Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Muro i la Universitat de les Illes Balears

Muro, 5 de juny de 2002

REUNITS

D'una banda, el senyor Miquel Ramis Martorell, que actua en representació i com a batlle de l'Ajuntament de Muro, amb domicili a la plaça del Comte d'Empúries, 1, 07440 Muro.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la UIB, per complir les seves funcions, té interès perquè els ajuntaments de les Balears adeqüin i mantinguin espais per facilitar les relacions entre la Universitat i la societat.

Que l'Ajuntament de Muro es mostra interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per fomentar totes aquelles iniciatives universitàries que es puguin dur a terme al seu terme municipal.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

Primera . L'Ajuntament de Muro i la UIB es comprometen en la creació del Centre Universitari de Muro, on els joves universitaris de Muro i el seu entorn tinguin les instal·lacions adequades per afavorir l'estudi i la comunicació entre la Universitat i els ciutadans i facilitar els tràmits administratius i burocràtics universitaris.

Segona . L'Ajuntament de Muro cedirà l'ús d'unes instal·lacions, adequadament dotades del mobiliari i del material informàtic necessaris en una primera fase, amb un mínim de dos ordinadors connectats a la xarxa, i es farà càrrec de les despeses de manteniment del centre.

El carnet de la UIB serà l'acreditació necessària i suficient per accedir al centre.

Tercera . La Universitat col·laborarà en la formació del personal del centre perquè pugui dur a terme les seves tasques.

Quarta . La Universitat facilitarà les connexions dels ordinadors del centre amb la Universitat, tant pel que fa a la biblioteca com per obtenir informació acadèmica.

Cinquena . La Universitat es responsabilitzarà de la instal·lació i actualització dels programes informàtics i telemàtics (software) del Centre Universitari de Muro.

Sisena . El Centre Universitari de Muro funcionarà com a centre col·laborador de la UIB i la biblioteca es podrà acollir al servei de préstecs interbibliotecaris.

Setena . La Universitat enviarà al Centre Universitari de Muro un exemplar de totes les seves publicacions, així com informació de totes les activitats que dugui a terme.

Vuitena . Si el Centre Universitari de Muro vol utilitzar la imatge corporativa de la Universitat de les Illes Balears, és requisit imprescindible que tingui l'autorització expressa d'aquesta, que s'ha d'haver demanat per escrit.

Novena . L'Ajuntament de Muro, mitjançant el Centre Universitari de Muro, podrà proposar l'organització de possibles cursos de la Universitat Oberta (d'accés lliure) i col·laborar-hi, cursos que s'impartirien al municipi de Muro. Aquests cursos estaran en funció de l'oferta pròpia de la Universitat de les Illes Balears, i també altres cursos que per la seva temàtica puguin ser d'interès per als habitants de Muro.

Desena . Les dues institucions promouran que els estudiants de Muro i el seu entorn es beneficiïn de poder fer les pràctiques acadèmiques en empreses de la zona amb les quals hi hagi un conveni previ. Per dur a terme aquesta tasca, la iniciativa es fomentarà al sector empresari de la zona, per possibilitar les pràctiques als estudiants universitaris.

Onzena . El present acord es podrà ampliar en funció de la dinàmica i l'activitat pròpia del Centre Universitari de Muro.

Dotzena . El present acord entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar que es modifiqui o rescindeixi amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per l'Ajuntament de Muro,

Llorenç Huguet
Rector
Miquel Ramis
Batlle

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 6 de novembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).