Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament

Palma, 3 de maig de 2002

D'una part, l'Honorable Senyora Fernanda Caro Blanco, consellera de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, com a representant de la Conselleria de Benestar Social, i en funció de la delegació establerta pel Decret 1/2001 de 30 de març, del president de les Illes Balears.

De l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer . El 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears signaren un conveni marc de col·laboració general, a partir del qual ¿segons la clàusula segona dels acords¿ poden realitzar-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de realitzar a través d'un conveni específic.

Segon . La Conselleria de Benestar Social, a través de la Direcció General de Cooperació, executa la política el Govern de les Illes en matèria de cooperació al desenvolupament. És voluntat de la Conselleria de Benestar Social que aquesta cooperació es realitzi amb la màxima qualitat, cosa que significa comptar amb professionals preparats a les Illes però molt especialment als països empobrits per tal que siguin generadors de processos de desenvolupament.

Tercer . La Universitat de les Illes Balears està treballant en la realització de projectes de cooperació al desenvolupament, molt especialment amb universitats de països empobrits. És voluntat de la UIB contribuir a la tasca que les Illes realitzen per superar la pobresa al món, i específicament en la generació de les condicions d'una cooperació de qualitat i eficaç, amb la garantia d'actualització de coneixement científic que la institució universitària pot oferir. La UIB és membre del Consell de Cooperació de les Illes Balears, òrgan que assessora les polítiques que realitza el Govern de les Illes Balears.

Quart. La Conselleria de Benestar Social i la Universitat de les Illes Balears van signar el 6 d'agost de 2001 un primer conveni addicional de col·laboració en matèria de cooperació al desenvolupament, que s'està executant satisfactòriament i en el qual es preveien determinades accions amb una duració plurianual, la continuació de les quals es preveu en aquest conveni, a més d'afegir-ne altres de noves.

En virtut del que s'ha exposat

ACORDEN

Primer . La realització de les activitats següents per contribuir a la cooperació al desenvolupament dels pobles empobrits del món:

 1. Col·laborar en la creació i la posada en marxa d'un sistema d'educació a distància a l'Institut de Formació del Turisme de Cuba (FORMATUR), amb l'aportació dels coneixements tècnics i docents en la matèria, així com la dotació tecnològica de tres aules equipades per a l'educació a distància i destinades a la formació ocupacional dels treballadors de turisme. La descripció d'aquesta acció es troba en l'annex I d'aquest conveni.
 2. Edició anual d'un premi de recerca sobre cooperació internacional. Les característiques del premi es descriuen en l'annex II d'aquest conveni.
 3. Organització d'un curs de postgrau o mestria a una universitat de països empobrits de l'Amèrica Central i l'Amèrica del Sud en alguns dels àmbits següents: desenvolupament social i econòmic o politicoinstitucional; economia social o promoció de la salut. Les condicions es descriuen en l'annex III d'aquest conveni.
 4. Col·laboració tècnica per continuar la realització de projectes de cooperació dissenyats i executats per la Universitat de Camagüey (província de Camagüey, a Cuba) en col·laboració amb la UIB. Les accions es descriuen en l'annex IV d'aquest conveni.
 5. Edició de beques per a la realització de pràctiques d'alumnes de la Universitat de les Illes Balears a països empobrits. Aquesta acció es descriu en l'annex V d'aquest conveni.

Segon . Obligacions de les parts.

 1. La Conselleria de Benestar Social transferirà en el moment de la signatura d'aquest conveni la quantitat de dos-cents quaranta-sis mil cinc-cents trenta-set euros (246.537 euros), per a la realització de les activitats convingudes, distribuïts entre els conceptes i amb càrrec a les partides econòmiques que a continuació es relacionen:
 1. Cent cinquanta-cinc mil set-cents vuitanta-tres euros (155.783 euros), amb càrrec a la partida 23401.134A01.44100.00000, per a la implantació d'un sistema d'educació a distància a l'Institut de Formació del Turisme de Cuba (FORMATUR).
 2. Nou mil setze euros (9.016 euros) amb càrrec a la partida 23401.134A01.44100.00000 per a l'edició d'un premi per realitzar una investigació sobre la cooperació internacional l'any 2002.
 3. Divuit mil trenta euros (18.030 euros) amb càrrec a la partida 23401.134A01.44100.00000 per organitzar un curs de postgrau o mestria a una universitat de l'Amèrica Central o l'Amèrica del Sud.
 4. Quaranta-nou mil dos-cents vuitanta-tres euros (49.283 euros), amb càrrec a la partida 23401.134A01.44100.00000, en concepte d'assistència tècnica, col·laboració i finançament de projectes de cooperació dissenyats i realitzats per la Universitat de Camagüey (Província de Camagüey, Cuba).
 5. Catorze mil quatre-cents vint-i-cinc euros (14.425 euros), amb càrrec a la partida 23401.134A01.44100.00000 per a la realització de pràctiques d'alumnes de la Universitat de les Illes Balears a països empobrits de l'Amèrica Central, l'Amèrica del Sud i l'Àfrica, durant el curs acadèmic 2002¿2003.

2. La Universitat de les Illes Balears s'obliga a:

 1. Organitzar i realitzar les activitats descrites al primer punt dels acords d'aquest conveni.
 2. Justificar mitjançant factures o altres documents acreditatius les despeses realitzades pel total de l'import concedit, com a màxim 60 dies després de la finalització de cada una de les activitats.
 3. Facilitar la informació que en qualsevol moment pugui sol·licitar-li la Conselleria de Benestar Social.
 4. Participar en els espais de seguiment que aquest conveni estableixi.
 5. Donar comptes de l'actuació quan ho requereixi la Direcció General de Cooperació.
 6. Fer constar el suport de la Conselleria de Benestar Social (a través del seu logotip) en tot el material de difusió de les activitats i en les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se'n.

Tercer . Totes les despeses previstes per aquest conveni s'imputen a l'exercici econòmic de 2002.

En el cas de produir-se romanent en l'assignació d'alguna les accions previstes en el conveni, aquest podrà ser incorporat en cas de necessitat a una altra acció, sempre que la UIB motivi i sol·liciti per escrit el canvi i tengui l'autorització de la Direcció General de Cooperació.

Quart . Es constituirà una comissió mixta d'aquest conveni específic formada per dos membres de la Conselleria de Benestar Social, designats per la consellera de Benestar Social, i dos membres de la UIB, per fer el seguiment i les propostes concretades en els annexos. Aquesta comissió ha d'informar de la seva actuació a la comissió mixta establerta en el conveni marc de 12 de juliol de 2000 entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

Cinquè. Seguiment i vigència del conveni

Aquest conveni tendrà una durada d'un any des de la seva signatura.

Sisè . Aquest conveni se resoldrà, amb l'audiència prèvia de les parts, per l'acord mutu o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixen.

Setè . Aquest conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que hi estableix l'article 3.c). Com que es tracta d'un acord en què hi participa una administració pública, s'hi han d'aplicar les normes de dret administratiu que hi pertoquin, particularment la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.

Vuitè . Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atesa la seva naturalesa jurídica administrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat amb tot l'anterior, signen aquest conveni en dos exemplars al lloc i en la data indicats en l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Llorenç Huguet Rotger
Rector

Per la Conselleria de Benestar Social,

 

Fernanda Caro Blanco
Consellera

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 30 d'abril de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de juny de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

ANNEX I

IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA A FORMATUR (CUBA)

L'Institut de Formació del Turisme de Cuba, depenent del Ministeri de Turisme, és una xarxa de docència en matèria turística integrada per una casa matriu i divuit escoles base, que ofereix formació tècnica en totes les àrees turístiques i a tots els nivells, inclosos cursos de postgrau per a directius. Aquest Institut està interessat a desenvolupar un projecte global de formació a distància (per Internet i per videoconferència) i, a tal efecte, vol aprofitar l'àmplia experiència de la Universitat de les Illes Balears en aquest tema amb el programa anomenat «Campus Extens».

La Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Benestar Social volen col·laborar e la creació i la posada en marxa d'aquest programa de FORMATUR: la Universitat, aportant el seus coneixements tècnics i la seva experiència docent en la matèria; la Conselleria, finançant la dotació de tres aules equipades per a l'educació a distància (una aula emissora a la seu central de l'Institut a L'Havana i dues aules receptores a Matanzas i a Camagüey, respectivament) així com la resta de l'equipament necessari.

