE) de la Universitat de les Illes Balears, segons el que s'indica al protocol d'acord.

Article 7. Pagament

L'Agència EduFrance remetrà als diferents establiments que intervenen, en el moment de rebre la factura, les despeses corresponents a les prestacions següents: despeses d'escolarització, formació lingüística i tutoria pedagògica.

Article 8. Validesa

El present conveni, que serà vigent a partir de la data de la signatura, s'estableix per una durada de dos anys. Es pot renovar per acord tàcit.

Cada una de les dues parts el pot denunciar abans del venciment mitjançant un avís previ de tres mesos. No obstant això, excepte disposicions particulars, s'hauran de dur a terme les prestacions que hi hagi en fase de realització, per poder garantir als estudiants beneficiaris la formació objecte d'acord i l'assistència assegurada per EduFrance.

Article 9. Responsabilitat

En cas que una de les tres parts no respecti alguna de les clàusules del conveni, serà informada de la seva responsabilitat i, si hi persisteix, corre el risc d'una dissolució, sense apel·lació i de ple dret, del present contracte.

El President de la Universitat d'Angers
Alain Barreau

El Rector de la Universitat de les Illes Balears
Llorenç Huguet

El President de l'Agència EduFrance
Bernard Raoult

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 20 de novembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).