Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre Banca March i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 11 d'abril de 2002

REUNITS

D'una banda, el Senyor Francesc S. Verdú Pons, Conseller Delegat de Banca March, que actua en nom i representació d'aquesta entitat, amb domicili a l'Avinguda Alexandre Rosselló, 8 de Palma (Illes Balears), i NIF núm. A.07.0004.021.

I de l'altra, el Magnífic i l'Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), i NIF núm. Q.07.18001A.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb que actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu . A fi de contemplar la formació d'alguns alumnes de la Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses i la Llicenciatura d'Econòmiques de la UIB, aquesta i Banca March faran la convocatòria de vuit beques entre els alumnes de la UIB, que hagin completat el primer cicle de les llicenciatures esmentades anteriorment abans de dia 1 de gener de 2002, per poder fer pràctiques als departaments que proposi Banca March

Segona. Selecció d'alumnes . Tant bon punt estigui signat aquest protocol, la UIB anunciarà el concurs per seleccionar els alumnes que hagin de gaudir de les beques. La selecció la realitzarà una comissió presidida pel Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i en la que hi participen, per part de Banca March, dues persones designades per la seva Direcció General; i, per part de la UIB, el Director del Departament d'Economia i Empresa i un altre professor del departament designat per aquest. En la selecció es valorarà principalment el fet que els candidats estiguin en disposició d'iniciar el projecte de final de carrera, el seu expedient acadèmic i l'adequació de les seves capacitats als projectes dels grups de treball de Banca March en els quals s'integrarien.

Tercera. Durada . Aquestes beques tindran una durada des del 11 de març fins al 17 de maig de 2002, des de l'1 de juliol fins al 16 d'agost de 2002 i des del 23 de setembre fins al 3 de desembre de 2002.

Quarta. Règim de col·laboració . Els alumnes seleccionats realitzaran la seva col·laboració als departaments o a l'oficina que designi Banca March, de les 8:00 hores fins a les 15:00 de dilluns a divendres, durant el període esmentat a la clàusula tercera.

Cinquena. Finançament de les beques . Banca March finançarà cadascuna de les beques amb un import de CINC MIL TRES-CENTS EUROS (5.300 euros), la distribució dels quals correrà a càrrec de la UIB.

Sisena. Estatut dels becaris . Els alumnes seleccionats com a becaris ho seran de la UIB, sense que aquesta entitat representi cap lligam contractual entre els alumnes i Banca March.

Setena. Formació dels becaris . Per facilitar la integració dels becaris en els grups de treball, Banca March donarà una formació mínima de cinquanta hores en temes generals de funcionament d'una entitat d'estalvi.

Vuitena. Seguiment del treball dels becaris . La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials serà informada per Banca March de les tasques que s'encarreguin als alumnes i, en cas de no considerar-les adequades per a completar i millorar la seva formació, pactarà amb Banca March la reasignació dels alumnes a feines que siguin més enriquidores des del punt de vista formatiu. La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials podrà convalidar els crèdits del projecte final de carrera amb el treball realitzat per l'alumne a Banca March.

Novena. Compensació de la tasca dels professors . Banca March posarà a disposició de la UIB MIL DOS-CENTS EUROS (1.200 euros) per cada beca concedida per compensar la tasca dels professors de direcció dels projectes assignats als alumnes, la col·laboració dels quals es fixa en aquest protocol. Els esmentats euros es destinaran a la millora de la infrastructura docent de la Facultat.

Desena. Seguiment del protocol . La comissió designada per a la selecció dels becaris realitzarà, a finals de maig de 2002 i a finals de novembre de 2002, avaluacions de la marxa del treball dels becaris i, en general, d'aquesta col·laboració. En cas de comportament incorrecte o manca d'aprofitament d'algun becari, la comissió podrà arribar a decidir la no continuació d'alguna de les beques.

Onzena. Anul·lació de beques i forma de pagament . En el cas que alguna de les beques pugui veure's reduïda en la seva durada o fins i tot anul·lada per decisió de la comissió de seguiment, atès l'escàs aprofitament de l'alumne, tal com s'esmenta en la clàusula desena, la UIB rebrà bimestralment i per avançat la part proporcional de la quantitat corresponent a cada beca en vigor.

Dotzena. Assegurança . A fi de cobrir els accidents que puguin tenir els alumnes en la realització de les pràctiques als locals de Banca March i en els desplaçaments associats, Banca March subscriurà una assegurança que els protegeixi.

I per a què consti, ambdues parts signen el protocol en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per la Banca March, Francesc S. Verdú Conseller Delegat
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 14 de maig de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de juny de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).