Convenis i acords marc signats per la UIB

Annex de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears als efectes de la concessió de cinc beques amb títol de "beques per a joves investigadors Consell de Mallorca-Universitat de les Illes Balears"

Palma, 18 de juny de 2002

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Maria Antònia Vadell i Ferrer, consellera executiva del Departament de Cultura, del Consell de Mallorca, actuant en nom i representació d'aquesta corporació amb l'habilitació prèvia i expressa de la presidenta segons decret de data 15 de febrer de 2002. Va acompanyada del secretari tècnic Arnau Company i Matas.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les dues parts, en la representació que exerceixen, tenen i es reconeixen capacitat legal per a l'atorgament del present annex, a tal efecte

EXPOSEN

PRIMER. Que la Universitat de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca amb el conveni marc de col·laboració signat manifesten la voluntat de col·laboració en matèria de joventut i esports.

SEGON. Que en el marc d'aquest conveni presenten el present protocol annex que té per objecte la convocatòria de cinc beques per a joves investigadors.

Per això,

ACORDEN

PRIMER . Amb aquest fi el Consell Insular de Mallorca aportarà 30.050,61 euros.

SEGON . La convocatòria d'aquestes beques es realitzarà d'acord amb les bases següents:

BEQUES PER A JOVES INVESTIGADORS CONSELL DE MALLORCA-UIB

1. El Consell de Mallorca pretén impulsar una política cultural pròpia des de la col·laboració amb entitats públiques i privades i per aconseguir-ho el programa de Joventut té prevista la concessió de cinc beques amb el títol "BEQUES PER A JOVES INVESTIGADORS", fruit del conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears. D'aquesta manera contribuïm a incentivar i recolzar la investigació científica en qualsevol àmbit.

L'article 39.17 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei 6/1994 atribueix als Consells Insulars competència, entre d'altres, en matèria de promoció sociocultural i foment de la cultura en general a les nostres illes.

2. La convocatòria d'aquestes beques per a joves investigadors, dotades amb 6.010,12 euros cadascuna, es farà mitjançant publicació en el BOIB i en el tauler d'anuncis de la UIB i del departament de Cultura i Joventut del Consell de Mallorca.

3. Podran ser-ne beneficiaris els estudiants que compleixin els requisits següents:

 • No superin el límit d'edat per accedir a les beques, que serà de 30 anys complerts l'any 2002.
 • Estiguin matriculats durant el curs 2001/02 a 2n o 3r cicle de la UIB.

4. S'hi destina la quantitat de 30.050,61 euros, que es materialitzaria de la següent manera:

 • 15.025,30 euros a càrrec de la partida pressupostària 20.45290.48100 del vigent pressupost de 2002 (ordenat núm. 200200011593).
 • 15.025,30 euros despesa que queda aprovada amb càrrec al pressupost del 2003.

5. El tema serà de lliure elecció.

6. Els projectes s'han de presentar dins els 30 dies hàbils següents al de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB, en el registre general del departament de Cultura del Consell de Mallorca (carrer Via Roma, 1- Edifici de la Misericòrdia de Palma) o també el Registre general de la Universitat de les Illes Balears.

Així mateix, també es podran presentar en els llocs establerts a l'apartat 4 de l'article 30 de la Llei 30/92, modificada per la llei 4/99 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si el darrer dia hàbil caigués en dissabte, el termini s'ajornarà fins a l'hàbil següent.

7. Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant instància que haurà de contenir les dades necessàries per a la correcta identificació del sol·licitant, amb el nom i llinatges, el NIF, l'adreça i el telèfon de l'autor o autors del projecte.

Només es podrà presentar un sol projecte per autor o grup d'autors.

A les instàncies, s'hi haurà d'ajuntar la documentació següent:

 • Projecte específic que es vulgui dur a terme, especificant el títol a la coberta. En el projecte ha de figurar, com a mínim, els objectius, la metodologia, la planificació i el pressupost i s'han de presentar en llengua catalana.
 • Currículum de l'autor o autors del projecte, adjuntant còpia de certificació de notes universitàries.
 • Fotocòpia del NIF de l'autor o autors del projecte.
 • Carta del professor de la Universitat de les Illes Balears que avala el projecte i que es compromet a fer-ne el seguiment.

