Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Societat Parcbit Desenvolupament, SA

Palma, 24 de juliol de 2002

REUNITS

D'una banda, el President de ParcBit Desenvolupament, SA, Honorable Senyor Príam Villalonga Cerdà, amb NIF núm. 41.365.901-X, com a representant d'aquesta societat, amb domicili social en Camí de Can Manuel s/n, Son Espanyol, Palma, CIF A-07853245.

D'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'apreven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I d'altra, el President de ParcBit Energia i Altres Serveis Soc. Coop. Ltda., Senyor Vicenç Matas Rosselló, amb DNI núm. 78.191.383, com a representant d'aquesta cooperativa, amb domicili amb domicili en Camí de Can Manuel s/n, Son Espanyol, Palma, CIF F-57109464.

EXPOSEN

I.- Que ParcBit compta, entre les seves instal·lacions, amb un sistema d'energia compost per una central d'energia elèctrica i tèrmica, per funcionar en règim de cogeneració, i una planta d'energia solar tèrmica amb la finalitat de potenciar l'ús eficient de l'energia alhora que d'abastar-se d'una forma més autònoma i no dependre exclusivament d'altres subministradors.

II.- ParcBit Desenvolupament, SA ha constituït la cooperativa de consumidors i usuaris "ParcBit Energia i Altres Serveis" en data 22 de novembre de 2001, per a la qual cosa totes les acciones i referències del present Conveni amb l'expressió "ParcBit" deuran entendre's atribuïdes a ParcBit Desenvolupament, SA o la Cooperativa ParcBit Energia i Altres Serveis, SCL o aquelles altres entitats o societats que puguin constituir-se en el futur als efectes d'aquest conveni.

III.- Que la UIB, conscient de la necessitat d'anar millorant l'entorn energètic i de disminuir les conseqüències d'un consum molt elevat d'energia, considera oportú participar en la iniciativa planejada pel Govern de les Illes Balears a través del Parc Bit i, alhora manifesta tenir necessitat de disposar de més garanties al subministrament d'energia elèctrica al Campus. També en aquest sentit la UIB té en projecte la instal·lació d'una planta fotovoltaica de 20 kW de potència.

IV.- Que la UIB també està interessada en rebre al Campus energia tèrmica des de la planta d'energia de ParcBit, pel fet de la conseqüent reducció de costos que una gestió energètica eficient pot comportar.

V. - El ParcBit i la UIB manifesten mutu interès en participar en una experiència pionera a les Illes Balears i arreu de l'Estat espanyol, per tal de per fer possible una primera demostració de generació elèctrica descentralitzada, a prop del consumidor, a la nostra Autonomia, responent així als objectius marcats en el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

Per tot això, ambdues parts

ACORDEN

Primer.- Que la UIB s'integrarà a tots els efectes a la Cooperativa "ParcBit Energia i Altres Serveis, SCL" en el termini d'un mes a partir de la firma del present Conveni.

Amb això, el ParcBit i la UIB constituiran un sistema elèctric únic. La UIB resoldrà el contracte de subministrament elèctric amb ENDESA Balears al Campus de la UIB. La cooperativa realitzarà totes les gestions per l'obtenció del règim de funcionament com cogenerador.

Segon.- ParcBit realitzarà les infrastructures necessàries per a connectar la planta d'energia del Parc amb el centre de maniobra i mesura actual de la Universitat aportant els dispositius necessaris per tal de poder exportar energia des del Parc i importar energia al Parc des de la xarxa de ENDESA Balears o de qualsevol altre subministrador de la Cooperativa en els moments que siguin necessaris, de manera que quedin assegurades en tot moment la regularitat i continuïtat del servei. Els costs d'execució seran tots a càrrec de ParcBit.

Tercer.- En el context de l'apartat anterior, el Campus de la UIB rebrà l'energia elèctrica provinent de la planta energètica del ParcBit o del subministrador actual, ENDESA Balears, o de qualsevol altre subministrador de la Cooperativa, segons sigui més convenient per al funcionament econòmic de la planta energètica.

Quart.- El Parc Bit garanteix que la inclusió del Campus de la UIB a la Cooperativa no suposarà la pèrdua de cap de les avantatges fixades al Decret 2818/98 per la planta fotovoltaica de 20 kW que la UIB té en projecte la instal·lació i que pensava connectar al sistema elèctric general.

Cinquè.- En quan a l'energia tèrmica, la UIB es compromet a no exigir a ParcBit una quantitat superior a l'excedent del Parc en la producció d'electricitat. Donat que la UIB continuarà disposant dels sistemes fins ara utilitzats per produir energia tèrmica, aquesta limitació mai suposarà una manca d'energia disponible a l'usuari final.

