Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre i l'Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 4 de setembre de 2002

REUNITS

D'una part, la senyora Maria Teresa Jiménez García, presidenta de l'Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina (IMFOF), de l'Ajuntament de Palma, amb domicili en el carrer de'n Morey núm. 7, 07001 Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Illes Balears, Espanya.

DECLAREN

Que dins dels objectius de les dues entitats es troba la promoció de la creació de noves empreses i el foment de l'esperit emprenedor entre el col·lectiu de joves universitaris.

Que ambdues parts consideren de mutu interès pel millor compliment de llurs funcions, establir aquest conveni de col·laboració per tal de coordinar eficaçment els esforços, recursos i mitjans de les dues entitats.

En virtut de tot això i considerades les competències de les institucions, ambdues parts acorden subscriure el present Conveni Marc de Col·laboració de conformitat a les següents clàusules

CLÀUSULES

Primera . Establir una línia de comunicació entre ambdues entitats amb la finalitat d'analitzar i de determinar aquells temes en els que sigui possible i desitjable establir acords concrets de col·laboració.

Segona . Les parts signants es comprometen a reunir-se com a mínim un cop a l'any per avaluar possibles línies d'actuació i el correcte compliment del conveni.

Tercera . Adoptar un compromís per poder fer un intercanvi d'informació, documentació i en general d'aquells materials adients per al compliment dels objectius d'aquest conveni.

Quarta . Com a desenvolupament del punt anterior s'estableix el compromís de fer arribar d'una a altra entitat qualsevol tipus de publicació o edició de material de caràcter públic que realitzi l'entitat al més aviat possible dins de l'àmbit dels objectius del present conveni.

Cinquena . Tant l'IMFOF com la UIB es comprometen a la promoció i difusió entre els seus usuaris de les activitats de l'altra entitat en l'àmbit del conveni.

Sisena . Ambdues entitats es comprometen a l'estudi conjunt de possibles activitats a dur a terme entre el col·lectiu dels joves per fomentar l'esperit emprenedor i donar suport a la creació de noves empreses.

Setena . Totes les actuacions de l'IMFOF en el marc d'aquest conveni queden supeditades al seu àmbit d'actuació territorial, marcat pel municipi de Palma.

Vuitena . El present conveni tindrà un a vigència anual des de la seva firma, moment en què entrarà en vigor, i es prorrogarà automàticament per períodes anuals, llevat que qualsevol de les parts el vulgui rescindir, la qual cosa s'haurà de notificar per escrit a l'altra part amb una antelació de dos mesos. En cas de què això succeeixi les parts mostren el compromís de finalitzar les possibles actuacions en curs.

Llegit el present conveni marc per totes dues parts i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el firmen i rubriquen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per l'Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina,

Llorenç Huguet
Rector

Maria Teresa Jiménez
Presidenta

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell Executiu de data 3 de setembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).