Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 18 de juliol de 2002

REUNITS

D'una part, l'Excel·lentíssim Senyor Joan Font Servera, president de la Fundació Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Balears (en endavant, Fundació), en representació d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per subscriure el present conveni i

EXPOSEN

  1. Que la Fundació té com a objectius la formació pràctica i l'especialització professional dels llicenciats en Dret, mitjançant el finançament, manteniment i promoció de l'Escola de Pràctica Jurídica i l'organització de seminaris, cursets, edició de publicacions i altres activitats d'àmbit cultural i formatiu dirigides a complir les finalitats pròpies de la pràctica jurídica.
  1. Que el vigent programa d'estudis de la Facultat de Dret de la UIB inclou, com a continuació i culminació de les tres branques d'especialització que s'hi preveuen, la realització de sengles blocs de pràctiques externes, entre els quals figura el corresponent a Dret de Tribunals.
  1. Que, en concret, la UIB considera convenient de garantir als alumnes de la Facultat de Dret la possibilitat de realitzar una aproximació al coneixement pràctic de l'exercici professional de l'advocacia.
  1. Que, per part seva, la Fundació té la voluntat de potenciar el seu programa d'activitats culturals en l'àmbit de la formació permanent dels professionals del Dret de les Illes Balears.

En virtut d'això, els intervinents acorden de subscriure el present conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

És objecte del present conveni la col·laboració entre la Fundació i la UIB per a la realització de pràctiques dels alumnes de la Facultat de Dret en despatxos professionals, així com per a la realització d'activitats culturals relacionades amb la formació permanent dels professionals del Dret de les Illes Balears.

Segona. Naturalesa de la relació entre els estudiants i la Fundació i els despatxos professionals

La relació entre els estudiants de la UIB que realitzin les pràctiques i la Fundació i els despatxos professionals d'acollida no té naturalesa laboral ni de prestació de serveis. No se'n derivarà cap obligació de caràcter laboral, retributiu ni contributiu per a la Fundació ni per als despatxos d'acollida, i no hi és aplicable l'Estatut dels treballadors.

Tercera. Règim de les pràctiques

Les pràctiques que inclou el present conveni es desenvoluparan d'acord amb el règim general següent:

a) Objecte de les pràctiques

Les pràctiques tenen per objecte l'aproximació dels estudiants de la UIB a les activitats pròpies de l'exercici de l'advocacia.

b) Durada total de les pràctiques

Les pràctiques tindran una durada de 70 hores lectives.

c) Calendari i règim horari de les pràctiques

Les pràctiques es faran entre els mesos de juny i setembre de 2002, ambdós inclosos, i es duran a terme en l'horari de funcionament dels despatxos professionals corresponents. Correspon a la Facultat de Dret de la UIB d'elaborar-ne el calendari concret.

d) Lloc de realització de les pràctiques

La Fundació, a través de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Balears, elaborarà un cens de despatxos professionals disposats a acollir els estudiants en pràctiques, on s'indicarà el nombre d'alumnes per despatx i el nom del lletrat tutor, i amb suficient antelació indicarà aquesta relació al Deganat de la Facultat de Dret de la UIB, als efectes prevists als paràgraf següent.

e) Distribució dels estudiants

Correspon a la UIB de distribuir els estudiants en pràctiques entre els despatxos professionals inclosos a la relació esmentada. El Deganat de la Facultat de Dret comunicarà aquesta distribució als respectius despatxos i a la Fundació, com a mínim, quinze dies abans de l'inici de les pràctiques.

Quarta. Cooperació a la formació, tutela i avaluació dels estudiants

La Fundació i la UIB cooperaran en la formació, tutela i avaluació dels estudiants en pràctiques, d'acord amb el règim següent:

  1. Tutors

Les pràctiques les tutelaran els titulars dels despatxos d'acollida o altres lletrats del despatx que els titulars designin a l'efecte. Els tutors cooperaran en la funció docent, es responsabilitzaran de la formació dels estudiants durant la seva estada al despatx i col·laboraran a fer-ne l'avaluació, per a la qual cosa formalitzaran el formulari que a aquest efecte els faciliti la Facultat de Dret de la UIB.

