Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol addicional al conveni marc entre la Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universitet Upravlenya) (Federació Russa) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma, 19 de juny de 2002
Moscou, 25 de juny de 2002

REUNITS

D'una part, el senyor Anatoly Gueórguievich Porshnev, Rector de la Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universitet Upravlenya) (Federació Russa), d'ara endavant UEG.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Magnífic i Excel·lentíssim Rector de la Universitat de les Illes Balears, d'ara endavant, UIB, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, en el qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Desitjant desenvolupar les relacions de cooperació entre ambdues universitats, iniciades pel Conveni marc de 21 de juny de 2000, i d'acord amb les respectives atribucions, han adoptat els següents

ACORDS

1. Característiques del projecte

D'acord amb el Conveni marc entre les dues universitats i en el marc de les normes i orientacions que s'hi recullen, les parts acorden de posar en pràctica el següent programa de curs d'espanyol per als estudiants de la UEG, que s'impartirà a la UIB el present any 2002.

Formaran el grup els estudiants de la UEG seleccionats prèviament i que hagin superat una preparació especial a l'Institut de Llengües Estrangeres de la UEG. Les classes s'organitzaran per a grups d'estudiants en què hi haurà no menys de vint persones. Cada grup serà acompanyat per un professor de l'Institut de Llengües Estrangeres. La durada del curs serà de vint-i-un dies, amb un total de 60 hores lectives. L'examen final anirà a càrrec dels professors de la UIB.

2. Responsables del projecte

Les parts designen com a responsables del projecte: per la UEG, la professora doctora Zinovieva A. F, directora de l'Institut de Llengües Estrangeres de la UEG; i per la UIB, el doctor Lluís Garau Juaneda, catedràtic del Dret Internacional Privat d'aquesta universitat.

3. Terminis de realització del projecte

El projecte es realitzarà l'estiu de 2002, en el període de vacances estudiantils. En expirar l'esmentat termini, les parts estudiaran la possibilitat de prorrogar el programa per a anys successius.

4. Finançament del projecte

El cost del programa del curs d'espanyol per als estudiants de la UEG serà assumit pels mateixos estudiants participants, i aquests n'hauran de tramitar el pagament a través de l'esmentada universitat. Per cada estudiant, la UEG transferirà a la UIB una suma de 301 euros en concepte de matrícula del curs. Per a això la UIB trametrà la factura corresponent a la UEG.

5. Allotjament i manutenció

La UIB accepta de gestionar l'allotjament i la manutenció dels estudiants i professors acompanyants d'acord amb les condicions següents:

¿ Els estudiants s'allotjaran a la Residència d'Estudiants San Cayetano (avinguda de Picasso, 21, de Palma) en règim d'allotjament i mitja pensió, per un import de 26 euros per persona i dia, tal com es recull al pressupost presentat a la UIB per la Residència. D'acord amb això, la UEG transferirà a la UIB una suma de 546 euros per cada estudiant (26 euros per vint-i-un dies, IVA inclòs), quantitat que la UIB transferirà al seu torn a la Residència.

¿ Els professors acompanyants podran allotjar-se a la Residència d'Estudiants San Cayetano en les mateixes condicions que els alumnes. La UEG transferirà a la UIB la suma de 364 euros (26 euros per catorze dies, IVA inclòs) per cada professor acompanyant, corresponents a les seves despeses d'allotjament i manutenció. Aquestes quantitats seran igualment transferides per la UIB a la Residència d'Estudiants San Cayetano.

En tot cas, les despeses de les transferències bancàries aniran a càrrec de la UEG, i la UIB no està obligada a transferir a la Residència d'Estudiants San Cayetano quantitats més grans que les rebudes de l'esmentada universitat.

6. Transport

¿ El vol de Moscou a Palma (anada i tornada) i la tramitació i el cost dels visats i les assegurances mèdiques dels estudiants i professors aniran a càrrec de la part russa.

¿ La UIB accepta de gestionar el trasllat aeroport-residència-aeroport dels estudiants i professors acompanyants. L'import d'aquest trasllat serà abonat directament en metàl·lic als transportistes pels estudiants i professors que es desplacin.

7. Certificats acadèmics

Als participants en el projecte que aprovin l'examen final hom els lliurarà el corresponent certificat d'aprofitament. En cas contrari, i sempre que hagin assistit a un mínim del 80 per cent de les classes, hom els lliurarà un certificat d'assistència.

8. Força major

En cas de produir-se circumstàncies imprevistes que impedeixin que el curs es desenvolupi normalment o que algun dels estudiants seleccionats hi pugui participar, les parts intercanviaran informació sobre el que hagi passat en el termini més breu possible. Si d'això se'n deriven perjudicis per a alguna de les parts, se cercaran de comú acord les fórmules que permetin de minimitzar-los.

I com a prova de conformitat amb l'anterior, se subscriu, al lloc i en la data indicats, el present protocol, redactat en sis exemplars, dos en català, dos en castellà i dos en rus, de manera que cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Llorenç Huguet
Rector

Per la Universitat Estatal de Gestió, (Gosudarstveny Universitet Upravlenya),

Anatoly Gueórguievich Porshnev
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 18 de juny de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril)