Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Treball i Formació, la Universitat de les Illes Balears i la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears

Palma, 5 de desembre de 2001

REUNITS

D'una banda l'Honorable Senyor Eberhard Grosske Fiol, conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears.

De l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la senyora Dolors Talens Aguiló, presidenta de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (d'ara endavant, UCTAIB), com a representant d'aquesta, segons acord de l'Assemblea General Ordinària del dia 20 de desembre de 1999.

EXPOSEN

Primer . Que al Pacte per a l'ocupació, la cohesió social i el foment de l'economia productiva a les Illes Balears que varen signar el Govern de les Illes Balears i els agents socioeconòmics representants a la Mesa de Diàleg Social el dia 12 de gener de 2000, s'acorda, entre d'altres, fomentar l'economia social, dissenyant plans específics de formació i difusió del cooperativisme.

Segon . Que la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears té com a objecte social la promoció i la difusió del cooperativisme de treball com a model singular de fer empresa i societat.

Tercer . Que l'objecte d'aquesta conveni de col·laboració és crear un programa específic de formació en matèria de cooperativisme com a alternativa d'autoocupació i d'inserció laboral.

Per això,

ACORDEN

Primer . Que la UIB crearà una assignatura de lliure configuaració en matèria de cooperativisme de treball com a alternativa d'autoocupació dins els seus plans d'estudis. Inicialment aquesta assignatura tindrà una durada de cinquanta hores i englobarà el contingut següent:

PROGRAMA D'AUTOOCUPACIÓ A TRAVÉS DE L'EMPRESA COOPERATIVA DE TREBALL

5 crèdits

Curs 2001-2002

Aquesta assignatura té com a finalitat informar els estudiants de diplomatures i llicenciatures sobre les característiques i els avantatges de l'empresa cooperativa de treball com a via per a l'autoocupació, així com sobre el procés de constitució i posada en marxa de l'empresa comunitària.

OBJECTIUS GENERALS

=======================================================

Es pretén que, en haver cursat l'assignatura, l'alumne sigui capaç de:

  1. Analitzar i valorar els avantatges de la cooperativa de treball com a alternativa d'inserció laboral a través de l'autoocupació.
  2. Analitzar i caracteritzar la cooperativa de treball associat des dels diferents àmbits: historicosocial; jurídic; economicofiscal; i laboral.
  3. Analitzar el procés i utilitzar les tècniques d'elaboració d'un pla d'empresa cooperativa.
  4. Analitzar el procés i utilitzar les tècniques per a la constitució i posada en marxa d'una cooperativa de treball.

CONTINGUTS

=======================================================

Aquesta assignatura es planteja amb un caràcter eminentment pràctic, de tal manera que els coneixements s'assoleixin a partir de la pràctica de creació de projectes empresarials cooperatius.

L'assignatura s'organitza en tres mòduls. El primer se centra a donar a conèixer la cooperativa de treball. El segon tracta de la posada en marxa del pla d'empresa. En el tercer mòdul s'especifiquen els tràmits de constitució de la cooperativa.

Mòdul I. Què és i com es crea una empresa cooperativa de treball

Tema 1. Introducció al cooperativisme i economia social . Concepte de cooperativisme i entitats que integren el moviment cooperatiu. Classes de cooperatives. La cooperativa de treball i les seves peculiaritats respecte de les societats civils i associacions. Fonaments del cooperativisme des del marc filosòfic: principis, valors i doctrina; el marc històric: orígens i evolució històrica; i el marc legal: referència historicolegal. Actualitat del cooperativisme en el context social de les Illes Balears, estatal i internacional.

Tema 2. El marc jurídic de la cooperativa de treball . La Llei de cooperatives vigent. Els Estatuts socials. Els òrgans de la cooperativa: l'assemblea general de socis, el consell rector i els interventors de comptes.

