Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears, per a desenvolupar el programa Ramon i Cajal

Palma, 24 de juliol de 2002

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Príam Villalonga, Conseller d'Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears, amb competència per autoritzar convenis i acords que l'ha estat atribuïda segons l'acord de consell de Govern de 30 de març de 2001 (Decret 46/2001 de 30 de març, BOIB núm. 40, 3 d'abril de 2001).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar. Per això,

EXPOSEN

Que amb data 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern.

Que el conveni marc de col·laboració estableix que s'ha de desenvolupar a iniciativa de cada una de les parts amb la realització de protocols.

Que amb data 13 de novembre de 2000 es va signar un protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears.

Que la Conselleria d'Innovació i Energia, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, manifesta el seu interès en continuar la col·laboració establerta amb la UIB per al desenvolupament de la investigació científica i tecnològica a les Illes Balears, en especial en el marc d'actuació propi de la UIB.

Que la UIB també manifesta el seu interès en la continuació de la col·laboració específica amb la Conselleria d'Innovació i Energia, en relació amb l'enfortiment de l'actuació de la Universitat en les activitats relacionades amb la Investigació i el Desenvolupament Tecnològic.

Que la Conselleria d'Innovació pretén ampliar les seves actuacions amb la universitat respecte a les estipulades als anteriors protocols.

Per tot això ambdues parts

ACORDEN

Primer. Signar el present protocol de cooperació, que s'inclourà com annex del conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears de data 12 de juliol de 2000.

Segon . La Conselleria d'Innovació i Energia manifesta el propòsit de enfortir la capacitat investigadora dels grups i institucions de recerca i desenvolupament , tant del sector públic com del privat, mitjançant la incorporació d' investigadors que tinguin el grau de doctor.

Tercer. L'actuació en aquest context es centra en cofinançar el programa "Ramón y Cajal";

El programa "Ramón y Cajal" suposa un avanç diferencial en la articulació de la carrera del investigador en Espanya i millora notablement les condicions de treball i de remuneració als sistemes de contractació fins ara existents. El seu objectiu és enfortir la capacitat investigadora dels grups e institucions d'investigació i desenvolupament mitjançant la incorporació de investigadors que hagin obtingut el grau de doctors. Així mateix el programa "Ramón y Cajal" promou un marc de corresponsabilitat entre el Ministeri de Ciència i Tecnologia , Universitats, comunitats autònomes i organismes públics d'investigació per possibilitar perspectives d'estabilitat a l'investigador amb la creació de llocs de treball permanents.

La Universitat de les Illes Balears ha sol·licitat places o projectes en l'esmentat programa i la Direcció General d'R+D+I es compromet mitjançant el present conveni a cofinançar fins a un màxim de cinc places o projectes.

Quart. Les ajudes que puguin concedir-se als projectes es podran cofinançar amb recursos procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) o del Fons Social Europeu (FSE).

Cinquè . La UIB aportarà els medis materials, humans i el suport tècnic necessaris per a dur a terme les activitats adients.

Sisè . L'aportació de la Direcció General d'R+D+I per a la cofinanciació del programa "Ramón y Cajal" serà com a màxim de 251.750,45 euros i tindrà caràcter plurianual. La distribució màxima d'anualitats serà la següent:

Any 2002 . 871,68 euros per cada plaça o projecte fins a un màxim de 4.358,40 euros a càrrec a la partida pressupostària 22401 541A 44100 00000 del pressupost de l'exercici 2002, sempre i quan hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2003 . 5.455,12 euros per cada plaça o projecte fins a un màxim de 27.275,60 euros, a càrrec a la partida pressupostària 22401 541A 44100 00000 del pressupost de l'exercici 2003, sempre i quan hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2004 . 10.054,14 euros per cada plaça o projecte fins a un màxim de 50.270,70 euros, a càrrec a la partida pressupostària 22401 541A 44100 00000 del pressupost de l'exercici 2004, sempre i quan hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2005 . 14.669,03 euros per cada plaça o projecte fins a un màxim de 73.345,15 euros, a càrrec a la partida pressupostària 22401 541A 44100 00000 del pressupost de l'exercici 2005, sempre i quan hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2006 . 19.300,12 euros per cada plaça o projecte fins a un màxim de 96.500,60 euros a càrrec a la partida pressupostària 22401 541A 44100 00000 del pressupost de l'exercici 2006, sempre i quan hagi crèdit adequat i suficient.

Setè. Pel que fa referència al pagament de l'ajuda es realitzarà durant els primers dos mesos de cada any, excepte el primer any, que es produirà en dates posteriors a la signatura d'aquest Conveni.

No obstant això, la UIB estarà obligada a enviar a la Conselleria d'Innovació i Energia, una certificació acreditativa del compliment del objecte d'aquest conveni.

D'acord amb l'article 24, del decret 77/2001, d'1 de juny, s'eximeix a la UIB de presentar les garanties a que fa referència l'article 24 del mateix Decret.

Vuitè . La vigència del present conveni s'inciarà l'1 de gener de 2002 i finalitzarà el 31 de desembre de 2006 sense prejudici que ambdues parts acordin la seva pròrroga.

Novè . La renúncies que es produeixen implicaran l'anul·lació de les ajudes corresponents i el reintegrament de les quantitats percebudes per part de la UIB sempre que corresponguin a prestacions no realitzades.

Desè . Ambdues parts acorden que les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació, aplicació i execució del present conveni, seran resoltes, sempre que sigui possible, de mutu acord, dins el sí de l'òrgan constituït a l'efecte.

Onzè. A tot allò no previst en aquest conveni, s'aplicarà allò establert al conveni marc subscrit el dia 12 de juliol de 2000.

Dotzè . D'acord amb el previst a l'article sisè del conveni marc Govern de les Illes Balears-UIB, es constituirà una comissió específica paritària mixta formada per quatre membres de cada institució per al seguiment del present protocol.

I, en prova de llur conformitt, els qui intervenen, segons el caràcter en el qual ho fan, subscriuen el present conveni en el lloc i data que s'indiquen a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Innovació i Energia,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Príam Villalonga
Conseller

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 2 d'octubre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de novembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).