Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per a l'extensió de l'eficàcia del registre de contractistes a la Universitat de les Illes Balears

Palma, 5 de juny de 2002

REUNITS

D'una part, el conseller de Presidència, Honorable Senyor Antoni Garcias i Coll, en nom i representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb la delegació de competències per autoritzar convenis acordada pel Consell de Govern de 30 de març de 2001, i amb la delegació de firma per part del president de les Illes Balears mitjançant el Decret 46/2001, de 30 de març (BOIB núm. 40, de 03-04-2001).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts ens reconeixen la competència i la capacitat legal, respectivament, per formalitzar aquest conveni.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I. El Registre de Contractistes fou creat pel Decret 20/1997, de 7 de febrer, i desplegat mitjançant l'Ordre de 19 de desembre de 1997.

II. L'article 15 de l'esmentat Decret estableix que el Registre de Contractistes de la Direcció General de Patrimoni i Entitats Jurídiques depèn de la Conselleria de Presidència, i l'article 2 n'encomana a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa la conservació, l'actualització i la custòdia.

III. L'article 3r, apartat 1, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que les administracions públiques actuen d'acord amb els principis d'eficàcia i de coordinació ¿entre d'altres¿, i l'apartat 2 del mateix article recull que les administracions públiques es regeixen pels principis de cooperació i de col·laboració.

IV. En aquest marc jurídic i en prova de la voluntat d'ambdues parts de potenciar aquests principis de col·laboració, de coordinació i d'eficàcia, per l'agilitat que el certificat d'inscripció d'una empresa en el Registre de Contractistes suposa tant per al propi licitador com per a l'òrgan de contractació, subscrivim aquest conveni d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . És objecte d'aquest conveni la col·laboració entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a l'extensió dels efectes dels certificats d'inscripció al Registre de Contractistes de la CAIB a les licitacions convocades pels òrgans de contractació de la Universitat de les Illes Balears.

Segona . Els òrgans de contractació de la Universitat de les Illes Balears han d'incloure la següent clàusula als corresponents plecs de clàusules administratives: «Quan el licitador estigui inscrit en el Registre de Contractistes de la CAIB, l'aportació del certificat a què es refereix l'article 30.2 del Decret 20/1997, de 7 de febrer, acompanyat d'una declaració responsable per la qual s'acrediti la validesa i la vigència de les dades del Registre esmentat, l'eximeix de presentar la documentació que ja sigui al Registre.

L'òrgan de contractació, en tal cas, ha d'admetre l'esmentada certificació. Això no obstant, l'òrgan de contractació pot sol·licitar del Registre de Contractistes una còpia de qualsevol dels documents dipositats per qui resulti adjudicatari.».

Tercera . La Universitat de les Illes Balears pot desvincular-se en qualsevol moment, comunicant el corresponent acord a la Conselleria de Presidència amb un mes d'antelació.

Quarta. El seguiment de l'execució d'aquest conveni el durà a terme una comissió formada per una persona representant de la Conselleria de Presidència, una representant de la Universitat de les Illes Balears i un secretari o una secretària (que coincidirà amb la persona que ocupa la Secretaria de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa). Aquesta comissió de seguiment compleix les funcions de resoldre les qüestions que es plantegin durant l'execució del conveni i de fixar els criteris de seguiment i els de l'avaluació de resultats, proposant, si n'és el cas, les mesures d'adaptació que es considerin necessàries.

Cinquena . Aquest conveni es pot resoldre per qualsevol de les causes següents:

¿ Mutu acord exprés de les parts.

¿ Denúncia del conveni de qualsevol de les parts signants. En aquest cas, hi ha l'obligació de notificar-ho amb un mes d'antelació.

¿ Altres causes establertes a la legislació vigent.

Sisena . Aquest conveni entra en vigor l'endemà d'haver estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i té una durada indefinida.

Setena . Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses que puguin sorgir a conseqüència de l'aplicació, la interpretació, el compliment, l'extinció, la resolució i els efectes d'aquest conveni, resten sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria de Presidència,

Antoni Garcias
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 14 de maig de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de juny de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).