Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre la Universitat de Cantàbria i la Universitat de les Illes Balears

Palma/Santander, 25 de febrer de 2002

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de Cantàbria (UC), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Juan José Jordá Catalá, com a representant d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdós actuen en representació de les seves universitats, d'acord amb el que preveu l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

MANIFESTEN

Que tenint en compte les relacions culturals i acadèmiques que han mantingut els darrers anys, les dues institucions consideren necessari establir canals de comunicació que permetin millorar i augmentar l'intercanvi del coneixement científic i cultural i l'aprofitament dels recursos i dels mitjans personals i materials de les dues institucions. Per això es proposen desenvolupar la seva col·laboració dins el marc de la cultura, l'ensenyament i la investigació i

ACORDEN

Primera

El present acord s'estableix per potenciar la docència i la investigació en Infermeria i àrees afins, especialment en el que es relaciona amb l'ètica de les cures i la bioètica.

Segona

El tipus i l'amplitud de les cooperacions i els intercanvis es definiran en programes específics establerts per les dues parts, segons les orientacions dels seus ensenyaments i línies d'investigació. Es facilitaran els contactes directes dels departaments, centres i, en general, serveis o unitats de les institucions, així com:

 1. La unificació, respectant la diversitat, dels programes docents de pregrau.
 2. La investigació en mètodes d'ensenyament i avaluació.
 3. L'adequació i el desenvolupament de material didàctic.
 4. El disseny i desenvolupament de programes de formació de postgrau en bioètica.
 5. El disseny i desenvolupament de la investigació en temes i àrees relacionats amb l'ètica de les cures i la bioètica.
 6. El foment del debat ètic en el si de les institucions que donen atenció sanitària.
 7. Altres activitats que es puguin establir entre les parts.

Tercera

La cooperació es portarà a terme en l'àrea de les ciències de la salut i en les que siguin afins als temes que es volen desenvolupar.

Les persones participants en les activitats seran seleccionades pel principi d'idoneïtat.

Quarta

Atès que el present projecte té un horitzó ambiciós pel que fa als tipus de col·laboració proposats, convé articular-lo en etapes temporals que permetin de consolidar progressivament i avaluar les fites assolides.

La primera etapa proposada tindria la durada dels cursos 2002-2003 i 2003-2004, i se centraria bàsicament en les fites següents:

 1. Unificació, respectant la diversitat, dels programes docents de pregrau.
 2. Investigació en mètodes d'ensenyament i avaluació.

 3. Desenvolupament de material didàctic.

 4. Disseny i desenvolupament de programes de formació de postgrau en bioètica.

La sistemàtica de treball serà l'intercanvi continuat d'informació entre els participants i dues sessions de treball per cada any acadèmic, una en cada universitat participant.

Una vegada presentada l'avaluació de la primera etapa i mitjançant un informe dels objectius per a la segona, l'acord es renovarà automàticament per un altre període de dos cursos acadèmics (2004-2005 i 2005-2006).

Cinquena

El present acord entrarà en vigor el dia de la signatura i tindrà una vigència de quatre anys. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data de la seva finalització i/o renovar-lo de mutu acord.

Sisena

No hi ha cap compromís financer assumit per les institucions a la signatura d'aquest acord.

Setena

Cada rector nomenarà en un termini no superior a sis mesos un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es portin a terme dins el marc de l'acord.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de Cantàbria,

Juan José Jordá
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 9 d'abril de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).