Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'entitat Sol Meliá, SA

Palma, 3 de setembre de 2002

REUNITS

D'una part, el senyor Gabriel Escarrer Julià, que, com a president de Sol Meliá, SA, intervé en representació d'aquesta entitat, amb domicili social al carrer del Gremi de Boters, 24 (Polígon Son Castelló), d'aquesta ciutat.

De l'altra part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat (en endavant, la UIB).

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present document, i per això

EXPOSEN

I. Que el turisme és una de les activitats socials i econòmiques més importants de la vida actual, i que es produeix un increment incessant del seu potencial i expansió.

II. Que la UIB imparteix ensenyaments i desenvolupa recerca en el camp del turisme des de fa molt d'anys, especialment a través de l'Escola de Turisme i de l'Escola d'Hoteleria de la CAIB, activitats que constitueixen un dels camps més emblemàtics de la seva tasca universitària.

III. Que l'entitat Sol Meliá, SA, ha esdevingut la primera cadena hotelera espanyola (i també de les Illes Balears) i una de les deu primeres del món, expandida pels cinc continents en l'actualitat, que fa del turisme el seu eix fonamental d'actuació.

IV. Que, fins al moment present, ambdues entitats ja han desenvolupat activitats puntuals de col·laboració en l'àmbit turístic, però atesa aquesta ampla coincidència d'actuacions i d'interessos, la UIB i Sol Meliá, SA, consideren oportú signar ara un conveni marc de col·laboració, a fi i efecte d'establir les línies generals a què s'ha d'atenir l'esmentada col·laboració, dibuixar els grans projectes de futur de la col·laboració i posar en pràctica una sèrie d'activitats conjuntes.

V. Per tot el que s'acaba de dir, les parts estipulen els següents

PACTES

Primer . La UIB i Sol Meliá, SA, declaren el seu interès i la seva voluntat de col·laboració conjunta, especialment en l'àmbit del turisme.

Segon . L'esmentada col·laboració es podrà materialitzar en qualsevol activitat, programa o actuació que es consideri d'interès per ambdues parts, i en especial en:

 1. Estudis d'investigació conjunts.
 2. Programes docents amb participació de les dues entitats.
 3. Seminaris, col·loquis, simposis organitzats per ambdues entitats.
 4. Intercanvi d'informació i publicacions.
 5. Accés a equips, material i instal·lacions específics.
 6. Pràctiques d'estudiants de la UIB en hotels i instal·lacions de Sol Meliá, SA.

Tercer . Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol, si escau. Aquests protocols han d'incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Quart . Més en particular, les parts acorden ja en aquest moment que implantaran les accions de cooperació següents, en els termes en què es concretin en protocols addicionals que es consideraran annexos a aquest conveni marc:

 1. La creació d'una Càtedra Sol Melià a la UIB, destinada a l'ensenyament, la recerca i la divulgació sobre temes turístics, càtedra que es valora en una aportació anual de 60.000 euros. Aquesta càtedra convocarà anualment un premi d'Estudis Turístics per import de 12.000 euros.
 2. La creació d'un Centre de Formació conjunt UIB ¿ Sol Meliá, SA, en temes turístics, amb participació de professors de la UIB i de directius de Sol Meliá, SA.
 3. L'organització de cursos amb la Universitat de Wisconsin a Stout (EUA), amb el corresponent intercanvi d'estudiants. El primer curs per al qual s'estableix la col·laboració de Sol Meliá, SA, és el curs de Wine and Food Pairing, en el qual podran prendre part també directius d'aquesta entitat.
 4. L'Aula Virtual.
 5. La col·laboració amb el Sistema Nacional de Formación Profesional para el Turismo de Cuba (FORMATUR), dependent del Ministeri de Turisme, en la formació de directius d'establiments hotelers cubans, així com d'estudiants d'alt nivell de les escoles d'hoteleria cubanes.
 6. La col·laboració amb la UIB i la Universitat de Wisconsin a Stout (EUA) per crear i posar en marxa un MBA en Gestió Turística on line del més alt nivell.

Cinquè . Cada una de les parts nomenarà, en un termini no superior a tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc del present conveni. Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Sisè . El present conveni marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de cinc anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per Sol Meliá, SA,

Gabriel Escarrer
President

ANNEX I AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'ENTITAT SOL MELIÁ, SA, PER AL PROGRAMA CÀTEDRA SOL MELIÀ D'ESTUDIS TURÍSTICS

Palma, 3 de setembre de 2002

MANIFESTACIONS

La Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, la UIB) i l'entitat Sol Meliá, SA, estan interessades en la constitució del programa Càtedra Sol Melià d'Estudis Turístics.

CLÀUSULES

Primera. Objectius del programa

El programa té com a objectiu desenvolupar actuacions formatives, investigadores i de divulgació orientades a:

a) Facilitar l'elaboració d'estudis i la realització de recerques sobre el turisme, tant des de perspectives econòmiques com geogràfiques, jurídiques o socials.

b) Desenvolupar accions formatives d'alt nivell sobre el turisme i les seves implicacions, sobre la gestió d'empreses turístiques o, en definitiva, sobre qualsevol fenomen o activitat turístics que es considerin d'interès.

Segona. Actuacions

a) El Consell Executiu de la UIB designarà un professor expert en temes turístics encarregat de la Càtedra, per un període de cinc anys.

b) L'encarregat de la Càtedra proposarà anualment un programa d'activitats a la comissió de seguiment del conveni marc de col·laboració, que hi donarà el seu vistiplau.

c) La primera actuació del programa consisteix en la convocatòria anual d'un premi d'Estudis Turístics Gabriel Escarrer, per import de 12.000 euros. Aquest premi serà atorgat per una comissió conjunta Sol Melià - UIB.

Tercera. Contingut econòmic i de col·laboració

Sol Meliá, SA, aportarà anualment, durant la vigència del present annex, la quantitat de 60.000 (seixanta mil) euros per finançar les accions corresponents a aquest programa en concret.

Quarta. Desenvolupament i vigència del conveni

La durada del present annex és de cinc anys, prorrogables de mutu acord entre ambdues parts.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest annex, les dues parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per Sol Meliá, SA,

Gabriel Escarrer
President

Diligència

Els presents conveni marc i annex els va aprovar el Consell Executiu de data 2 de juliol de 2002 i els va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).