Convenis i acords marc signats per la UIB

Pr otocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears, per ampliar el programa de dotació d'infrastructures

Palma, 5 de novembre de 2001

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Príam Villalonga, Conseller d'Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears, amb competència per autoritzar convenis i acords que l'ha estat atribuïda segons l'acord de consell de Govern de 30 de març de 2001 (Decret 46/2001 de 30 de març, BOIB núm. 40, 3 d'abril de 2001).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar. Per això,

EXPOSEN

Que amb data 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern.

Que el conveni marc de col·laboració estableix que s'ha de desenvolupar a iniciativa de cada una de les parts amb la realització de protocols.

Que amb data 13 de novembre de 2000 es va signar un protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears.

Que la Conselleria d'Innovació i Energia, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, manifesta el seu interès en continuar la col·laboració establerta amb la UIB per al desenvolupament de la investigació científica i tecnològica a les Illes Balears, en especial en el marc d'actuació propi de la UIB.

Que la UIB també manifesta el seu interès en la continuació de la col·laboració específica amb la Conselleria d'Innovació i Energia, en relació amb l'enfortiment de la actuació de la Universitat en les activitats relacionades amb la Investigació i el Desenvolupament Tecnològic.

Que la Conselleria d'Innovació pretén ampliar les seves actuacions amb la universitat respecte a les estipulades als anteriors protocols.

Per tot això ambdues parts

ACORDEN

Primer. Signar el present protocol de cooperació, que s'inclourà com annex del conveni marc de col·laboració entre el Govern de els Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears de data 12 de juliol de 2000 i en consideració d'ampliació, en el marc del protocol de col·laboració entre la Conselleria d'innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears de 14 de novembre de 2000.

Segon . La Conselleria d'Innovació i Energia va manifestar el seu compromís de cofinançar actuacions que es realitzin en el campus de la UIB en el marc dels Fons Estructurals de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant l'esmentat protocol de col·laboració de data 13 de novembre de 2000.

Tercer. La UIB aportarà els medis materials, humans i el suport tècnic necessaris per a dur a terme les activitats adients.

Quart. D'acord amb el previst a l'article sisè del Protocol de col·laboració entre la conselleria d'Innovació i Energia i la UIB la dotació especificada per l'any 2001 era 25.000.000 ptes. Amb el present protocol es pretén afegir a aquesta quantitat 50.000.000 més a càrrec de la partida pressupostària 22401 541A 44100 00000 del pressupost del exercici del 2001.

Cinquè . La vigència del present conveni s'inciarà amb la signatura del mateix, i finalitzarà el 31 de desembre de 2001 sense prejudici que ambdues parts acordin la seva pròrroga.

Sisè . Els pagaments es realitzaran a la signatura del present conveni. No obstant això, la UIB estarà obligada a enviar a la Conselleria d'Innovació i Energia, una certificació acreditativa del compliment de l'objecte d'aquest conveni.

D'acord amb l'article 24, del decret 77/2001, d'1 de juny, s'eximeix a la UIB de presentar les garanties a que fa referència l'artícle 24 del mateix Decret.

Setè. A tot allò no previst en aquest conveni, s'aplicarà allò establert al conveni marc subscrit el dia 12 de juliol de 2000 i el protocol de dia 13 de novembre de 2000.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Innovació i Energia,

Príam VillalongaConseller

Per la Universitat de les Illes Balears,


Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 2 d'octubre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de novembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).