Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Balear de la Dona per tal de fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions

Palma, 3 de juliol de 2002

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I, de l'altra, la Sra. Francisca Mas Busquets, directora de l'Institut Balear de la Dona en virtut del Decret 77/2000 de 5 de maig, qui actua en exercici de les competències atorgades a la Direcció de l'Institut per la Llei 5/2000, de 20 d'abril, desenvolupada pel Decret 109/2001, de 3 d'agost.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per atorgar el present conveni i, a aquest efecte, convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les dues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

MANIFESTEN

1. L'Institut Balear de la Dona és una entitat autònoma adscrita a la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d'obrar plena. A aquesta entitat li corresponen com a finalitats bàsiques l'elaboració i l'execució de les mesures necessàries per fer efectius els principis d'igualtat de l'home i la dona, així com impulsar i promoure la participació de la dona a les Illes Balears, a més d'altres que li puguin ser atribuïdes pel Govern de les Illes Balears.

2. El 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració general entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, amb la finalitat de dur a terme una col·laboració institucional i permanent entre ambdues parts mitjançant la realització de protocols per a actuacions concretes.

3. Les dues institucions signants del present conveni estan interessades en el desenvolupament i la modernització de la societat en què estan immerses per la qual cosa estableixen aquest conveni amb la finalitat d'aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i millorar l'aprofitament dels recursos respectius, i d'acord amb el conveni de col·laboració general esmentat abans.

4. Aquest Conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 26 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que estableix l'article 3 del text esmentat.

Atès que es tracta d'un conveni subscrit per una administració pública, hi són aplicables les normes de dret administratiu que hi pertoquin, particularment la Llei 1/1986, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per tot això,

ACORDEN

Primer. Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions.

Segon. Organitzar conjuntament programes de cooperació i col·laboració i d'investigació i promoció de la investigació, fent una especial atenció als que s'insereixen en el marc d'actuació de l'IBD.

Tercer. Obrir vies de cooperació pel que fa al desenvolupament tècnic i científic, mitjançant els programes d'actuació i els acords necessaris.

Quart. Fomentar l'establiment de convenis per a l'assessorament i altres activitats que l'IBD proposi a la UIB.

Cinquè. Facilitar la realització de convenis per a l'establiment d'investigacions i treballs tècnics i/o aplicats i de divulgació de curta o llarga durada amb la utilització d' instal·lacions i materials comuns i, àdhuc, de personal.

Sisè. Establir qualsevol tipus de conveni o concert que interessi les institucions mitjançant acords puntuals.

Setè. Establir, a tots aquests efectes, com a àrees bàsiques de col·laboració les següents:

  1. La realització de l'activitat anual de la Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere.
  2. La posada en marxa d'una col·lecció de publicacions conjuntes IBD-UEGG.
  3. L'accés prioritari de l'IBD a les bases de dades documentals, tan remotes com locals, i al préstec de documents del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, en règim de reciprocitat. Igualment l'IBD podrà encarregar a la UIB estudis sobre temes relacionats amb la seva activitat, i la UIB podrà fer cursos de formació al personal de l'IBD i/o cursos de divulgació d'accés general, tot això amb l'acord previ entre les parts quant a tema de què tractar, pressupost o altres punts essencials.

Vuitè. Crear una comissió mixta formada per tres representants de cada institució (de la qual formaran part la directora de l'IBD i la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals de la UIB) per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. La comissió es reunirà com a mínim cada sis mesos. El tipus i l'amplitud dels convenis, els concerts, les cooperacions, els intercanvis, els programes i les actuacions comunes, es definiran específicament i seran objecte de documents addicionals a aquest conveni, aprovats per l'Institut Balear de la Dona i pel Consell Executiu de la UIB.

Novè. Per fer efectiu l'abonament de qualsevol quantitat de diners que es derivi d'aquest conveni, s'ha de tramitar el corresponent expedient de despesa.

Desè. La Universitat de les Illes Balears es compromet a presentar a l'Institut Balear de la Dona una memòria anual de les activitats i les actuacions realitzades, dins del marc d'aquest conveni.

Onzè. Ambdues parts es comprometen a reflectir la col·laboració mútua incloent els escuts o els logotips propis (incloent-hi el de la Conselleria de Benestar Social) en un lloc destacat de totes les activitats i les actuacions que duguin a terme en col·laboració, i també a integrar les persones designades per cada part en els diferents actes i presentacions públiques que es puguin fer.

Dotzè. Tota la publicitat derivada de l'activitat que és objecte d'aquest conveni i en la qual aparegui el logotip de suport de l'Institut Balear de la Dona i de la Conselleria de Benestar Social, ha de ser com a mínim en català (Decret 100/1990, de 29 de novembre).

Tretzè. Aquest conveni és vigent des de la seva signatura fins a 31 de desembre de 2002 i serà prorrogat automàticament per anualitats successives si cap de les dues parts no comunica per escrit a l'altra amb sis mesos d'antelació a la data de finalització la voluntat de desistir-hi.

Catorzè. Seran causes de resolució d'aquest conveni les següents:

  1. Expiració del termini pactat.
  2. Força major o qualsevol altra causa aliena a la voluntat de les parts signants que afecti substancialment el desenvolupament o l'objecte de la col·laboració.
  3. Incompliment greu i/ o manifest de les obligacions per alguna de les parts.
  4. Acord mutu de les parts.

Quinzè. Les qüestions litigioses que es puguin derivar d'aquest conveni marc, atesa la seva naturalesa, seran sotmeses a l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I, com a prova de conformitat amb tots els punts d'aquest Conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats en l'encapçalament.

Llorenç Huguet Rotger

Francisca Mas Busquets

Rector de la Universitat de les Illes Balears

Directora de l'Institut Balear de la Dona

Diligència

El present conveni va aprovar el Consell Executiu de data 12 de febrer i 16 de juliol de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març i el Consell de Govern en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).