Tema 3. El marc econòmic i fiscal de la cooperativa de treball . Les peculiaritats econòmiques de la cooperativa: capital social, aportacions obligatòries i voluntàries, reserves, excedents, retorn cooperatiu, balanç, el balanç social, comptes de resultats, finançament (recursos propis i d'altri), possibles ajuts oficials. Les peculiaritats fiscals de la cooperativa: imposts directes i indirectes, exempcions i bonificacions segons la Llei 20/1990, l'IVA.

Tema 4. Organització laboral de la cooperativa . El Reglament de règim intern. La relació laboral: contracte de treball, formes i modalitats de contractació, infraccions i sancions, acció sindical i convenis col·lectius. El règim de Seguretat Social.

Mòdul II. Naixement de l'empresa comunitària

Tema 1. La idea empresarial . Concreció de l'objecte o activitat econòmica. Anàlisi i avaluació de recursos economicofinancers, materials, infraestructurals i humans.

Tema 2. El grup promotor del projecte . Aspectes personals i professionals de les persones que compondran l'empresa. Cohesió i consens. Sentit de disciplina i distribució de responsabilitats.

Tema 3. El pla d'empresa . Elaboració d'un pla d'acció temporalitzat (gestions i tràmits per fer) amb distribució de responsabilitats. Fonts d'obtenció dels recursos i d'assessorament. Activitat comercial. Producció i servei. Recursos infraestructurals. Recursos humans i organització empresarial. Organització legal. Organització economicofinancera.

Mòdul III. Constitució i posada en marxa de la cooperativa de treball

Tema 1. Tràmits i documents de constitució . Sol·licitud de certificat negatiu de denominació. Elaboració dels Estatuts. Sol·licitud de qualificació prèvia dels Estatuts. Escriptura pública de constitució. Inscripció al Registre de Cooperatives. Declaració del tipus d'activitat (CNAE). Impost sobre transmissions patrimonials.

ACTIVITATS FORMATIVES, CRÈDITS TEÒRICS I CRÈDITS PRÀCTICS

Aquesta assignatura té un total de 5 crèdits, 3 de teòrics i 2 de pràctics.

Els crèdits teòrics es desenvoluparan en sessions d'aula i consistiran en exposicions del professor / la professora, treball en petits grups i lectura i comentaris de textos.

Els crèdits pràctics es desenvoluparan també en sessions d'aula, centrats en (a) Treball en petits grups de simulació de creació i constitució d'una empresa cooperativa; (b) Exposicions dels projectes d'empresa per part dels grups promotors davant la resta i en sessions fora de l'aula; (c) Visita a una cooperativa o unes cooperatives de treball associades l'activitat empresarial de les quals sigui similar o estigui vinculada als projectes empresarials dels grups classe.

Les lectures obligatòries seran: (a) Determinats apartats de la Llei de cooperatives; (b) Determinats apartats del manual de règim fiscal a la cooperativa de treball editat per la UCTAIB; i (c) Articles, informes i altres documents relacionats.

Segon . Que la UCTAIB participarà en la definició del perfil professional del professor per a la realització d'aquesta assignatura, tot garantint que té experiència en assessorament i constitució de cooperatives de treball.

Tercer L'import per a la contractació del professor serà abonat totalment per la Conselleria de Treball i Formació a la UIB i serà de 825.000 pessetes, a càrrec de la partida pressupostària 19101315a 0148000 del pressuposts generals de la CAIB pel 2001, aquest cost que correspon a un professor associat de tres hores, per al curs 2001-2002.

El professor que resulti contractat per la UIB dependrà orgànicament del Departament d'Economia i Empresa.

Quart . Que la UCTAIB adquireix el compromís d'aportar al Departament d'Economia i Empresa de la UIB suport metodològic en matèria de cooperativisme de treball quan així es decideixi.

Cinquè . Que les organitzacions signants es comprometen a participar conjuntament en activitats de difusió en matèria de cooperativisme de treball dins l'àmbit de les Illes Balears.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni de col·laboració, les parts el signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Eberhard Grosske
Conseller

Llorenç Huguet
Rector

Per la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears,

Dolors Talens
Presidenta

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 3 d'abril de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).