Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de la Universitat Oberta per a Majors

Palma/Ciutadella,17 de maig de 2002

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor Pau-Lluís Lluch Mesquida, batlle de l'Ajuntament de Ciutadella, d'acord amb les facultats que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu interès per desenvolupar el conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de la Universitat Oberta per a Majors, dins el Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.

ACORDEN

  1. La Universitat Oberta per a Majors té com a finalitat bàsica dotar la UIB d'una oferta específica per a gent gran.
  2. La Universitat Oberta per a Majors s'estructura en un cicle de conferències i tres cursos.
  3. El nombre d'estudiants que es poden matricular en aquesta edició de la Universitat Oberta per a Majors és de cinquanta, i els requisits per poder-s'hi matricular són tenir cursats, almenys, estudis primaris o equivalents i tenir més de cinquanta-cinc anys o ser jubilat.
  4. L'organització de la Universitat Oberta per a Majors és responsabilitat de la UIB, a través dels mecanismes adequats.
  5. L'Ajuntament de Ciutadella finançarà aquesta edició de la Universitat Oberta per a Majors segons el pressupost adjunt.
  6. L'Ajuntament de Ciutadella farà dos pagaments; el primer corresponent al concepte de conferències (apartat núm. 2 del pressupost), en el moment de la signatura del conveni, i el segon corresponent a la resta de conceptes pressupostats, prèviament contrastats amb les despeses reals, en finalitzar l'edició de la Universitat Oberta per a Majors a Ciutadella.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, Pau-Lluís Lluch
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet Batlle Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 15 de gener de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de febrer de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

PRESSUPOST DE LA UOM A CIUTADELLA

CURS 2001-2002

CONCEPTE

QUANTITAT

A CÀRREC DE

1. Professorat (25 hores ´ 13.000)

1.953,29 euros

(325.000 ptes.)

UOM

2. Conferències (professorat, viatges, estada, transport i dietes)

1.803,04 euros

(300.000 ptes.)

 

UOM

3. Fotocòpies

150, 25 euros

(25.000 ptes.)

UOM

4. Publicitat

751, 27 euros

(125.000 ptes.)

UOM

5. Viatges inauguració, cloenda, seguiment de l'activitat i despeses de representació

901,52 euros

(150.000 ptes.)

UOM

(en cas que es duguin a terme)

6. Altres

601,01 euros

(100.000 ptes.)

UOM

(en cas que es produeixin)

7. Administració i gestió UIB

901,52 euros

(150.000 ptes.)

UOM

TOTAL 7.061,89 euros

(1.175.000 ptes.)