Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Institut de Migracions i Serveis Socials (IMSERSO) i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de la universitat oberta per a majors

Madrid, 10 de juliol de 2001

REUNITS

D'una part, l'Il·lustríssim Senyor Alberto Galerón de Miguel, director general de l'IMSERSO, nomenat per Reial decret 872/2000, de 19 de maig, en representació de l'esmentat institut, en exercici de les competències atribuïdes pel Reial decret 140/1997, de 31 de gener (BOE de 6 de febrer).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, nomenat per Decret 70/1999, de 4 de juny (BOCAIB núm. 77, de 15 de juny).

Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per obligar-se i subscriure convenis i

EXPOSEN

I. Que l'IMSERSO, en compliment dels fins d'interès general i social que té encomanats, estima necessari col·laborar mitjançant el seu programa de formació de postgrau en els màsters i cursos de postgrau que permetin aprofundir en el coneixement, el tractament i l'atenció als col·lectius socials (gent gran, persones amb discapacitat, població migrant, població marginada) als quals va dirigida la seva acció dins l'àrea de serveis socials, i facilitin la formació i el reciclatge dels professionals dedicats a donar aquesta atenció, així com de les persones recentment llicenciades que vulguin especialitzar-se en l'atenció a aquests col·lectius.

II. Que la Universitat de les Illes Balears té entre les seves finalitats la creació d'estudis de postgrau i l'organització de cursos, seminaris i activitats d'interès cultural i científic, comptant, quan sigui convenient, amb la col·laboració d'altres entitats públiques o privades.

III. Que l'IMSERSO i la Universitat de les Illes Balears coincideixen en el seu interès per organitzar la Universitat Oberta per a Majors, per donar resposta contínua a aquestes noves necessitats socioculturals d'aquest sector de la població, que comença a sol·licitar la institucionalització del dret a l'educació i a la formació permanent. Així mateix, ha de ser entesa en una perspectiva experimental i de progressivitat, tenint en compte la realitat sociològica, demogràfica, econòmica i cultural de les Illes Balears. A més, la mateixa realitat turística i l'existència de grups de persones grans d'altres països europeus implicarà aprofundir en aquest projecte.

D'altra banda, la Universitat de les Illes Balears ja ha realitzat dues edicions de la Universitat Oberta per a Majors, amb una acceptació significativa tant de l'Administració autònoma com del conjunt de la societat i dels mitjans de comunicació social.

Per això, ambdues parts acorden de subscriure el present conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

El present conveni té per objecte establir la col·laboració entre l'IMSERSO i la Universitat de les Illes Balears en la realització i organització de la Universitat Oberta per a Majors, que es farà a les aules de la Universitat de les Illes Balears de Mallorca, a les extensions universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera i als centres universitaris municipals de Mallorca.

El contingut de la Universitat Oberta per a Majors, d'interès per a les dues entitats participants en l'organització, és el que s'exposa a la memòria annexa al present conveni de col·laboració.

2. Equip organitzador

La realització del projecte objecte del conveni correspondrà a un equip format per professionals procedents de la Universitat de les Illes Balears i de l'IMSERSO, dirigit per Carme Orte Socias, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació, per José M. Sagardía Gómez de Liaño, secretari general de l'IMSERSO, i per Jesús Norberto Fernández Muñoz, subdirector general del Pla gerontològic i programes per a gent gran.

Al si d'aquest equip es crearà una comissió docent, integrada per tres representants de cada institució. La seva missió serà dissenyar l'estructura dels continguts de la Universitat Oberta per a Majors, els programes de formació, la selecció del professorat, l'admissió d'alumnes i la concessió de beques, com també conèixer totes les qüestions relacionades amb el desenvolupament de la Universitat Oberta per a Majors.

3. Compromisos de col·laboració que assumeix la Universitat

La Universitat col·laborarà en la realització de la Universitat Oberta per a Majors mitjançant la integració i el treball dels seus professionals a l'equip organitzador; la posada a disposició de les aules i la infraestructura i els mitjans materials i personals necessaris per al desenvolupament; la participació dels seus professionals com a docents, en l'acció; i la gestió econòmica que es derivi de la realització de les diferents activitats projectades.

La Universitat destacarà, en totes les activitats i publicacions que realitzi en el desenvolupament de la Universitat Oberta per a Majors, o com a conseqüència d'aquest, la col·laboració de l'IMSERSO. D'altra part, entregarà a l'IMSERSO còpia de les ponències que presenti el professorat i les memòries elaborades pels alumnes.

4. Compromisos de col·laboració que assumeix l'IMSERSO

L'IMSERSO col·laborarà en la realització de la Universitat Oberta per a Majors mitjançant la integració i el treball dels seus professionals a l'equip organitzador; la participació del personal de l'Institut com a docents, l'aportació d'estudis i informes per a l'elaboració del contingut de les activitats; i amb una aportació dinerària destinada al finançament del projecte.

5. Finançament

El pressupost total estimat del projecte, de conformitat amb el resum que figura a la memòria, és de 15.796.000 pessetes.

De la dita quantitat l'IMSERSO col·laborarà amb una aportació anual total de 3.000.000 pessetes, que s'abonaran a càrrec del crèdit pressupostari de l'exercici 2001, i l'aplicació pressupostària 3591-2614, i que estarà destinada al pagament d'un programa d'animació sociocultural i d'intercanvi cultural dels alumnes amb la Universitat de Salamanca; material didàctic. La resta l'aportaran el Govern de les Illes Balears i els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera amb els imports que apareixen a la memòria annexa, i la Universitat de les Illes Balears en concepte de taxes acadèmiques i infraestructura.

La quantitat que ha d'aportar l'IMSERSO es farà efectiva a la Universitat, amb la justificació prèvia per part d'aquesta de les despeses generades en la realització del projecte, mitjançant factures o la còpia compulsada d'aquestes, que hauran de tenir entrada als serveis centrals de l'IMSERSO abans del 30 de novembre de 2001.

6. Vigència

La vigència del present conveni s'estendrà des de la data de la signatura fins al 31 de desembre de 2001.

7. Resolució per incompliment

És causa de resolució del present conveni l'incompliment d'alguna de les parts de les obligacions que se'n deriven.

En cas de resolució del conveni per incompliment de les obligacions de la Universitat, aquesta haurà de reintegrar a l'IMSERSO les quantitats que n'hagi rebut com a aportació, en la realització d'aquesta acció, incrementades amb l'interès legal dels diners, de conformitat amb el que estableix l'article 36 de la Llei general pressupostària, text refós aprovat per RD legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, en la realització d'aquesta acció.

8. Règim jurídic i jurisdicció competent

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es troba exclòs de l'àmbit del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques de 16 de juny de 2000 (art. 3.1.c.).

Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en quatre exemplars; cada una de les parts se'n queda dos exemplars.

Per l'IMSERSO, Alberto Galerón Director general
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 16 de maig de 2001 i el va ratificar de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juny de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).