Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col.laboracióentre el Consell Insular de Menorca, l'Aajuntament de Pollença i la Universitat de les Illes Balears per a la realització d'un estudi tècnic sobre l'accessibilitat a la mar de les finques dAriant i Ternelles (Municipi de Pollença) i definició de criteris de preservació dels seus valors noturalístics i culturals

Palma, 25 de juny de 2002

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Antoni Pascual Ribot, Conseller Executiu d'Obres Públiques i Urbanisme, autoritzat per a aquest acte en virtut del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 24 de juny de 2002 que aprovà el present conveni.

De l'altra, la Il·lustríssima Senyora Maria Francisca Ramon Pérez de Rada, Batllessa de l'Ajuntament de Pollença.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença estan interessats en la realització d'un Estudi Tècnic sobre l'Accessibilitat a la mar de les finques d'Ariant i Ternelles (Pollença) i definició de criteris de preservació dels seus valors naturalístics i culturals.

Que el Consell de Mallorca va subscriure, el 20 de novembre de 2001 un conveni marc de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears en el qual es preveu l'establiment de concerts per a l'assessorament, l'elaboració de dictàmens i altres activitats que el Consell de Mallorca demani a la Universitat de les Illes Balears.

Que la UIB és una institució de dret públic de caràcter multi sectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la docència i la investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu

Que la Universitat de les Illes Balears és una institució que disposa de medis de recerca aplicada per poder dur a terme l'esmentat treball aportats pel Departament de Biologia i el Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica adscrit al Vicerectorat d'Investigació.

CLÀUSULES

Primera . La UIB a través del Dr. Miquel Morey Andreu, Catedràtic d'Ecologia del Departament de Biologia i el Sr. Maurici Ruiz Pérez, Director del Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Territorial portaran a terme l'Estudi tècnic sobre l'accessibilitat a la mar de les finques d'Ariant i Ternelles (Pollença) i definició de criteris de preservació dels seus valors naturalístics i culturals, de conformitat amb els objectius i el pla de treball establerts a l'annex I.

Segona. La Universitat de les Illes Balears es compromet a dur a terme la realització d'aquest treball sota la supervisió del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament de Pollença d'acord amb la proposta tècnica que forma part d'aquest conveni com annex 1.

Tercera. El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de quinze mil sis-cents quaranta-un euros (15.641 euros), IVA inclòs, i l'Ajuntament de Pollença nou mil euros (9.000 euros), IVA inclòs per al desenvolupament del present Conveni.

Quarta . El Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença tramitaran la proposta de pagament de l'aportació referida al paràgraf anterior, una vegada entregat l'estudi.

El pagament se farà efectiu mitjançant l'abonament de factures que la UIB emetrà al Consell de Mallorca, i a l'Ajuntament de Pollença, factures que seran conformades per part del Consell de Mallorca pel director de la ponència tècnica d'urbanisme, senyor Mariano Gual de Torrella LeSenne i per part de l'Ajuntament de Pollença, la batllessa, Sra. Maria Francisca Ramon Pérez de Rada.

Cinquena. L'equip de treball de la UIB es compromet a entregar l'estudi abans del dia 30 de juliol de 2002. Per cada mes de retard en l'entrega del treball esmentat, s'aplicarà una rebaixa del 10 % sobre l'import del preu convingut.

Sisena . Aquest conveni tendrà la mateixa durada que els treballs i les accions que constitueixen el seu objecte. Per la qual cosa, no finalitzarà fins que no acabin aquestes.

Setena . Quant a la justificació per part del Consell de Mallorca de la necessitat i possibilitat de la realització d'aquest conveni, es pren com a referència l'informe jurídic emès pel TAG d'Urbanisme i validat per la Secretaria Tècnica del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme.