  1. Coordinador de les pràctiques

La Facultat de Dret de la UIB designarà un coordinador de les pràctiques, que tindrà a càrrec seu orientar-les i fer-ne el seguiment. Així mateix, correspon al coordinador d'avaluar els estudiants, per a la qual cosa tindrà en compte els informes inclosos als formularis que li enviïn els tutors una vegada finalitzades les pràctiques.

Cinquena. Deures dels estudiants en pràctiques

Els estudiants estaran subjectes a la durada, el calendari, l'horari, el lloc i les activitats establerts en aquest conveni; s'han d'aplicar amb diligència a les tasques encomanades; s'han de mantenir en contacte amb els tutors i el coordinador de les pràctiques i quan la naturalesa de les tasques que realitzin ho requereixi, han de guardar el degut secret i confidencialitat, tant durant l'estada com una vegada hagi acabat.

Sisena. Cobertura de riscs

La cobertura de riscs dels estudiants en pràctiques es regirà pel règim següent:

  1. Del present conveni no se'n derivarà ni per a la Fundació ni per als despatxos d'acollida cap obligació referent a qualsevol dels règims de la Seguretat Social, ja que les contingències queden cobertes per l'assegurança escolar.
  1. La UIB indicarà expressament a la Fundació que els estudiants estan al corrent en el pagament de les quotes de l'assegurança escolar, i n'especificarà la cobertura.

Setena. Convalidació de les pràctiques per l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Balears

L'òrgan rector de l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Balears pot acordar de convalidar les pràctiques realitzades en el marc d'aplicació del present conveni amb el corresponent nombre d'hores del programa de pràctiques externes a l'Escola. A aquests efectes, es ponderarà el caràcter anàleg de les activitats realitzades, prenent com a base de valoració certificat expedit pel Deganat de la Facultat de Dret de la UIB, en el qual s'ha d'especificar la durada (nombre d'hores) i el contingut de les pràctiques.

Vuitena. Col·laboració en la realització d'activitats culturals relacionades amb la formació permanent dels professionals del Dret de les Illes Balears

  1. Programa conjunt d'activitats

La Fundació i la Facultat de Dret de la UIB col·laboraran en l'elaboració i el finançament d'un programa conjunt d'activitats culturals vinculades a la formació permanent dels professionals del Dret de les Illes Balears (conferències, seminaris, jornades, cursets i edició de llibres i altres publicacions especialitzades de caràcter jurídic).

A petició de la Fundació, la Facultat de Dret de la UIB designarà d'entre els seus professors numeraris un coordinador acadèmic per a qualsevol de les activitats que integrin el programa. L'exercici d'aquesta funció no reportarà cap retribució per part de la Fundació.

  1. Reconeixement de l'assistència a activitats inscrites en el programa de formació permanent de la Fundació com a crèdits de lliure configuració de la UIB

D'acord amb el que preveu el vigent Reglament acadèmic de la UIB, la Universitat, fets prèviament els tràmits corresponents, reconeixerà com a crèdits de lliure configuració l'assistència a les activitats inscrites en el programa de formació permanent de la Fundació.

Novena. Comissió mixta de seguiment del conveni

Es constitueix una comissió mixta de seguiment, que vetllarà per la correcta aplicació del present conveni. La comissió serà formada per dos representants de la Fundació i per dos representants de la UIB.

La comissió mixta de seguiment es reunirà, com a mínim, amb una antelació d'un mes abans de l'acabament de la vigència del conveni, i tantes vegades com ho demani qualsevol de les parts.

Desena. Vigència del conveni

El present conveni vigirà fins al dia 31 de desembre de 2002. Amb l'antelació prevista a la clàusula anterior, la comissió mixta de seguiment es reunirà a fi de decidir de prorrogar-lo per a l'any 2003, o bé, si escau, per establir els termes i les condicions d'un nou conveni que hagi de regir en el període esmentat.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Fundació Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Balears,

Joan Font
President

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 16 d'abril de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).