Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Parlament de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria d'informàtica

Palma, 20 de setembre de 2002

REUNITS

D'una part, el Senyor Maximilià Morales i Gómez, Molt Honorable President del Parlament de les Illes Balears (en endavant, PIB), amb domicili al carrer Conquistador núm. 11, actuant d'acord amb el que preveu l'article 31 del Reglament de la Cambra i autoritzat per la Mesa del Parlament, en sessió de dia 10 de juliol de 2002.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb el NIF núm. Q0718001A, i domicili a l'edifici Son Lledó, campus universitari, cra. Valldemossa, km. 7.5, 07071 Palma (Illes Balears).

Ambdues parts amb la representació legal que ostenten, es reconeixen la capacitat legal suficient per convenir i obligar-se i acorden, voluntàriament, establir el present conveni, i

EXPOSEN

Que la UIB ha vingut realitzant una col·laboració amb el PIB per la implantació, primer, i d'ajuda, suport i d'assessorament, desprès, en el desenvolupament del seu sistema informàtic, tal com es va establir en el conveni entre les dues institucions, de data 1 de gener de 1991, posteriorment actualitzat mitjançant addendes.

Que aquesta col·laboració ha estat coordinada pel doctor Llorenç Huguet, fins el més de juliol de 1995, i després pel doctor Llorenç Valverde, a petició del primer; ambdós catedràtics del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Que l'evolució experimentada en matèria informàtica durant aquest temps, així com la de la mateixa tecnologia informàtica, aconsellen la renovació i actualització dels termes de l'esmentat conveni i posteriors addendes, amb l'objectiu de llur adaptació a la realitat actual i necessitats informàtiques del PIB, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera: objecte del conveni

El PIB té interès en continuar la col·laboració que en forma d'ajuda, de suport i d'assessorament ha vingut realitzant el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, des de 1991.

El PIB, per dur a terme aspectes d'aquesta col·laboració, dotarà de beques de formació, en un nombre que determinarà cada any (inicialment seran tres), per estudiants i estudiantes de la UIB que puguin col·laborar en tasques i projectes del seu Servei d'Informàtica.

Segona: durada

El present conveni tindrà una vigència d'un any, a partir de la data de la seva signatura. Aquest conveni es prorrogarà automàticament pel mateix període de temps, amb clàusula de revisió de les condicions i consegüents valoracions, si alguna de les parts no el denuncia explícitament, amb tres mesos d'antelació.

No obstant l'establert al paràgraf anterior, essent que aquest conveni és una renovació del subscrit el 1991, les quantitats a percebre per la UIB l'any 2002 seran les estipulades a la clàusula cinquena d'aquest conveni.

Tercera: àmbit i descripció de les tasques

Les tasques que s'han de realitzar es centraran, prioritàriament, en:

a)Donar suport al Servei d'Informàtica del PIB pel que fa al seguiment i proposta d'innovacions del seu sistema informàtic, com també atendre les peticions d'assessorament que puntualment puguin plantejar-se.

b) Assistir els responsables de les diferents àrees del Servei d'Informàtica: Desenvolupaments, Explotació i Gestió, i Sistemes en les seves funcions.

c) Dirigir als becaris universitaris adscrits al Serveis d'Informàtica en la realització de les seves tasques; assistència a usuaris, col·laboració amb activitats de manteniment preventiu del parc microinformàtic, realització de cursos de formació, així com la participació en projectes proposats pel Servei, sota el control dels responsables d'àrea, i que també puguin servir als alumnes com a Projecte Final de Carrera.

d) Atendre d'altres peticions d'assessorament que puntualment puguin plantejar-se, en l'àmbit del Servei d'Informàtica del PIB.

Quarta: equip de treball.

La realització de les tasques descrites a la clàusula anterior estaran dirigides, segons els casos i circumstàncies, pels doctors Llorenç Huguet i/o Llorenç Valverde, Catedràtics del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, acceptats pel PIB, els quals podran, al seu torn, sol·licitar la col·laboració de les persones que creguin convenients, que, en qualsevol cas, hauran de tenir relació laboral, o contractual, o ser funcionaris de carrera de la UIB i, com a conseqüència d'aquest conveni, no tindran cap relació laboral amb el PIB.

