Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Bisbat de Menorca i la Universitat de les Illes Balears

Ciutadella de Menorca, 1 de juny de 2002

REUNITS

D'una part, el Bisbe de Menorca, Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor Joan Piris Frígola, amb domicili legal al carrer de Cal Bisbe, 8, 07760 Ciutadella de Menorca.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les dues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

MANIFESTEN

La voluntat de desplegar l'Acord normatiu 1279, de ratificació de l'Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Església Catòlica, de 29 de gener de 1991 (FOU núm. 55, de 22 de febrer), tot fent-lo extensiu a la totalitat de l'àmbit territorial de la Universitat de les Illes Balears.

Aquest acord explicita que «els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears estableixen que aquesta institució està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic», i que «la dimensió religiosa catòlica forma part de la història i de la cultura de les illes Balears; complint l'article V de l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre ensenyaments i assumptes culturals, de 3 de gener de 1979, i l'article 2 de la Llei de llibertat religiosa, de 5 de juliol de 1980».

Per la qual cosa

ACORDEN

Primer. Objectius

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar concretament els punts segon, tercer i quart del susdit Acord normatiu 1279, en els termes que s'indiquen més avall.

Segon. Àrees de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions pot dur-se a terme respecte dels àmbits d'actuació generals descrits a l'Acord marc de referència i, específicament, dels següents:

  1. Institut Diocesà de Teologia (en endavant, IDT)
  2. Arxiu Diocesà, biblioteques diocesanes i Museu Diocesà
  3. Església dels Socors de Ciutadella de Menorca
  4. Pastoral Universitària

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Tercer. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols, que s'afegiran a aquests conveni, han d'incloure la informació següent:

  1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
  2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
  3. La durada del programa projecte.
  4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
  5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació dels màxims representants de totes dues institucions.

Quart. Línies bàsiques de col·laboració de cada àmbit específic

Els vicerectorats d'Estudiants i Relacions Institucionals i d'Extensió Universitària i Activitats Culturals coordinaran les actuacions que es derivin dels protocols específics dels àmbit següents:

a) IDT

Hom crearà un Seminari permanent de cursos que dependrà d'una comissió mixta constituïda amb representants de l'IDT i de diversos departaments universitaris, preferentment els més afins a les temàtiques objecte de cursos d'aquest Seminari (especialment els estudis lligats a l'Església i al seu patrimoni cultural i la interculturalitat).

Hom establirà el corresponent protocol específic per regular aquests cursos i la concessió, per part de la UIB, dels crèdits de lliure configuració corresponents.

b) Arxiu Diocesà, Biblioteca Diocesana i Museu Diocesà

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant el Servei de Biblioteca i Documentació, assessorarà el Bisbat de Menorca respecte de la creació, l'organització, la catalogació i la informatització dels fons bibliogràfics de l'Arxiu Diocesà, la Biblioteca Diocesana i el Museu Diocesà; aquest assessorament, en una primera fase, en concretarà en la redacció d'un projecte que quantifiqui i temporalitzi aquestes tasques.

La relació de fons bibliogràfics inclou els que actualment es troben en possessió de l'Església de Menorca més els futurs.

El Bisbat de Menorca garantirà a la Universitat de les Illes Balears l'accés prioritari a aquests fons.

c) Església dels Socors de Ciutadella Menorca

La Universitat de les Illes Balears, sota la coordinació del Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i a través dels investigadors del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i del Departament de Química, col·laborarà en la recuperació patrimonial de l'Església dels Socors de Ciutadella de Menorca, especialment pel que fa a les pintures murals, en primera instància quant als estudis preliminars d'aquesta actuació i, posteriorment, d'acord amb el que hom estableixi en el corresponent protocol addicional a aquest conveni.

d) Pastoral Universitària

La Pastoral Universitària és un servei de l'Església Catòlica a la Universitat de les Illes Balears que concreta el fet religiós cristià dins el món plural de la Universitat i s'ofereix a tots els membres de la comunitat universitària.

La Universitat de les Illes Balears debatrà la convivència de regular la Pastoral Universitària com a servei universitari.

Cinquè. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest conveni.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisè. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'ha de descriure en cada protocol específic i l'han d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents de totes dues institucions.

Setè. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitè. Vigència i durada

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novè. Coordinació

El Rector de la Universitat de les Illes Balears i el Bisbe de Menorca nomenaran, en un termini no major de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc del conveni.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Pel Bisbat de Menorca,

Joan Piris
Bisbe

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 14 de maig de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de juny de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).