Dotació:

Cent cinquanta-cinc mil set-cents vuitanta-tres euros amb trenta-quatre cèntims (155.783,34 euros), dels quals correspon a la UIB el 8% (12.462,59 euros) en concepte de depeses de gestió i en compensació per la seva aportació de coneixements tècnics i d'experiència docent. La resta és per a la dotació de les tres aules i l'equipament necessari.

ANNEX II

CONVOCATÒRIA D'UN PREMI DE RECERCA SOBRE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT

Aquesta iniciativa respon a diverses consideracions:

 • Fomentant la recerca en l'àmbit de la cooperació es contribueix a una intervenció amb majors possibilitats d'èxit, es dóna solució a possibles errades que la recerca ens fa evidents i, en definitiva, s'incrementa la qualitat de la cooperació al desenvolupament.
 • Es motiva els joves investigadors en un tema que disposa de pocs recursos dedicats a la recerca.
 • Es col·labora en la formació de futurs investigadors.
 • Es poden transferir resultats de la recerca a les pràctiques.

Destinataris :

 • Ser residents a les Illes Balears.
Es poden presentar projectes individuals o de grups de tres persones, com a màxim. Si els projectes no son presentats per professors de la UIB, hauran d'estar avalats per un professor d'aquesta Universitat.

Dotació :

En total, nou mil setze euros (9.016 euros).

Criteris per a la presentació :

 1. Presentar un projecte de recerca que ha d'incloure, com a mínim:
 • fonamentació, objectius/ hipòtesis de treball, metodologia, mitjans, temporització, pressupost i currículum dels investigadors.
 • Com a documentació annexa cal presentar: nom, adreça, telèfons i NIF dels autors, certificat de notes.
 1. Presentar un informe intermedi de l'estat del projecte.
 2. Presentar la memòria de la recerca, en paper i en suport informàtic, com a màxim dotze mesos després des de la concessió del premi. Excepcionalment poden aprovar-se ajornaments, amb una justificació prèvia.

Cada document, projecte, informe intermedi i memòria final ha de tenir l'aval d'un professor universitari, que s'ha de comprometre des del principi a fer-ne el seguiment.

Criteris administratius :

 1. La convocatòria es farà pública en el Butlletí Oficial de les Illes Balears .
 2. El premi s'abonarà en dos terminis. El primer (50%) en el moment de l'adjudicació; el segon, un cop finalitzada la recerca amb la presentació de la memòria d'investigació.

Publicació i ús de la informació :

La Conselleria de Benestar Social es reserva el dret de publicar el treball premiat depenent de la seva rellevància i de la disponibilitat pressupostària. També es reserva el dret de l'ús del contingut de la investigació, sense perjudici del que estableix la legislació en matèria de drets d'autor.

Procediment d'adjudicació del premi :

 1. Per valorar els treballs presentats es constituirà un jurat format per:
 • dos membres designats per la Direcció General de Cooperació, un dels quals actuarà com a president
 • dos membres designats per la Universitat de les Illes Balears, un dels quals ha d'actuar com a secretari.
 1. L'adjudicació del premi s'anunciarà en els mitjans de comunicació.
 2. Les funcions del jurat són:
 • elaborar les bases del premi
 • valorar els projectes d'investigació
 • fer el seguiment del procés de recerca i valorar l'informe intermedi
 • aprovar les sol·licitud d'ajornament que puguin presentar-se.

ANNEX III

ORGANITZACIÓ D'UN CURS DE POSTGRAU O MESTRIA A UNIVERSITAT DE PAÏSOS EMPOBRITS DE L'AMÈRICA CENTRAL I L'AMÈRICA DEL SUD

La realització de cursos de postgrau a universitats de països empobrits moltes vegades troba dificultats de recursos econòmics, materials i d'especialistes en les matèries objecte de treball.

La Universitat de les Illes Balears està realitzant activitats d'aquest tipus des de l'aportació voluntària de professorat i de materials.

Per garantir aquesta mena d'activitats, que incideixen en la millora del capital humà dels països empobrits, el Govern de les Illes Balears vol contribuir al seu finançament, en alguns dels àmbits següents: desenvolupament social i econòmic o politicoinstitucional; economia social o promoció de la salut.