Al mateix temps, el PIB dotarà tres beques de formació per a la realització de pràctiques, generalment consistents en la prestació d'ajut en les tasques descrites a la clàusula primera, destinades a estudiants del segon cicle de l'Enginyeria d'Informàtica o tercer curs de l'Enginyeria Tècnica de Telemàtica que s'imparteixen a la UIB.

Cinquena: dotació de personal i valoració econòmica

a ) Pel que fa les tasques que s'han de realitzar d'acord amb la clàusula tercera d'aquest conveni, aquestes seran executades als locals del PIB, si és considera necessari, pels Catedràtics de la UIB, responsables del conveni i/o col·laboradors que s'hagin pogut designar en cada cas, a requeriment del Servei d'Informàtica.

La valoració d'aquesta tasca és de dotze mil Euros (12.000 euros).

b) Pel que fa als becaris de formació, s'entén que les seves tasques s'han de desenvolupar als locals del PIB, durant quinze hores setmanals. Amb aquesta finalitat, el responsable del conveni proposarà, per períodes d'un any, tres alumnes perquè puguin gaudir de les beques de formació per a la realització de pràctiques, segons el que estableix la clàusula tercera.

La valoració de les tres beques és de vint-i-dos mil Euros (22.000 euros).

Sisena: finançament del conveni

Estaran a càrrec del PIB:

a) El cost de cadascuna de les tasques, com queda establert a la clàusula anterior. La facturació la farà la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) en dues vegades, per un valor del 50% de la quantitat global establerta. La primera en data primer de març, i la segona en data primer de setembre.

b) La retribució de les despeses, prèviament acordades, que es puguin ocasionar per la realització dels treballs d'aquest conveni per les persones que hi intervinguin.

Tindran la qualificació de despeses, a part de les que habitualment es consideren com a tals, totes les ocasionades pels desplaçaments i estades en llocs diferents del domicili de la UIB dels components de l'equip de treball, sempre que hagin estat autoritzades de forma explícita, i per escrit, per la persona que designi el PIB.

c) Totes les factures que la FUEIB presenti al PIB per motiu d'aquest conveni estaran incrementades per l'IVA corresponent i tots els altres imposts i taxes que legalment corresponguin.

Setena: obligacions del PIB

Estarà obligat a satisfer en dos terminis les quantitats establertes a la clàusula cinquena:

a) El primer termini finalitzarà el 31 de març de cada any.
b) El segon termini finalitzarà el 30 de setembre de cada any.

Vuitena: obligacions de la UIB

a) No divulgarà la informació subministrada pel PIB que no sigui de domini públic, i la tractarà com a estrictament confidencial. En acabar els treballs, la UIB tornarà al PIB tot allò que li hagi prestat.

b) S'ocuparà, en tot moment, de facilitar tots els mitjans al seu abast per executar correctament els treballs objecte del present conveni, dins les seves disponibilitats.

Novena: extinció

El present conveni quedarà extingit quan alguna de les dues parts hagi manifestat la voluntat de denunciar-lo, després de la comunicació prèvia escrita tres mesos abans.

La UIB podrà rescindir unilateralment el present conveni en el supòsit que el PIB no satisfés, en els terminis prevists, les quantitats a què s'ha compromès. En aquest cas, el conveni quedaria rescindit amb tot el dret, després d'haver transcorregut trenta dies, a comptar des del requeriment de pagament que, amb aquesta finalitat, li faci la UIB, sense perjudici del pagament, per part del PIB, de les quantitats endeutades.

El PIB podrà rescindir el present conveni per l'incompliment de la UIB a l'hora de realitzar les tasques acordades a la clàusula tercera.

En el supòsit previst al paràgraf anterior, el PIB no es veurà obligat al pagament de cap quantitat corresponent a les tasques pendents de realització.

Desena: submissió

Les qüestions de litigi que puguin sorgir de l'acompliment d'aquest conveni es resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa.

Les parts, per a la intel·ligència i l'acompliment del present conveni, se sotmeten als jutjats de Palma i als seus tribunals superiors, amb renúncia, en el que calgui, al seu propi fur i domicili.

Onzena: acceptació

Les parts, en la representació en què actuen, accepten aquest conveni i els seus efectes jurídics.

I perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin, signen aquest conveni, estés en dos exemplars, però a un sol efecte, al lloc i en la data indicats al capdamunt del document, de tal manera que una còpia quedarà en poder de cadascuna de les parts que hi intervenen.

Pel Parlament les Illes Balears, Maximilià Morales President
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 9 de juliol i 10 de setembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).