Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col.laboració per a la divulgació científica entre la Conselleria d'Innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 10 de juliol de 2002

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Príam Villalonga, Conseller d'Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears, amb competència per autoritzar convenis i acords que l'ha estat atribuïda segons l'acord de consell de Govern de 30 de març de 2001 (Decret 46/2001 de 30 de març, BOIB núm. 40, de 3 d'abril de 2001).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar. Per això,

EXPOSEN

  1. Que amb data 12 de juliol de 2000 es va signar un Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixin el Govern.Que el Conveni Marc de col·laboració estableix que s'ha de desenvolupar a iniciativa de cadascuna de les parts amb la realització de protocols.
  1. Que la Conselleria d'Innovació i Energia, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, manifesta el seu interès en continuar la col·laboració establerta amb la UIB per al desenvolupament de la investigació científica i tecnològica a les Illes Balears, en especial el marc d'actuació propi de la UIB.
  1. Que la UIB també manifesta el seu interès en la continuació de col·laboració específica amb la Conselleria d'Innovació i Energia, en relació amb l'enfortiment de l'actuació de la Universitat en les activitats relacionades amb la Investigació i el Desenvolupament Tecnològic.
  1. Que la Conselleria d'Innovació i Energia pretén seguir ampliant les seves actuacions amb la Universitat respecte a les estipulades a anteriors protocols.

  1. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears, elaborat per la Conselleria d'Innovació i Energia, va ser aprovat el 21 desembre de 2001 pel Consell de Govern.
  1. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears té com objectiu entre altres, fomentar l'interès social per a la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
  1. Que, per assolir-lo, cal impulsar aquells aspectes culturals i socials que afavoreixin en la societat balear un augment de la cultura científica i tècnica, i de l'interès pels assumptes científics que estan cada dia més presents en la nostra vida quotidiana. La dificultat que té el ciutadà comú per comprendre els canvis científics obliga a fer un esforç de divulgació per part de les institucions relacionades amb la investigació, i afavorir nous camins i noves formes per fer arribar als ciutadans els coneixements necessaris perquè puguin comprendre les oportunitats i els riscos de les noves tecnologies, amb l'objectiu d'augmentar la seva confiança en la innovació i en la seva capacitat per prendre decisions en aquest sentit.
  1. Que, segons s'exposa al Pla el mecanisme operatiu que permetrà assolir aquest objectiu es el de " Difusió de la cultura científica " el qual es concretarà en emprendre accions per motivar els estudiants en la investigació i fer arribar als ciutadans els coneixements científics i la investigació actual. En definitiva, que aconsegueixin elevar la cultura científica de la societat.

Per tot això, aquest conveni té com a finalitat el finançament d'actuacions en matèria de divulgació científica.

Per tot això ambdues parts,

ACORDEN

Primer . Signar el present protocol de cooperació, que s'inclourà com annex del conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears de data 12 de juliol de 2000.

Segon . Materialitzar l'objectiu del I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears: " Fomentar l'interès social per la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació " mitjançant el present protocol que permetrà finançar les activitats de divulgació científica en les que participa la UIB,

Tercer . La Universitat de les Illes Balears aportarà els medis materials, humans i el suport tècnic necessaris per a dur a terme les activitats corresponents.

Quart . L'aportació de la Direcció General d'R+D+I per al finançament de les activitats de divulgació científica serà de 30.000 euros.

Cinquè . La quantitat de 30.000 euros que la Conselleria d'Innovació i Energia aportarà a la UIB aniran a càrrec de la partida pressupostària 22401 541A01 44100 000 del pressupost de l'any 2002.

Sisè . Pel que fa referència al pagament es realitzarà en el moment de la signatura del present conveni.

No obstant, la UIB estarà obligada a enviar a la Conselleria d'Innovació i Energia, una certificació acreditativa del compliment de l'objecte d'aquest conveni.

D'acord amb l'article 24, del decret 77/2001 d'1 de juny, s'eximeix a la UIB de presentar les garanties a que fa referència l'article 24 de l'esmentat decret.

Setè . La vigència del present conveni s'iniciarà a la firma del present conveni i finalitzarà el 31 de desembre de 2002, sense perjudici que ambdues parts acordin la seva pròrroga.

Vuitè . Les renúncies que es produeixin implicaran l'anul·lació de les ajudes corresponents i el reintegrament de les quantitats percebudes per part de la UIB sempre que corresponguin a prestacions no realitzades.

Novè . Ambdues parts acorden que les divergències que puguin sorgir com a conseqüència, de la interpretació, aplicació i execució del present conveni, seran resoltes, sempre que sigui possible, de mutu acord, dins el sí de l'òrgan constituït a l'efecte.

Desè . A tot allò no previst en aquest Conveni, s'aplicarà allò establert al Conveni Marc subscrit el dia 12 de juliol de 2000.

Onzè . D'acord amb el previst a l'article sisè del Conveni Marc Govern de les Illes Balears-UIB, es constituirà una comissió específica paritària mixta formada per quatre membres de cada institució per al seguiment del protocol.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Innovació i Energia, Príam Villalonga President
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 18 de juny de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).