Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Agricultura i Pesca i la Universitat de les Illes Balears per a la tipificació, cartografia i avaluació de les pastures de les Illes Balears

Palma, 26 de juliol de 2002

REUNITS

L'Honorable Sr. Mateu Morro i Marcé, Conseller d'Agricultura i Pesca, en representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb domicili als efectes d'aquest Conveni al carrer Eusebi Estada, núm. 145, 07009 Palma, i amb NIF S-0711001-H,
i
El Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i amb adreça social a cra. de Valldemossa, km. 7.5, 07071 Palma i amb NIF Q-0718001-A.

MANIFESTEN

Que és d'interès de la Conselleria la caracterització de les pastures i els sistemes productius associats a elles, al territori de les Illes Balears, com a eina fonamental per al coneixement i millora dels sistemes agrícoles i ramaders extensius relacionats i generadors de productes de qualitat.

Que la Conselleria s'ha compromès a realitzar la part corresponent a les Illes Balears del Projecte ¿Tipificació, cartografia i avaluació de les pastures de l'estat Espanyol (Projecte INIA OT00-37-C17), finançat parcialment per l'INIA i que suposa desenvolupar a nivell autonòmic els objectius generals del projecte en tipificació, cartografia i avaluació dels sistemes de pastures a les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears és l'única entitat del nostre àmbit que disposa de medis de recerca aplicada per poder dur a terme l'esmentat projecte.

Per tot això, ambdues parts de mutu acord estableixen les següents

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Conselleria d'Agricultura i Pesca

CLÀUSULES

Primera.- La UIB portarà a terme el treball de caracterització, inventari i cartografia del pla de feina establerts en l'Annex I d'aquest conveni de pastures, de conformitat amb els objectius i el pla.

Segona.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca, aportarà a la UIB la quantitat de QUARANTA MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS D'EURO (40.044,52) , IVA inclòs que s'imputarà al centre de cost 20201, posició pressupostària G/714B01/64046/00 FF 20214 dels seus pressuposts per atendre als objectius prevists a la clàusula anterior, i desglossada en la forma establerta en l'Annex II.

Per part de la Conselleria es desenvoluparà el seguiment i supervisió tècnica del projecte, a través del Cap de Servei de Delegacions Comarcals de la Secretaria General Tècnica Sr. Joan Rallo Garcia, que conformarà els treballs que es realitzin, vetllarà pel compliment del calendari previst i avaluarà els resultats obtinguts.

Tercera.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca, tramitarà la proposta de pagament de l'aportació referida al paràgraf anterior, en els terminis següents:

Any 1º; 2002

21.825.30 euros

¿ A la presentació del programa d'activitats per l'any 2002

Any 2º; 2003

9.109,61 euros

9.109,61 euros

¿ 50% al primer trimestre del 2003 i una vegada presentada la Memòria de resultats del primer any

¿ 50% abans del 30/12/2003 prèvia presentació de la memòria

Les esmentades Memòries i informes deuran recabar el vist i plau del Cap de Servei esmentat, Sr. Joan Rallo Garcia.

Les quantitats es faran efectives, segons les disponibilitats de la Direcció General del Tresor i Política Financera del Govern de les Illes Balears.

S'eximeix la Universitat de les Illes Balears de la presentació d'aval bancari

Quarta.- Aquest conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2003.

Durant el transcurs del període de vigència d'aquest conveni, considerant els resultats obtinguts del pla de feina descrit a l'annex I i previ acord d'ambdues parts, es podrà avançar la data de finalització del conveni, amb la corresponent revisió de les aportacions econòmiques, per considerar acabats els treballs objecte d'aquest conveni.

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Conselleria d'Agricultura i Pesca

Cinquena.- Ambdues parts es comprometen a tractar de solucionar, de comú acord, qualsevol qüestió que susciti la interpretació. L'aplicació i el efectes d'aquest Conveni en darrera instància, es resoldran a través dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així queda redactat aquest Conveni, que signen els compareixents per duplicat en la data i lloc esmentats a la capçalera.

El conseller d'Agricultura i Pesca, Mateu Morro i Marcé

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet i Rotger

Diligència

El present conveni mel va aprovar el Consell Executiu de data 12 de febrer de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Conselleria d'Agricultura i Pesca

ANNEX 1

PROJECTE DE ¿TIPIFICACIÓ, CARTOGRAFIA I AVALUACIÓ DE LES PASTURES DE LES ILLES BALEARS ¿

Introducció.

