Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració entre l'Institut Cervantes i la Universitat de les Illes Balears

Madrid/Palma, 28 de juny de 2002

REUNITS

D'una part, l'Il·lustríssim Senyor Juan Antonio Juaristi Linacero, director de l'Institut Cervantes, càrrec per al qual va ser nomenat per Reial decret 329/2001, de 23 de març (BOE de 24 de març de 2001), i de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la Llei 7/1991, de 21 de març, per la qual es crea l'Institut Cervantes, que actua en representació de l'Institut Cervantes, amb domicili als efectes del present conveni al carrer de Francisco Silvela, 82, 28028 Madrid, amb CIF Q2812007I.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, càrrec per al qual fou nomenat per Decret 70/1999, de 4 de juny (BOCAIB de 15 de juny), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març (BOCAIB de 10 d'abril), pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb domicili als efectes del present conveni específic al campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Illes Balears.

Ambdues parts, en el desig de desenvolupar la cooperació, acorden de signar el present conveni específic, i

EXPOSEN

I. Que l'Institut Cervantes és un organisme públic sense ànim de lucre, creat d'acord amb la Llei 7/1991, de 21 de març, que les seves finalitats primordials són la promoció i la difusió universal de la llengua espanyola i de la cultura a l'exterior, i s'interessa per totes aquelles activitats i accions que contribueixin a la consecució dels fins que té encomanats i a millorar el coneixement, l'ús i l'ensenyament de l'espanyol com a segona llengua.

II. Que la Universitat de les Illes Balears té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar dins el seu àmbit d'actuació, que té encomanat el servei públic de l'educació superior, la docència, l'estudi i la investigació, i que per dur a terme aquests fins, pot establir relacions amb altres institucions acadèmiques, culturals o científiques, espanyoles o estrangeres.

III. Que la Universitat de les Illes Balears té competència per organitzar tot tipus d'activitats de formació que puguin contribuir al desenvolupament professional dels professors o a la seva capacitació per orientar llur treball professional.

IV. Que el Consell d'Administració de l'Institut Cervantes, en la sessió de data 16 de juny de 1995, va aprovar els criteris per a la firma de convenis amb universitats.

V. Que ambdues parts desitgen organitzar cursos de formació, i en conseqüència, decideixen de subscriure el present conveni de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. De l'objecte del conveni

El present conveni té com a objectiu establir les bases de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Cervantes per a l'organització conjunta d'activitats de formació de professors en l'àmbit de l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.

La direcció i organització d'aquests cursos serà competència de la Direcció Acadèmica, per part de l'Institut Cervantes, i de Cursos d'espanyol per a estrangers, Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, per part de la Universitat de les Illes Balears.

Segona. Del desenvolupament dels cursos

L'Institut Cervantes i la Universitat de les Illes Balears organitzaran conjuntament i anualment cursos de formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera, que es faran a la Universitat.

El programa de cursos per a l'any acadèmic 2002 és el que figura al final del present document.

Per als següents anys s'aplicaran aquests criteris: ambdues institucions faran cursos anuals de formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera, d'una durada mínima de 50 hores lectives. Cada any, i abans de finalitzar el mes de desembre, el Director Acadèmic, per part de l'Institut Cervantes, i el responsable dels cursos, per part de la Universitat de les Illes Balears, subscriuran una carta de compromís en la qual, de mutu acord, ambdues parts decidiran els següents aspectes relacionats amb els cursos de l'any vinent:

1. Objectius i continguts.

2. Ponents.

3. Durada dels cursos.

4. Dates concretes de realització i horari.

5. Import de la matrícula.

Tercera. Destinataris

Els cursos aniran destinats a professors d'espanyol com a llengua estrangera, a persones amb el títol d'una llicenciatura, diplomatura o títol equivalent, i a estudiants del darrer curs d'una llicenciatura o diplomatura que desitgin formar-se en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.

Quarta. Certificats

Els alumnes que hagin participat en els cursos rebran un certificat d'assistència expedit conjuntament per l'Institut Cervantes i per la Universitat de les Illes Balears. L'assistència serà obligatòria i les faltes d'assistència no podran superar el 15 per cent de la durada total del curs, independentment de la seva causa.

Cinquena. Gestió

La Universitat de les Illes Balears facilitarà tots els espais i recursos que es necessitin per a la correcta realització dels cursos i en coordinarà i gestionarà tots els aspectes econòmics i administratius. Així mateix s'encarregarà de formalitzar i realitzar les matrícules.

