Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA FUNDACIÓ COSTA NORD DE VALLDEMOSSA

Palma, 30 de maig de 2002

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Illes Balears, Espanya.

I de l'altra, el senyor Michael Douglas, en qualitat de president de la Fundació Costa Nord de Valldemossa, amb domicili a l'avinguda de Palma, 6, Valldemossa.

DIUEN

I . Que la UIB, en coincidència amb la seva missió de qualitat al servei de la societat, està interessada a potenciar les seves activitats de programació amb un major apropament a les institucions i entitats representatives de la vida cultural de les Balears.

II. Que tant la Universitat de les Illes Balears com la Fundació Costa Nord de Valldemossa tenen interès comú en l'àmbit de la promoció, informació i difusió de la cultura.

III. Que per poder fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d'actuació al qual puguin adaptar-se les diferents accions que es portin a terme en aquest aspecte.

Per tot el que s'ha manifestat anteriorment, les parts acorden de subscriure les següents

ESTIPULACIONS

Primera . L'objecte del present conveni és establir el marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Costa Nord de Valldemossa en l'àmbit de la cultura.

Segona . Són objectius del present acord marc:

1. Fomentar i afavorir la cooperació entre ambdues institucions pel que fa a la cultura en general.

2. Desenvolupar una programació cultural conjunta que serà gestionada pel Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.

3. Establir l'organització de programes d'actuació per a la utilització conjunta d'instal·lacions. La Fundació Costa Nord de Valldemossa pot cedir les seves instal·lacions per organitzar-hi activitats culturals en general.

4. Establir que la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Costa Nord de Valldemossa poden incloure la informació cultural corresponent a cada una de les institucions a la pàgina web de l'altra.

5. Fomentar el debat i l'intercanvi d'experiències sobre tots els temes que puguin beneficiar ambdues institucions.

6. Treballar conjuntament en tots aquells altres aspectes que es considerin d'interès per a les dues institucions.

Tercera . Per portar a terme els objectius que s'especifiquen als pactes primer i segon del present conveni, ambdues parts sotasignades elaboraran un pla anual d'activitats, a partir del qual s'establiran els programes que s'hagin de realitzar durant l'exercici corresponent, la seva participació i el règim de finançament per a cadascun.

Quarta . El present conveni té una validesa mínima de dos anys i es renovarà automàticament si cap de les parts no comunica a l'altra amb sis mesos d'antelació la voluntat de rescindir-lo. En el supòsit que en el moment de denúncia del conveni quedi pendent d'executar, totalment o parcialment, un pla anual aprovat per ambdues parts, la Fundació Costa Nord de Valldemossa i la UIB es comprometen, en aquest acte, a realitzar totes i cadascuna de les activitats previstes al pla anual fins a la seva total i efectiva execució.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord marc, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en anglès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Fundació Costa Nord de Valldemossa,

Llorenç Huguet
Rector
Michael Douglas
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 22 de gener de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de febrer de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).