La documentació s'ha de presentar per quadruplicat.

8. Els projectes d'investigació han de ser originals i inèdits.

9. El projecte d'investigació tindrà una durada d'un any. Excepcionalment podrà lliurar-se una pròrroga d'un any més si així ho decideix el jurat.

10. Els criteris objectius per a la valoració dels projectes serà la següent:

 • Nota mitjana de la certificació de notes universitàries de la UIB... de 0 a 4 punts
 • Interès del projecte presentat......................................................... de 0 a 3 punts
 • Contingut, metodologia i presentació del projecte.......................... de 0 a 3 punts
11. El jurat estarà format per. El Sr. Cosme Bonet Bonet, el Sr. Francesc Fiol Amengual, i la Sra. Bàrbara Bujosa i Picornell com a membres del Consell de Mallorca; i el Sr. Eugeni Garcia Moreno, la Sra. Mercè Gambús Saiz i el Sr. Jaume Sureda Negre com a membres de la UIB. Presidirà aquest jurat la Consellera Executiva del Departament de Cultura del Consell de Mallorca i en serà el secretari el Sr. Josep G. Bernales Sastre. Es podrà exercitar el dret de recusació dels mateixos dins el termini de 15 dies següents a la publicació d'aquestes bases.

12. El jurat, a més de proposar les persones seleccionades a l'òrgan corresponent del Consell de Mallorca, seguint el criteri de la major puntuació obtinguda, s'encarregarà de fer el seguiment de la investigació i decidir el moment en el qual es podran fer els lliuraments de l'import de la beca en funció d'aquest seguiment.

13. El jurat resoldrà dins el termini màxim de dos mesos comptadors des de la data de publicació d'aquestes bases.

14. El jurat podrà proposar declarar la convocatòria deserta.

15. Es lliuraran 1.502,53 euros quan es lliuri un informe acreditatiu que es compleixen els objectius de la convocatòria i de l'aptitud del treball que s'està realitzant als primers 3 mesos, 1.502,53 euros quan es lliuri un segon informe als 6 mesos, i la resta, en el moment d'acabar el treball quan es lliuri l'informe i la memòria final del treball realitzat.

16. Els joves estudiants seleccionats per ser beneficiaris d'aquestes beques seran notificats mitjançant carta certificada, i s'exposarà la llista dels beneficiaris al tauler d'anuncis del Departament de Cultura dins els 10 dies següents al de la resolució del jurat.

17. s beneficiaris d'aquestes beques hauran de dur a terme la investigació del projecte presentat dins el termini d'un curs escolar, i hauran d'acreditar davant el Consell de Mallorca el seu desenvolupament mitjançant els preceptius informes i memòria final del treball que han de tenir el vistiplau del professor que avala el projecte.

Els beneficiaris estan obligats a comunicar al Consell de Mallorca, en qualsevol moment, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat. Així mateix, queden obligats a sotmetre's a les actuacions posteriors de comprovació i control de la Intervenció del CIM i Tribunal de Comptes.

Si s'alteren les condicions o s'obtenen altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, l'acord de concessió es podrà modificar.

18. Els projectes que no hagin estats seleccionats podran retirar-se a partir de l'endemà que s'hagin atorgats els premis.

19. La UIB i el CIM es reserven el dret de l'ús del contingut de la investigació, sense perjudici del que estableix la legislació en matèria de drets d'autor, i eventualment podrà decidir-ne la publicació.

20. Els beneficiaris d'aquestes beques no podran compatibilitzar-les amb beques d'altres institucions.

21. El simple fet de presentar projectes suposa que s'accepten aquestes bases.

22. El Jurat té la facultat d'interpretar aquestes bases i poder suplir-ne qualsevol llacuna o buit d'acord amb la seva finalitat.

Ho signen, en prova de conformitat amb tots els punts acordats, per triplicat exemplar, en el lloc i en la data indicada a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet Rotger

Pel Consell Insular de Mallorca,

Maria Antònia Vadell i Ferrer

Davant mi,

Arnau Company Matas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 2 de juliol de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).