Si bé, de comú acord, la Cooperativa podrà instal·lar nous equips generadors per tal d'incrementar dita producció d'energia tèrmica.

Sisè.- La cessió de l'energia tant tèrmica com elèctrica de la Cooperativa a la UIB no suposarà en cap cas un increment de cost unitari per part de la UIB respecte a les tarifes vigents d'aplicació o respecte als valors habituals de contractes amb clients qualificats. Ans al contrari, la generació conjunta en la forma expressada suposarà una reducció de cost, quan el consum permeti un aprofitament més elevat de les instal·lacions. A partir d'aquest moment el cost repercutit a la UIB serà la part proporcional del cost total referit al consum energètic de la UIB en relació al total de la Cooperativa.

Setè.- ParcBit realitzarà les infrastructures necessàries per a possibilitar la connexió tèrmica entre la planta d'energia de ParcBit i els punts de consum de la Universitat de les Illes Balears. En concret, fins l'edifici de Dret i Economia i fins les instal·lacions esportives, sent a càrrec de ParcBit el cost de dites instal·lacions amb una aportació de 180.300,00 euros per part de la UIB. Més endavant, en funció de l'evolució del consum energètic i de l'estudi de costos de transformació, ambdues parts podran decidir incloure altres edificis en l'abastament d'energia tèrmica.

Tanmateix la UIB podrà proposar al Parc Bit empresa instal·ladora i projecte d'execució de les obres des de la planta distribuïdora fins a la connexió amb els sistemes de calor i fred convencionals de cada edifici. En tot cas, la decisió final serà del Parc Bit si el cost total previst d'aquesta part de l'obra supera els 180.300,00 euros aportats per la UIB

En tot cas, el Parc Bit se compromet a presentar a la UIB un pla detallat de les infrastructures a fer per donar el servei aquí previst.

Vuitè.- El termini per al compliment dels acords d'aquest Conveni són els següents:

-Els acords relatius a l'energia elèctrica:__5___mesos

-Els acords relatius a l'energia tèrmica :_12___mesos

En tot cas, ParcBIT, podrà procedir, únicament per raons pressupostàries i prèvia comunicació a la UIB, a fragmentar algunes de les execucions dels acords d'aquest conveni, en dues o més anualitats.

Novè.- Per al seguiment de la bona marxa de l'establert a aquest conveni es constituirà en el termini de _1__mes una comissió mixta, que regularà el seu propi funcionament, integrada per representants de les dues parts, d'acord amb la següent distribució:

  1. Per part de ParcBIT:
    Dos representants designats per ell mateix.
  2. Per part de la UIB:
    Dos representants designats per ella mateixa.

Desè.- Ambdues parts es comprometen a subscriure tots els documents necessaris per dur a terme els acords d'aquest conveni.

Els representants abans ressenyats podran mantenir les seves reunions de treball assistits pel nombre de col·laboradors que estimin necessaris.

El representant de Parcbit Energia i Altres Serveis Soc. Coop. Ltda. mostra el seu coneixement del contingut del prresent conveni i igualment declara la seva conformitat en quant als drets i obligacions que per a la cooperativa es derivin del present document.

Així mateix, manifesta que el Consell Rector de la Cooperativa ha donat el vist i plau a l'entrada de la UIB, com a membre de la cooperativa, a tots els efectes legals i solament condicionat a la signatura del present conveni.

Onzè.- Per a la decisió de totes les qüestions litigioses derivades de la interpretació i/o aplicació del present conveni, les parts es sotmeten a un arbitratge institucional de la Càmara de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera, al que encarreguen la designació del àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge obligant-se al compliment de la decisió arbitral. S'encomana l'arbitratge a un sol àrbitre. L'arbitratge serà de dret. El laude es deurà emetre en un termini no superior a noranta dies.

En cas de que alguna qüestió litigiosa fos exclusiva de la jurisdicció, les parts acorden sotmetre's als Tribunals de Palma de Mallorca, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre a les parts.

I com a prova de conformitat amb tot el que s'ha exposat anteriorment, es subscriu el present conveni en lloc i data indicats a l'encapçalament i es signa en dos exemplars.

El President de ParcBit Desenvolupament, SA, Príam Villalonga
El Rector de la Universitatde les Illes Balears, Llorenç Huguet
El President de ParcBit Energia i Altres Serveis Soc. Coop. Ltda., Vicenç Matas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 18 de juny de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de juny de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).