Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord entre l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura i la Universitat de les Illes Balears per a la creació d'una càtedra UNESCO - Sa Nostra en gestió d'empresa i medi ambient a la Universitat de les Illes Balears (Palma, Espanya)

Paris, 2 de novembre de 2001

L'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (anomenada a partir d'ara «la UNESCO»), plaça de Fontenoy, 7, 75352 París 07 SP, representada pel seu director general, senyor Koïchiro Matsuura, i la Universitat de les Illes Balears (anomenada a partir d'ara «la Universitat»), Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Espanya, representada pel seu Rector, senyor Llorenç Huguet Rotger,

Consideren que l'intercanvi de coneixements i d'experiència entre universitats i altres institucions d'ensenyament superior constitueix una de les principals maneres de promoure el progrés en tots els camps de competència de la UNESCO,

Convençuts que la col·laboració entre professors, investigadors i administradors d'universitat de les diferents regions del món és beneficiosa per al conjunt de la comunitat universitària,

Amb l'esperit de la missió i els objectius assignats a la UNESCO per la seva Acta constitutiva i el paper que la dita organització té en la promoció de la cooperació interuniversitària a escala internacional,

Tenint en compte l'experiència adquirida en el marc del programa internacional UNITWIN / càtedres UNESCO, que afavoreix la mobilitat acadèmica i la transferència ràpida dels coneixements gràcies a l'acoblament, a l'establiment de xarxes i a d'altres mecanismes de cooperació interuniversitària,

Acorden :

Article 1

En cooperació amb la UNESCO, la Universitat crea una càtedra UNESCO - Sa Nostra en gestió d'empresa i medi ambient (anomenada a partir d'ara «la càtedra») a la Universitat de les Illes Balears (Palma, Espanya).

Article 2

Aquesta càtedra té com a objectius principals promoure un sistema integrat d'activitats de recerca, de formació, d'informació i de documentació en el terreny de la gestió d'empresa i del medi ambient. Facilitarà la col·laboració entre investigadors d'alt nivell i professors de renom internacional de la Universitat i d'altres institucions d'ensenyament superior d'Espanya i, en particular, de la Mediterrània.

Article 3

La Universitat, en consulta amb la UNESCO, nomenarà el responsable de la càtedra segons un procediment definit de comú acord per la UNESCO i la Universitat.

Article 4

La càtedra comptarà amb el personal d'ensenyament, els investigadors i els estudiants associats al seu programa de formació i de recerca.

Article 5

La Universitat signarà amb el responsable de la càtedra, per a un període que determinarà ella, un contracte que li confereix els mateixos drets i obligacions que els dels altres professors de la mateixa categoria. El contracte fixarà el tractament del responsable de la càtedra, així com les prestacions a les quals té dret: reemborsament de les despeses de viatge, indemnitat d'instal·lació, allotjament, assegurança mèdica.

Article 6

La Universitat facilitarà al responsable de la càtedra el treball universitari, sobretot pel que fa a les activitats de recerca i d'investigació, així com l'organització i la promoció d'un sistema integrat de recerca, de formació, de documentació i de difusió dels resultats de la recerca en el terreny de l'economia empresarial, en relació amb el medi ambient.

Article 7

La UNESCO col·laborarà amb la Universitat per aconseguir fons extrapressupostaris que contribueixin al bon funcionament de la càtedra.

Article 8

La Universitat lliurarà a la UNESCO un informe anual de les activitats de la càtedra. Si la UNESCO aprova aquest informe, es distribuirà en l'àmbit de la comunitat acadèmica mundial. La UNESCO contribuirà a la difusió de la informació, de l'experiència aconseguida i dels inicis de les activitats de la càtedra a nivell regional i internacional. La Universitat donarà, en el seu informe, unes indicacions sobre els diferents ajuts financers obtinguts a benefici de la càtedra UNESCO.

Article 9

La UNESCO facilitarà la participació de la Universitat en els seus programes i en les seves activitats, per tal de promoure la cooperació universitària internacional en l'àmbit de la recerca i de la formació. En la mesura possible, la UNESCO afavorirà l'intercanvi de professors, d'investigadors, d'administradors i d'estudiants amb altres universitats en el marc del programa UNITWIN/càtedres UNESCO.

Article 10

La UNESCO associarà la Universitat amb les activitats de les altres càtedres i xarxes interuniversitàries que participin en el programa, principalment les de la regió mediterrània, i amb les de les càtedres de les altres regions del món que tinguin uns objectius similars.

Article 11

Sota reserva de les disposicions del present acord, la Universitat assumirà totes les despeses ocasionades per l'execució de les activitats de la càtedra UNESCO.

Article 12

Ni la Universitat ni cap dels membres del seu personal que participin en l'execució de les activitats relatives a la càtedra UNESCO no es consideraran agents o representants de la UNESCO, ni membres del seu personal. No gaudiran de cap avantatge, immunitat, retribució, remuneració o reemborsament que no s'hagi previst expressament en el present acord; és a dir, no es podran presentar com si formassin part de la UNESCO, ni podran fer declaracions en nom de la UNESCO, ni comprometran la UNESCO en qualsevol tipus de despeses, ni podran contreure en nom seu cap tipus d'obligació.

Article 13

La Universitat haurà de prendre les mesures que cregui necessàries per assegurar-se contra les pèrdues i els perjudicis corporals o materials que hi pugui haver durant l'execució d'aquestes activitats.

Article 14

El present acord entrarà en vigor amb una durada de 2 (dos) anys en el moment en què les parts hi hauran posat la seva signatura. L'una o l'altra de les parts el podrà denunciar amb la reserva d'un preavís de 60 (seixanta) dies notificat per escrit a l'altra part.

Article 15

Qualsevol pròrroga eventual del present acord serà objecte d'un intercanvi de cartes entre les parts.

Article 16

En cas de litigi, les parts intentaran trobar, de bona fe, un arranjament a les bones. En cas que això no fos possible, qualsevol litigi nascut del present acord o que hi tingui relació serà resolt amb un arbitratge. La sentència arbitral, que obligarà les parts, serà determinada per un únic àrbitre nomenat de mutu acord, o, si no s'aconsegueix aquest acord, pel president de la Cort internacional de justícia, a demanda d'una de les parts.

Com a prova de conformitat, els sotasignats, degudament autoritzats, signen el present acord en dos exemplars, en llengua francesa.

Per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, Koïchiro Matsuura Director general
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de juny de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).