Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i el Centre d'Escoles Superiors AMA (Academy for Management Assistants) i IBS (International Business School) de Lippstadt (Alemanya) per a l'intercanvi d'estudiants

Palma/Lippstadt, 6 de juny de 2002

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el doctor Freddy Raschke, director del Centre d'Escoles Superiors AMA (Academy for Management Assistants) i IBS (International Business School) de Lippstadt.

MANIFESTEN

Amb l'objecte de fomentar l'intercanvi d'estudiants, la International Business School i l'Academy for Management Assistants de Lippstadt i la Universitat de les Illes Balears signen aquest conveni de col·laboració.

CLÀUSULES

Primera . En el marc del programa d'estudis a l'estranger, la International Business School i l'Academy for Management Assistants de Lippstadt enviaran un màxim de dos alumnes (sempre que ambdues parts no estableixin un nombre major, cada any) a la Universitat de les Illes Balears durant un curs acadèmic complet o per un quadrimestre. El programa començaria el mes d'octubre de 2002 i duraria fins al setembre de l'any següent.

Segona . Els estudiants de la International Business School i l'Academy for Management Assistants de Lippstadt es matricularan, com a màxim, de cinc assignatures per curs acadèmic, que podran escollir del pla d'estudis del Títol Superior de Turisme de la Universitat de les Illes Balears. Aquestes assignatures seran escollides pels alumnes visitants, una vegada la responsable del programa d'estudis a Espanya de la International Business School i l'Academy for Management Assistants de Lippstadt ¿senyora Francisca Poquet Perles de Diekmann¿ n'hagi fet una selecció prèvia.

Tercera . Els estudiants de la International Business School i l'Academy for Management Assistants de Lippstadt han de pagar uns drets de matrícula que pugen a 1.550,60 euros per estudiant i quadrimestre. Aquesta quantitat és susceptible de modificació anual. Els estudiants visitants tindran la consideració de membres de ple dret de la comunitat d'estudiants de la Universitat de les Illes Balears, amb tots els drets i privilegis, podran accedir a les instal·lacions auxiliars, com ara biblioteques, laboratoris, menjadors universitaris, i tindran dret a participar en totes les activitats extracurriculars i en els clubs i les associacions d'estudiants.

Quarta . Independentment de les cinc assignatures de què estiguin matriculats els alumnes visitants, aquests rebran classes de llengua espanyola dos dies per setmana.

Cinquena . A finals del mes de juny de l'any acadèmic anterior, la International Business School i l'Academy for Management Assistants de Lippstadt trametran a la Universitat de les Illes Balears els dossiers dels estudiants visitants perquè es gestionin. El dossier ha d'incloure una declaració de les assignatures escollides com a primera opció i de les alternatives possibles.

Sisena . Els estudiants de la International Business School i l'Academy for Management Assistants de Lippstadt arribaran a la Universitat de les Illes Balears a principis d'octubre. Els rebrà el tutor o la tutora, que els oferirà orientació, la qual inclourà una explicació de l'estructura i la burocràcia universitària.

Setena . D'acord amb l'objectiu de fomentar l'intercanvi d'estudiants, la Universitat de les Illes Balears pot fer la proposta a la International Business School i l'Academy for Management Assistants de Lippstadt d'enviar-hi un màxim de dos estudiants de la UIB durant un curs acadèmic complet, en les mateixes condicions que els visitants de la International Business School i l'Academy for Management Assistants de Lippstadt a la Universitat de les Illes Balears; el cost de la matrícula serà el mateix que hagin de pagar els estudiants de Lippstadt si es queden un quadrimestre o un curs complet.

Vuitena . Aquest acord es renovarà automàticament cada dos anys. Ambdues parts poden rescindir el conveni en qualsevol moment, per raons justificades i amb la comunicació prèvia per escrit amb sis mesos d'antelació. En cas que el conveni es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en alemany; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Centre d'Escoles Superiors AMA i IBS,

Llorenç Huguet
Rector

Freddy Raschke
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 9 d'abril de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).