Sisena. Finançament

La Universitat de les Illes Balears finançarà, amb els ingressos de les matrícules, totes aquelles despeses que es derivin de la realització dels cursos (honoraris, desplaçaments, allotjament i manutenció dels ponents, materials, etc.) i es farà càrrec de les despeses de desplaçament i allotjament del responsable de l'Institut Cervantes que, si escau, es desplaci per col·laborar en el seguiment del curs, d'acord amb el que estableix la clàusula següent. Igualment, la Universitat de les Illes Balears facilitarà, per a cada curs, la matrícula gratuïta d'un màxim de cinc professors de l'Institut Cervantes que seran seleccionats a proposta d'aquest.

Les activitats objecte del present conveni estaran supeditades a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

Setena. Avaluació i seguiment

En el termini d'un mes des de la data de finalització de cada un dels cursos als quals es fa referència a la clàusula primera d'aquest conveni, la Universitat de les Illes Balears elaborarà un informe d'avaluació docent dels cursos. S'hi farà constar el nombre d'alumnes, els objectius assolits, el nivell d'assistència i de participació i el grau d'acceptació dels participants, així com una valoració general.

L'Institut Cervantes podrà desplaçar un responsable per col·laborar en el seguiment dels cursos.

Vuitena. Material publicitari

La Universitat de les Illes Balears i l'Institut Cervantes podran fer referència als esmentats cursos en els seus respectius materials publicitaris, sempre que s'hi faci menció específica de la col·laboració d'ambdues institucions. L'Institut Cervantes enviarà el material publicitari específic relatiu a la formació de professors que, si escau, elabori, a tots els centres de la xarxa per a la seva distribució, així com a totes aquelles persones interessades que ho sol·licitin.

Novena. Col·laboració d'altres institucions

Ambdues parts podran promoure la participació d'altres institucions que puguin contribuir a la realització i al desenvolupament dels cursos.

Desena. Durada

El present conveni específic produirà efectes a partir de la data de la signatura de l'últim signatari i tindrà una vigència inicial de tres anys, prorrogable tàcitament per períodes del mateix temps mentre qualsevol de les parts firmants no el vulgui denunciar, intenció que s'ha de comunicar a l'altra part amb una antelació mínima de tres mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o a la de qualsevol de les seves pròrrogues.

Onzena. Causes d'extinció

El present conveni s'extingirà igualment en cas d'incompliment per alguna de les parts dels compromisos que s'hi adquireixen.

Dotzena. Resolució

La resolució anticipada del present conveni, per qualsevol causa, no afectarà les activitats que hi hagi en curs.

Tretzena. De la col·laboració entre els firmants

Les parts firmants del present document col·laboraran en tot moment per assegurar la correcta execució del que s'hi ha pactat.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per l'Institut Cervantes,

Juan Antonio Juaristi
Director

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 30 d'abril de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de juny de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Programa de cursos per a l'any 2002

D'acord amb el que estableix la clàusula segona, a continuació es detalla el programa del curs de formació de professors que organitzaran conjuntament la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Cervantes l'any 2002.

Denominació i lloc

«Curs de formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera», i tindrà lloc a les dependències de la Universitat de les Illes Balears de l'1 al 12 de juliol de 2002.

Objectius

¿ Proporcionar als participants els coneixements bàsics sobre els conceptes d'adquisició i aprenentatge d'una llengua estrangera i les seves implicacions didàctiques.

¿ Donar a conèixer les innovacions metodològiques en el camp de l'ensenyament de llengües i la seva aplicació al disseny i desenvolupament dels elements del currículum d'espanyol com a llengua estrangera.

¿ Treballar en el desenvolupament de propostes concretes de treball a l'aula d'acord amb les necessitats de l'alumne i els fins i objectius marcats.

Continguts

¿ Teories d'adquisició de primeres i segones llengües.

¿ El desenvolupament dels elements del currículum d'espanyol com a llengua estrangera.

¿ L'ensenyament i l'aprenentatge de la gramàtica a la classe d'espanyol.

¿ El desenvolupament de les destreses comunicatives.

¿ La incorporació del concepte de multiculturalitat a l'ensenyament de llengües: aplicacions didàctiques.

¿ Disseny i elaboració de materials didàctics.

¿ Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament de llengües.

¿ L'avaluació a l'aula d'espanyol.

Ponents

Antonio Bernat Vistarini (Universitat de les Illes Balears)
Antoni Ferriol Montano (Universitat de les Illes Balears)
Miquel Llobera (Universitat de Barcelona).
Carme Moreno Huart (Conselleria d'Educació, Govern balear)
Margarita Ravera Carreño (Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona)
Magdalena Romera Ciria (Universitat de les Illes Balears)
Uri Ruiz Bikandi (Universitat del País Basc)

Durada

De l'1 al 12 de juliol.
Nombre d'hores lectives: 50.

Horari

Matí, de 9 a 11.30 hores i de 12 a 14.30 hores.

Import de la matrícula

L'import de la matrícula és de 360,60 euros.