Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord internacional de cooperació acadèmica per a la internacionalització del sistema acadèmic

25 de gener de 2002

La Universitat de Torí, via Verdi 8, Torí representada pel Rector, professor Rinaldo Bertolino, c. f. 80088230018, autoritzat per a la signatura d'aquest conveni.

La Universitat de Perusa, plaça de la Universitat 1, Perusa, representada pel Rector, professor Francesco Bistoni, c. f. 00448800548, autoritzat per a la signatura d'aquest conveni.

La Universitat de les Illes Balears, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07071 Palma, representada pel Rector, professor Llorenç Huguet, autoritzat per a la signatura d'aquest conveni.

La Universitat de Malta, Universitat de Malta ¿ Msida MSD 06, representada pel Rector, professor Roger Ellul-Micallef, autoritzat per a la signatura d'aquest conveni.

La Universitat de Santiago de Compostel·la, Collexio de San Xerome, plaça de l'Obradorio, s/n, 15782 Santiago de Compostel·la, representada pel Rector, professor Darío Villanueva Prieto, autoritzat per a la signatura d'aquest conveni.

CONSIDERANT

El Decret ministerial de data 8 de maig de 2001, núm. 115, article 10, referent a la planificació del sistema acadèmic italià per als anys 2001-2003.

L'objecte de millorar la qualitat de les estructures acadèmiques d'Europa pel que fa a les activitats internacionals, a través d'un estudi comparatiu sobre el reconeixement de les titulacions acadèmiques estrangeres i les dobles titulacions internacionals.

El projecte tipus C sotmès al Ministeri d'Educació i d'Universitats italià en el marc del decret ministerial esmentat.

ACORDEN

Article 1 . De comprometre's a dur a terme el projecte "Estudi comparatiu sobre el reconeixement acadèmic de les titulacions i de les dobles titulacions internacionals", projecte tipus C sotmès al Ministeri d'Educació i d'Universitats italià en el marc del Decret ministerial núm. 115, de 8 de maig de 2001, article 10.

Article 2 . El projecte es durà a terme sota la responsabilitat de la institució coordinadora, la Universitat de Torí, i les altres institucions.

Les parts es comprometen a realitzar les activitats següents:

¿ intercanvi de professorat i personal administratiu per a les activitats objecte d'aquest projecte

¿ intercanvi de publicacions i d'informació en les àrees del projecte i d'altres d'interès per a les parts

¿ organització de conferències, seminaris i d'altres iniciatives de formació/informació per dur a terme en el marc del present projecte

¿ difusió dels resultats del programa d'estudi conjunt, mitjançant la publicació d'una guia

Article 3 . De conformitat amb la normativa i regulació en vigor, cada una de les parts assistirà els socis visitants per facilitar la realització del projecte.

Article 4 . Els diners de què es disposi seran administrats pel coordinador i es distribuiran a les diferents institucions segons les necessitats del projecte.

Article 5 . Aquest acord tindrà una durada de vint-i-quatre mesos a partir de la data que l'hagi aprovat el Ministeri d'Educació i d'Universitats italià.

En nous convenis es regularan futures activitats de cooperació.

Article 6 . Per a totes aquelles qüestions que no estiguin regulades en el marc del present acord, les parts se sotmetran al projecte aprovat pel Ministeri d'Educació i d'Universitats italià i a les lleis en aquell moment en vigor.

Article 7 . El present acord s'ha redactat en llengua italiana i en llengua anglesa, i les dues versions en donen fe.

Per la Universitat de Torí,

Rinaldo Bertolino
Rector

Per la Universitat de Perusa,

Francesco Bistoni
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Universitat de Malta,

Roger Ellul-Micallef
Rector

Per la Universitat de Santiago de Compostel·la,

Darío Villanueva
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de febrer de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de febrer de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).