Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic annex al conveni marc de col·laboració entre l'Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 4 de setembre de 2002

REUNITS

D'una part, la senyora Maria Teresa Jiménez García, presidenta de l'Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina (IMFOF), de l'Ajuntament de Palma, amb domicili en el carrer de'n Morey núm. 7, 07001 Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Illes Balears.

MANIFESTEN

Únic. Les dues institucions han signat en data d'avui un conveni marc de col·laboració que preveu el desenvolupament d'accions conjuntes. En aplicació d'aquest conveni marc, en el present protocol específic es defineixen les activitats que es desenvoluparan durant el curs acadèmic 2002-2003.

Per l'anterior

ACORDEN

Primer. Actuacions

1. Dijous de l'emprenedor a la UIB

Punt d'informació a la Universitat on es desenvoluparan diverses actuacions, de les quals en podem destacar:

¿ L'assessorament individual
¿ L'assessorament en grup (entrevista en grup, monogràfics sobre temàtiques d'interès, reunions de resolució de problemes emprant vàries tècniques: philips 6/6, anàlisi DAFO, debats, taules rodones, roll-playing, grup nominal¿)
¿ L'organització de tertúlies temàtiques, amb grups reduïts d'alumnes, en les quals hi participin diferents empresaris
¿ La informació explícita d'emprenedors en la xarxa

2. Participació en el butlletí de la UIB

Informació d'interès sobre temes d' empresa en les revistes de la universitat.

3. Seminaris Flama

Seminaris a la UIB de sensibilització i motivació envers l'autoocupació, per tal de donar a conèixer el món de l'empresa i despertar en els joves l'esperit emprenedor. En els cursos superiors es contarà amb la col·laboració d'un empresari, per tal de presentar als assistents la seva experiència empresarial.

4. Anàlisi de la motivació dels joves universitaris envers l'autoocupació

Realització de qüestionaris entre els alumnes de la UIB per tal d'avaluar la motivació i expectatives dels joves universitaris envers l'opció de l'autoocupació, així com analitzar el seu perfil emprenedor.

5. Dia de l'emprenedor a la universitat

Organització conjunta d'una jornada a la UIB amb l'objectiu de fomentar l'esperit emprenedor mitjançant accions com exposició de recursos per a la creació d'empreses, realització d'un concurs entre els alumnes utilitzant el joc didàctic, una gymkhana amb proves de desenvolupament d'habilitats emprenedores, etc.

6. Concurs eureka jove

Convocatòria de projectes presentats per universitaris o llicenciats recentment per tal d'obtenir experiència en gestió empresarial dins l'àmbit de l'economia social, amb el suport i tutela de l'IMFOF.

Segon. Cronologia de les actuacions

CRONOLOGIA ACTUACIONS IMFOF-UIB 2002 ¿ 2003

SEP 2002

OCT 2002

NOV 2002

DEC 2002

GEN 2003

FEB 2003

MAR 2003

ABR 2003

MAI 2003

JUNY 2003

BUTLLETÍ

ANÀLISI DE MOTIVACIONS

SEMINARIS FLAMADIJOUS DE L'EMPRENEDOR

CONCURS EUREKA

DIA DE L'EMPRENEDOR

Tercer. Vigència

La vigència del conveni és de 10 mesos, en el curs acadèmic 2002-2003

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, signen el present document, per duplicat, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Maria Teresa Jiménez
Presidenta

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 3 de setembre de 2002i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).