Vuitena. Ambdues parts es comprometen a tractar de solucionar, de comú acord, qualsevol qüestió que susciti la interpretació, l'aplicació, i els efectes d'aquest Conveni i en darrera instància, es resoldran a través dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Novena. L'equip serà l'únic responsable dels aspectes científics i tècnics de la investigació o el treball contractat. Per la seva part, la Universitat tindrà tota la competència en els àmbits econòmic, financer i comptable, segons les obligacions que assumeix en el present contracte.

I perquè consti i surti els efectes oportuns firmen el present conveni per triplicat exemplar en el lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Pel Consell Insular de Mallorca,

Antoni Pascual
Conseller Executiu d'Obres Públiques i Urbanisme

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per l'Ajuntament de Pollença,

Maria Francisca Ramon
Batllessa

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 2 de juliol de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

ANNEX I

ESTUDI TÈCNIC D'UN ESTUDI TÈCNIC SOBRE L'ACCESSIBILITAT A LA MAR DE LES FINQUES D'ARIANT I TERNELLES (MUNICIPI DE POLLENÇA) I DEFINICIÓ DE CRITERIS DE PRESERVACIÓ DELS SEUS VALORS NATURALÍSTICS I CULTURALS

OBJECTIUS

a) Desenvolupar un diagnòstic ambiental de les finques objecte d'estudi

  • Anàlisi i valoració dels recursos ambientals.

   • medi abiòtic (geomorfologia, hidrologia, etc)
   • medi biòtic (vegetació, flora, fauna, ecosistemes, corredors ambientals, etc)
   • medi socio-cultural (protecció territorial ¿directiva hàbitats, ZEPAS, decret alzinars, etc-, paisatge, elements emblemàtics, ocupació del sòl, usos del sòl, patrimoni cultural, etc)

  • Estudi dels riscos territorials (avingudes, caiguda de blocs, esllavissaments, etc).
  • Anàlisi de la fragilitat ambiental. Localització de punts de màxima vulnerabilitat.
  • Establiment de criteris de preservació dels valors naturalístics i culturals de les finques de Ternelles i Ariant.

b) Anàlisi de l'accessibilitat actual a la costa

  • Anàlisi dels vials actuals (itineraris, estat)
  • Anàlisi de l'accessibilitat a la costa. Generació d'isocrones, càlcul d'índexs.

c) Anàlisi dels impactes ambientals derivats de donar accés públic a la costa a través de les finques d'Ariant i Ternelles.

METODOLOGIA

La realització del treball requerirà el desenvolupament de :

  • una fase d'inventari, que inclourà treball de camp per a la recollida de dades. Se utilitzarà fotografia aèria i cartografia topogràfica de la zona. L'escala geogràfica d'anàlisi serà 1:5.000.
  • una fase d'anàlisi que inclourà el processament de la informació recollida i l'elaboració dels corresponents informes.

S'utilitzarà un Sistema d'Informació Geogràfica per a la construcció de la base de dades territorial, l'anàlisi de la informació i la generació de la corresponent cartografia.

EQUIP DE TREBALL

L'estudi serà realitzat per un equip multidisciplinar format per biòlegs, geòlegs, geògrafs,, etc. especialistes en temes ambientals i amb experiència en l'elaboració d'estudis ambientals.

El treball serà coordinat pel Dr. Miquel Morey Andreu, catedràtic d'Ecologia del Departament de Biologia de la UIB i el Sr. Maurici Ruiz Pérez, biòleg i director del Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica de la UIB.

PLA DE TREBALL

L'estudi se desenvoluparà abans del 31 de juliol de 2002.
Constarà de dues fases: treball de gabinet per a l'anàlisi de dades i redacció de la memòria.

PRESSUPOST

Coordinació

2.404 euros

Personal

12.020 euros

Viatges i dietes

1.503 euros

Fungible

1.067 euros

 

Costos Indirectes UIB

4.248 euros

SUBTOTAL

21.242 euros

IVA (16%)

3.399 euros

TOTAL

24.641 euros