En aquests moments l'agricultura i la ramaderia evolucionen cap a sistemes més respectuosos amb el medi ambient i a la vegada generadors de productes de qualitat. L'extensificació s'obre pas, especialment en el món de la ramaderia, i així els sistemes de pasturatges, tan abundants en el passat, tornen a agafar cert protagonisme. En aquest context, la Societat Espanyola per a l'Estudi de les Pastures (SEEP) elaborà el Projecte de Recerca "Tipificació, cartografia i avaluació de les pastures espanyoles" finançat per l'INIA i cadascuna de les CCAA (Projecte OT00-37-C17) per tal de recopilar, unificar, catalogar, avaluar i finalment, difondre la informació més rellevant sobre Pastures a cada Comunitat Autònoma. A Balears, els coneixements existents sobre aquest tema estan molt dispersos per la qual cosa, el present projecte tracta finalment d'elaborar una monografia que pugui constituir una eina actualitzada per a la presa de decisions en tots els aspectes relatius a l'extensificació i els productes de qualitat.

Objectius.

1. Recopilar el màxim de la informació existent sobre les pastures de les Illes Balears i als sistemes agrícoles i ramaders a elles lligats seguint els protocols establerts per el conjunt del projecte INIA (OT00-37-C17) conforme als següents apartats:

  • Tipologia i ecologia de pastures naturals
  • Pastures de superfícies agrícoles
  • Valoració químico-bromatològica de pastures
  • Producció animal
  • Cartografia
  • Aspectes econòmics i socials de les pastures

  1. Analitzar i contrastar els resultats obtinguts per tal de conèixer les deficiències en informació sobre pastures a les Illes Balears.
  2. Redactar i difondre una monografia i uns mapes d'informació que continguin tota la informació rellevant sobre les pastures de les Illes Balears.

Equip Humà.

Per a l'execució del present treball es compta amb un equip humà ample i heterogeni que pretén recollir tots els vessants relatius als sistemes de pastures.

.- Investigador responsable : Juan Rallo García (Conselleria d'Agricultura i Pesca)

.- Coordinadors : Hipólito Medrano Gil (UIB) i Josep Cifre Llompart (IBAB S.A.)

.- Responsables temàtics :

.- Tipologia i ecologia de pastures naturals: Maurici Mus Amézquita (UIB)

.- Valoració químico - bromatològica de pastures: Margalida Joy Torrens (IBAB S.A.)

.- Pastures de superfícies agrícoles: Miquel Estelrich Mieras (Conselleria d'Agricultura i Pesca)

.- Producció animal: Josep Cifre Llompart (IBAB S.A.)

.- Cartografia: Maurici Ruiz Pérez (UIB)

.- Estadística, economía i aspectes socials: Pere Serra Rosselló (Conselleria d'Agricultura i Pesca) i Jaume Binimelis Sebastián (UIB)

.- Delegat a Menorca : Juan Bustamante Pascual (Consell Insular de Menorca)

.- Delegat a Eivissa : Javier Serra Serra (IBAB S.A.)

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Conselleria d'Agricultura i Pesca

Pla De Treball.

El projecte té una durada prevista de dos anys (2002 ¿ 2003) amb la següent programació de tasques:

Any 2002:

Estructuració del projecte a nivell autonòmic

Reunions de coordinació a nivell nacional i autonòmic

Establiment de l'estructura de les bases de dades temàtiques i de la base cartogràfica

Recerca, recopilació i síntesi de tota la informació disponible

Any 2003:

Recerca, recopilació i síntesi de tota la informació disponible

Anàlisi i discussió per temes i discussió final conjunta.

Redacció de la monografia

Realització de la cartografia i de les bases de dades relacionals

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Conselleria d'Agricultura i Pesca

ANNEX 2

PRESSUPOST PER ANY

El projecte, amb una despesa total de 40044.52 euros (6.662.848 pts), es divideix en les següents anualitats i capítols que figuren a la taula següent:

 

Equipament

Despeses de funcionament

Viatges i Dietes

Despeses indirectes (UIB)

TOTAL

Any 1º; 2002

3.606,07* euros

6.202,10 euros

7.652,07 euros

4.365,06 euros

21.825,30 euros

Any 2º; 2003

-

6.923,31 euros

7.652,07 euros

3.643,84 euros

18.219.23 euros

Total

3.606,07 * euros

13.125,41 euros

15.304,14 euros

8.008,90 euros

40.044,52 euros

* El material inventariable, una vegada finalitzat l'execució del projecte, serà cedit per la UIB a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.