Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Fundació la Caixa i la Universitat de les Illes Balears per a la cessió de l'equipament i laboratori de vinificació del programa d'experimentació i elaboració de vins experimentals de la Fundació la Caixa

Palma, 27 de juny de 2002

REUNITS

D'una part, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Excel·lentíssim Senyor Eduard Rigo Carratalà (Resolució 4519/1999, de 28 de maig ¿FOU núm. 164, d'1 de juny), per delegació del Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, en virtut de l'acord pres pel Consell Executiu de la UIB el dia 25 de juny de 2002.

I de l'altra, el senyor Jaume Martorell i Cerdà, director de la Fundació la Caixa a les Illes Balears, que actua en representació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, d'ara endavant Fundació la Caixa, entitat domiciliada a l'avinguda Diagonal, 621-629 de Barcelona i amb NIF G-59200006.

EXPOSEN

Que Fundació la Caixa disposa d'uns equips i laboratori de vinificació per a l'elaboració de vins experimentals procedents del Programa de camps experimentals de Balears patrocinats per aquesta entitat fins a l'any 1996.

Que la Universitat de les Illes Balears desenvolupa uns projectes d'investigació en el camp de la Biologia i l'agricultura i en conseqüència vol experimentar en l'elaboració de vins varietals.

Que per tal de poder aprofitar aquest material i aquests equips, i alhora contribuir a la tasca de recerca que duu a terme la UIB, Fundació la Caixa està disposada a cedir-los concretant-se en els següents

PACTES

Primer . Fundació la Caixa cedeix amb caràcter totalment gratuït a la UIB tot el material de què disposa per a l'elaboració de vins i els elements que componen el laboratori de vinificació segons la relació de l'inventari que s'adjunta com a annex del present conveni.

Segon . Per part seva, la UIB accepta la donació rebuda i es compromet a destinar tot aquest material a investigació i recerca en vins, i en concret als programes que tingui previst iniciar per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats o cooperatives, sempre en benefici de la societat de les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears accepta la cessió.

I de conformitat, les parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Eduard Rigo Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres

Per la Fundació la Caixa, Jaume Martorell Director de la Fundació a les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 23 d'abril de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

ANNEX AL CONVENI DE CESSIÓ DE L'EQUIPAMENT I LABORATORI DE VINIFICACIÓ DEL PROGRAMA D'EXPERIMENTACIÓ I ELABORACIÓ DE VINS EXPERIMENTALS DE LA FUNDACIÓ LA CAIXA

Equip de celler

3 dipòsits d'acer inoxidable amb una capacitat de 500 l cada un

30 dipòsits d'acer inoxidable amb una capacitat de 50 l cada un

1 trepitjadora desrapadora d'acer inoxidable amb motor elèctric

1 premsa manual

1 filtre de premsa amb petit grup d'electrobomba

1 omplidora manual d'ampolles, amb quatre canelles

5 equips de fred adaptables als dipòsits de 50 l

4 bótes de roure de 60 l. Per a vi negre. Es poden considerar velles

8 bótes de roure de 30 l. Per a vi negre. Es poden considerar velles

5 bótes de roure de 20 l Per a vi negre. Es poden considerar velles

8 bótes de roure de 60 l. Per a vi blanc. Gairebé noves

11 peus per a bótes de diferents mides

8 bombones de plàstic amb capacitat per a 50 l i coll ample amb tapadora

Equip de laboratori

3 provetes de 1.000 cc

2 provetes de 500 cc

20 provetes de 250 cc

16 provetes de 100 cc

6 provetes de 3,2 cc

1 bureta normal de 50 cc

1 bureta normal de 25 cc

2 buretes normals de 10 cc

1 bureta normal automàtica de 25 cc

3 suports per a bureta

6 flascons de 1.000 cc

2 flascons de 500 cc

2 flascons de 250 cc

5 vasos de 1.000 cc

8 vasos de 500 cc

7 vasos de 250 cc

26 vasos de 100 cc

22 embuts

18 matrassos de 500 cc

3 matrassos aforats de 1.000 cc

3 matrassos aforats de 500 cc

6 matrassos aforats de 250 cc

8 matrassos aforats de 100 cc

4 pipetes de 25 cc

1 pipeta d'11 cc

4 pipetes de 10 cc

3 pipetes de 5 cc

1 pipeta d'1 cc

1 aparell per destil·lar alcohol

1 aparell acidesa volàtil

3 encenedors d'alcohol

2 alcoholímetres

1 refractòmetre

1 pH-metre

1 agitador magnètic

1 balances de precisió

1 premsa manual amb tres recipients perforats

20 densímetres de diferents lectures

3 termòmetres

2 garrafes graduades de 10 l

1 flascó de plàstic per a aigua destil·lada

4 esferes de destil·lació volàtil de 50 cc

42 tubs d'assaig

2 gradetes per a tubs d'assaig

1 gradeta per a densímetres

Reactius

1 l d'àcid acètic

2 l d'àcid clorhídric 37%

1 l d'àcid nítric

3 l d'àcid sulfúric

1 l d'aigua oxigenada

4 l d'èter dietílic

1 l d'hidròxid sòdic 1 mol

5 l d'hidròxid sòdic 0,1 N

2 l de metanol