Criteris per a la realització d'aquestes activitats :

 • En el disseny i l'organització, s'ha de comptar amb la participació de les universitats dels països beneficiaris.
 • S'ha de garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés als cursos de tots els estudiants interessats.
 • La Universitat de les Illes Balears aportarà els especialistes i la documentació necessaris per a la celebració del curs.

Dotació: En total, divuit mil trenta euros (18.030 euros).

ANNEX IV

COL·LABORACIÓ PER CONTINUAR LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ DISSENYATS I EXECUTATS PER LA UNIVERSITAT DE CAMAGÜEY (PROVÍNCIA DE CAMAGÜEY, CUBA)

El Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Cooperació, està desenvolupant un projecte de treball integral a la província de Camagüey. Entre d'altres institucions, manté relacions de col·laboració amb la Universitat de Camagüey. Per la seva part, la Universitat de les Illes Balears coopera actualment en la realització de projectes d'aquesta universitat cubana.

Per tot això, el conveni marc de col·laboració en matèria de cooperació al desenvolupament que es va signar el 6 d'agost de 2001 va seleccionar set projectes, quatre dels quals preveien una execució plurianual. Es tracta ara d'assegurar la continuació d'aquests projectes, amb les quantitats necessàries per a l'execució el segon any.

Si una vegada atorgades les ajudes per a l'execució de les segones fases dels projectes esmentats en resta un romanent, aquest podrà ser destinat a nous projectes de cooperació.

El Govern de les Illes transferirà a la UIB els recursos econòmics necessaris per a la continuació del desenvolupament dels projectes. Alhora, la UIB ha de transferir els recursos a la Universitat de Camagüey, amb qui ha de mantenir espais de coordinació i seguiment. Les despeses de les transferències han d'anar a càrrec dels projectes.

La Universitat de les Illes Balears ha de donar comptes de l'execució dels projectes al Govern de les Illes Balears, mitjançant els informes periòdics que determini la comissió de seguiment del conveni. En el termini de dos mesos des de la finalització de cada projecte, la UIB ha de presentar un informe econòmic i tècnic final.

Dotació :

Quaranta-nou mil dos-cents vuitanta-tres euros (49.283 euros). D'aquesta partida li corresponen a la UIB 4.197 euros, en concepte de depeses de gestió i de col·laboració en l'execució d'alguns dels projectes.

ANNEX V

REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES D'ALUMNES DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS A PAÏSOS EMPOBRITS

Fonamentació :

La cooperació al desenvolupament s'ha de plantejar no només en la perspectiva del finançament d'accions. La transferència de coneixements científics i tècnics juga un paper cabdal en el desenvolupament dels pobles.

D'una altra banda, la incorporació de joves universitaris a les accions de desenvolupament contribueix a la seva sensibilització, però també a la seva formació en un context molt distint a l'entorn habitual.

Accions :

Dotació d'ajudes per dur a terme pràctiques d'alumnes a països empobrits, en el marc de projectes que financen la Direcció General de Cooperació o altres organismes.

Per formular cada una de les ajudes cal presentar un projecte de pràctiques avalat pel tutor de pràctiques.

Criteris :

 • Entenem per pràctiques les activitats que formen part del pràcticum oficial dels estudis.
 • Les pràctiques han de comportar algun tipus de benefici per a la cooperació a les Balears, ja sigui en terme d'anàlisi de necessitats d'un territori, d'avaluació d'un projecte, de l'elaboració de materials de treball, etc. La sistematització d'aquestes actuacions s'ha de presentar en una memòria de pràctiques.
 • La UIB determinarà els estudis que poden concertar pràctiques, donant preferència als estudis de dret, economia, educació social, infermeria, informàtica, magisteri, pedagogia, psicopedagogia, psicologia i treball social.
 • El seguiment acadèmic dels alumnes en pràctiques correspon a la UIB.

Pressupost:

Catorze mil quatre-cents vint-i-cinc euros (14.425 euros)

Selecció de beneficiaris :

La selecció dels beneficiaris la farà la UIB amb la intervenció d'un representant de la Direcció General de Cooperació en la comissió de selecció.