Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS) relatiu a la realització de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

Palma, 19 de juliol de 2002

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I, de l'altra, la senyora Josefina Santiago Rodríguez, directora gerent de l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS), en virtut del seu nomenament pel Decret 162/99, de 3 d'agost.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l'empara del que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, del Reial decret 1930/1984, de 10 d'octubre (BOE núm. 265, de 5 de novembre), modificat pel Reial decret 1450/1989, de 24 de novembre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de la LRU, i dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Reial decret 1666/1989, de 22 de desembre i modificats pel Decret 32/1999, de 26 de març, i, a tal efecte,

MANIFESTEN

I.- Que l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS) és una entitat autònoma que depèn de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d'obrar plena, creada en virtut d'allò que estableix la disposició addicional setena de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 1997. A l'esmentada entitat li correspon l'execució de les competències d'administració, gestió i relacions amb l'Administració de l'Estat contingudes en el Reial decret 2153/1996, de 27 de setembre, sobre traspàs de funcions i serveis de la Seguretat Social a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèries encomanades a l'Institut Nacional de Serveis Socials (INSERSO), a més de les atribuïdes pel Decret 141/2000, de 13 d'octubre i pel Decret 15/2001, de 2 de febrer, així com d'altres que li puguin ser atribuïdes per la CAIB. Entre aquestes competències es troben les relacionades amb les persones majors.

II.- Que existeix interès per desenvolupar el conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació a la realització de la Universitat Oberta de Majors en la quarta edició a Mallorca, la tercera edició a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i la segona als Pobles.

III.- Els objectius que es plantegen aconseguir amb la posada en marxa d'aquest model d'Universitat Oberta de majors són entre altres els següents:

 1. Obrir la Universitat amb una oferta especifica per a persones majors a les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 2. Fomentar la participació dels majors en la societat actual.
 3. Potenciar una altra percepció i imatge de les persones majors.
 4. Divulgar els diferents camps del coneixement i experiències entre les persones majors.
 5. Possibilitar l'intercanvi de coneixements i experiències entre les persones majors.

IV.- Que l'Institut Balear d'Afers Socials està interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears en la quarta edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca, la tercera edició a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i la segona als Pobles i, per tot això, ambdues parts acorden subscriure el present conveni de col·laboració de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- L'objecte del present conveni és establir els pactes i les condicions de la col·laboració entre l'Institut Balear d'Afers Socials i la Universitat de les Illes Balears per la celebració de la quarta edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca, la tercera edició a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i la segona als Pobles, que es realitzaran als anys 2001 ¿ 2002.

SEGONA.- L'organització de la Universitat Oberta de Majors serà responsabilitat de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Comptarà amb un equip de Direcció i Coordinació del Vicerectorat d'extensió Universitària i Activitats Culturals de la UIB i participaran docents de diversos departaments de la UIB.

TERCERA.- Dins de l'estructura del model que es durà a terme s'hauran de tractar temes específics de la problemàtica de la gent gran, temes de caràcter cultural, social, històric, artístic i científic, així com activitats de coneixement de noves tecnologies.

QUARTA.- L'Institut Balear d'Afers Socials col·labora finançant la quarta edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca i la tercera a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera i la segona als Pobles, amb la quantitat de quinze mil vint-i-cinc euros amb trenta cèntims (15.025,30 euros), amb càrrec a la partida pressupostària 75101 313D01 41000 00 dels seus pressuposts corresponents a l'any 2002.

L'esmentada quantitat es farà efectiva per transferència bancària a la Universitat de les Illes Balears en el moment de la signatura del conveni, amb justificació posterior de la realització de l'activitat per la qual es concedeix la quantitat esmentada mitjançant les corresponents factures.

Aquestes factures s'hauran de presentar a l'IBAS dins el termini de dos mesos des de la finalització del curs acadèmic.

CINQUENA.- La Universitat de les Illes Balears haurà d'informar l'IBAS dels resultats obtinguts o incidències sobrevingudes, sense prejudici de la permanent facultat d'inspecció de l'IBAS, presentant una memòria de les activitats finançades dins el termini de dos mesos des de la finalització del curs acadèmic.

SISENA.- La vigència d'aquest conveni finalitzarà el 31 de desembre de l'any en curs, sense perjudici que pugui ser prorrogat, de mutu acord. L'aportació econòmica de l'IBAS es concretarà anualment en el document de pròrroga o mitjançant clàusula addicional.

La seva denúncia podrà ser realitzada per qualsevol de les parts amb tres mesos d'antelació, almenys, a la data d'efectes.

SETENA. Seran causes de resolució del present conveni les següents:

  1. Mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
  1. Incompliment greu i/o manifest de les seves obligacions per part de qualsevol dels signants del conveni.
  1. Impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

VUITENA. Per a la resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o en l'aplicació d'aquest conveni serà competent l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. A tal efecte, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Palma.

I, com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet
Per l'Institut Balear d'Afers Socials, Josefina Santiago

INFORME DEL LLETRAT DE L'IBAS.

Examinat el text del conveni de col·laboració entre l'Institut Balear d'Afers Socials i la Universitat de les Illes Balears, el LLETRAT que subscriu considera que és ajustat a dret, ja que compleix les prescripcions de la legislació vigent.

Palma, 19 de juliol de 2002

EL LLETRAT

Signat: Jorge González de Matauco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de juny de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de juny de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).