Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol d'acord per a un programa de doble titulació en estudis de Gestió d'Empreses ¿ Empresarials entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i la Universitat de la Bretanya Occidental (França)

Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses
( Universitat de les Illes Balears)

Maîtrise d'Économie-Gestion
(Universitat de la Bretanya Occidental)

Palma/Brest, 17 de maig de 2002

REUNITS

D'una part, el President de la Universitat de la Bretanya Occidental, Senyor Pierre Appriou, amb domicili legal a Rue de Kergoat BP 816 - 29285 Brest cedex (Brest, França).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Illes Balears, Espanya.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Dins el marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Universitat de la Bretanya Occidental, ambdues institucions estableixen el protocol següent, que fixa en particular les modalitats generals per a l'expedició d'una titulació doble: "Maîtrise d'Économie-Gestion" de la Universitat de la Bretanya Occidental i la llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat de les Illes Balears.

Aquest acord també té per objecte desenvolupar la col·laboració entre ambdues institucions en l'àmbit de l'ensenyament de la gestió empresarial, i es basa en la qualitat mútua que es reconeixen ambdues institucions en la col·laboració actual i en la complementarietat en determinades àrees.

I. Conveni per a una titulació doble

 1. Admissió d'estudiants

  Únicament seran admesos en aquest programa de doble titulació els estudiants d'una de les dues institucions que realitzin un nombre de crèdits equivalent al dels seus estudis a la institució d'origen a l'altra institució, que tinguin un nivell de domini de l'idioma del país estranger suficient i que hagin superat el primer cicle (UIB) o el "DEUG d'Économie-Gestion" (Universitat de la Bretanya Occidental).

  El procés de selecció dels estudiants serà supervisat pels coordinadors de les dues institucions, i la selecció es basarà en la proposta que es realitzi des de la institució d'origen.

 2. Condicions per a l'expedició de la titulació doble

El reconeixement d'estudis sempre és difícil, especialment si s'han fet en països diferents. En el cas que ens ocupa, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de la Bretanya Occidental consideren que es pot expedir una titulació doble en els casos següents:

 • Als estudiats de la UIB que hagin aprovat a la Universitat de la Bretanya Occidental les assignatures del segon cicle que la Universitat de la Bretanya Occidental prescriu i la suma de crèdits de les quals sigui de seixanta, les quals seran convalidades com a crèdits de segon cicle per aconseguir la llicenciatura de la UIB, d'acord amb una taula de convalidacions que prèviament haurà aprovat el degà (o vicedegà o secretari de Facultat en qui el degà hagi delegat la competència) de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Una vegada aconseguida la llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses de la UIB, els serà expedit automàticament el títol de "Maîtrise d'Économie-Gestion" de la Universitat de la Bretanya Occidental.

 • Als estudiants de la Universitat de la Bretanya Occidental que hagin aprovat a la UIB les assignatures del segon cicle que la UIB prescriu i la suma de crèdits de les quals sigui de seixanta, les quals seran reconegudes com a assignatures de segon cicle per aconseguir la llicenciatura ("Maîtrise d'Économie-Gestion") a la Universitat de la Bretanya Occidental. Una vegada aconseguit el títol "Maîtrise d'Économie-Gestion" de la Universitat de la Bretanya Occidental, els serà expedida, automàticament, la llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses de la UIB.

Cada institució pot definir per als seus estudiants unes matèries del segon cicle que han d'impartir-se obligatòriament a la seva universitat d'origen.

Cada institució garanteix, durant l'any d'estada que els estudiants estrangers hi cursin estudis de doble titulació, l'existència d'un nombre suficient d'assignatures que els estudiants han de superar per poder aconseguir amb èxit l'esmentat objectiu.

3. Comissió pedagògica mixta

La realització d'aquesta formació doble és responsabilitat d'una comissió pedagògica mixta constituïda pels coordinadors de cadascuna de les institucions.

4. Inscripció dels estudiants

Durant l'any que l'estudiant passi a l'altra institució i el d'expedició de la llicenciatura, l'estudiant estarà inscrit regularment a les dues institucions. Les despeses d'escolaritat tan sols s'hauran de satisfer a la institució d'origen.

II. Aspectes complementaris de l'acord

1. Intercanvi de docents

Per promoure una millor cooperació recíproca en matèria d'ensenyament i d'investigació es fomentarà l'intercanvi de docents investigadors al programa de doble formació.

2. Condicions d'acollida dels estudiants

Ambdues institucions facilitaran les condicions d'allotjament a un preu raonable i estudiaran les modalitats de protecció social durant l'estada de l'estudiant a l'altre país.

El nombre d'estudiants susceptible de participar en aquest programa es fixarà cada any de mutu acord, i momentàniament està condicionat per les beques ERASMUS/Sòcrates per a mobilitat d'estudiants que es concedeixin.

III. Modalitats de funcionament

 1. Comissió administrativa

  El seguiment d'aquest protocol el garanteix la comissió mixta composta per tres persones de cada institució que designaran respectivament el President de la Universitat de la Bretanya Occidental i el Rector de la Universitat de les Illes Balears.

 2. Finançament

  Per al desenvolupament d'aquest programa es compta, momentàniament, amb el finançament ERAMUS/Sòcrates, tant pel que fa a beques per a mobilitat d'estudiants com a despeses de seguiment i administratives.

 3. Vigència del protocol

Aquest protocol té una vigència de tres anys i es prorrogarà automàticament tret que alguna de les parts el denunciï expressament.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present protocol, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en francès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de la Bretanya Occidental, Pierre Appriou President
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet Rector
Véronique Labrot Degana de la Facultat
Eugeni Aguiló Degà de la Facultat

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 2 d'octubre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de novembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).