Convenis i acords marc signats per la UIB

Primer protocol annex a l'acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre la Universitat de Ciències Aplicades d'Hamburg (Alemanya) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma/Hamburg, 17 de juny de 2002

REUNITS

D'una part, el president de la Universitat de Ciències Aplicades d'Hamburg (HAW), doctor Hans-Gerard Husung, com a representant d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ACORDS

Amb el present protocol, ambdues parts acorden de cooperar en el següent:

Article 1. Objectiu

Les part intenten cooperar en el desenvolupament dels projectes de recerca següents:

«Desenvolupament de l'anàlisi per injecció en flux per a la determinació de paràmetres d'interès ambiental», i

«Desenvolupament de l'anàlisi per injecció seqüencial en flux i de l'anàlisi per injecció en flux multixeringa per a la determinació at line de paràmetres per control de bioprocessos».

Per a la coordinació dels projectes dins aquest conveni es nomenen, per part de la UIB, el professor doctor Víctor Cerdà, i per part de la HAW, el professor doctor Olaf Elsholz.

Article 2. Característiques de la investigació cooperativa

  1. Ambdues parts forniran el mitjans i coneixements a l'abast a costa dels recursos obtinguts per a aquests projectes en la mesura necessària per dur a terme el treball de recerca mencionat a l'article 1.
  2. Les parts d'aquest contracte podran intercanviar personal dins el marc del contracte. Les despeses seran cobertes per la institució de sortida, llevat que hi hagi algun acord especial. Aquest personal tindrà l'obligació de seguir les regles internes i normes de seguretat de la institució hoste.

Article 3. Confidencialitat, publicacions

  1. Tota la informació subministrada per una de les parts sota aquest conveni serà tractada com a informació confidencial llevat que les parts s'hagin posat d'acord en un altre sentit per escrit.
  2. La publicació de resultats de la recerca descrita a l'article 1 la faran conjuntament la UIB i la HAW solament quan els experiments s'hagin fet conjuntament.

Article 4. Durada, termini i extensió del conveni

El present protocol entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden modificar l'acord en qualsevol moment. Cada part pot finalitzar aquest acord mitjançant una notificació prèvia de sis (6) mesos. Els projectes i estudis que hi hagi en fase de realització no se'n veuran afectats i s'hauran de completar dins el període objecte d'acord.

Al final de la durada del conveni el socis escriuran un informe.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present protocol, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en anglès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Universitat de Ciències Aplicades d'Hamburg,

Llorenç Huguet
Rector
Hans-Gerard Husung
President

Víctor Cerdà
Coordinador

Olaf Elsholz
Coordinador

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de febrer de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de juny de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).