Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de coedició entre la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Barcelona i Edicions de la Universitat de Barcelona

Palma/Barcelona, 18 de juny de 2002

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el Rector de la Universitat de Barcelona (UB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Joan Tugores i Ques, com a representant d'aquesta.

I de l'altra, el gerent d'Edicions de la Universitat de Barcelona, senyor Josep Maria Jordà i Lloret, com a representant d'aquesta entitat, segons els poders atorgats en EP núm. 3233 de data 24 d'octubre de 2000 davant el notari de Barcelona senyor Carles Farrés Ustrell i inscrits al Registre Mercantil de Barcelona el 28 de novembre de 2000 a l'assentament núm. 127575.

DECLAREN

Que la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona tenen el Programa Blaquerna d'Estudis Lul·lians, i dins aquest programa hi ha la «Col·lecció Blaquerna».

Que la «Col·lecció Blaquerna» és una col·lecció de llibres dedicada preferentment a estudis sobre Ramon Llull i el lul·lisme; ocasionalment pot donar cabuda a llibres de tema medieval que presentin un interès destacat.

Que dirigeixen la «Col·lecció Blaquerna» el doctor Pere Rosselló (UIB) i el doctor Albert Soler (UB).

Que les obres d'aquesta col·lecció seran coeditades per Edicions de la UB i Publicacions de la UIB.

Que les parts, reconeixent-se mútuament la capacitat suficient per fer-ho, estableixen les clàusules següents, per les quals es regirà la «Col·lecció Blaquerna» i cadascuna de les obres de la dita col·lecció.

CLÀUSULES

Primera . Els coeditors, per indicació dels directors de la col·lecció, editaran i publicaran les obres.

Segona . Els coeditors distribuiran les obres de la col·lecció en l'àmbit territorial que li sigui propi.

Tercera . El finançament per a la publicació de les obres anirà a càrrec del Programa Blaquerna d'Estudis Lul·lians.

Quarta . La primera edició de cadascuna de les obres de la col·lecció no tindrà drets d'autor. S'entregaran gratuïtament als autors exemplars de l'obra.

Cinquena . Els beneficis de les vendes, un cop descomptades totes les despeses i els exemplars entregats gratuïtament, els liquidarà cada coeditor al Programa Blaquerna d'Estudis Lul·lians.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Universitat de Barcelona,

Joan Tugores
Rector

Per Edicions de la Universitat de Barcelona,

Josep Maria Jordà
Gerent

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de març de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).