Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia, juntament amb la Conselleria d'Educació i Cultura, i la Universitat de les Illes Balears per a la realització d'obres de construcció i ampliació de centres d'investigació

Palma, 31 de maig de 2002

REUNITS

D'una part la CONSELLERIA D'INNOVACIÓ I ENERGIA, representada per l'Hble. Sr. Príam Villalonga, Conseller d'Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears, nomenat per l'Ordre del President del Govern de les Illes Balears de 16 de febrer de 2001, juntament amb la CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA, representada per l'Hble Sr. Damià Pons i Pons, Conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat per l'Ordre del President del Govern de les Illes Balears de 27 de juliol de 1999; ambdós amb competència per autoritzar convenis i acords que els ha estat atribuïda segons l'acord de consell de Govern de 30 de març de 2001 (Decret 46/2001 de 30 de març, BOIB Núm. 40, 3 d'abril de 2001).

D'altra part, la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, representada per l'Excel·lentíssim i Magnífic Sr. Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar. Per això,

EXPOSEN

 1. Que la Decisió de la Comissió de la Comunitat Europea de 15 de febrer de 2001, per la qual s'aprova el document únic de programació per a les intervencions estructurals comunitàries en les zones de l'objectiu nre 2 de Balears, determina la participació financera concedida del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 2. Que a l'article 2 de l'esmentada decisió s'estableix com un dels eixos prioritaris la Societat del coneixement (Innovació, R+D, Societat de la Informació). Com a mesura per al desenvolupament d'aquest eix es contempla el finançament d'infrastructures; construcció i equipament de centres tecnològics i d'investigació.
 3. Que per Real Decret 2243/1996, de 18 d'octubre, es va aprovar el traspàs de les competències en matèria d'Universitats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, contemplant la perspectiva de la creació de centres universitaris.
 4. Que amb data 12 de juliol de 2000 es va signar un Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern.
 5. Que el Conveni Marc de col·laboració estableix que aquestes actuacions s'han de desenvolupar a iniciativa de cada una de les parts amb la realització de protocols.
 6. Que amb data 13 de novembre de 2000 es va signar el primer protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears.
 7. Que amb data 5 de novembre de 2001 es va signar un segon protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears, per ampliar el programa de dotació d'infraestructures.
 8. Que la Conselleria d'Innovació i Energia, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, manifesta el seu interès en continuar la col·laboració establerta amb la UIB per al desenvolupament de la investigació científica i tecnològica a les Illes Balears, en especial en el marc d'actuació propi de la UIB.
 9. Que la UIB també manifesta el seu interès en la continuació de la col·laboració específica amb la Conselleria d'Innovació i Energia, en relació amb l'enfortiment de l'actuació de la Universitat en les activitats relacionades amb la Investigació i el Desenvolupament Tecnològic.
 10. Que la UIB es troba interessada en col·laborar amb la Conselleria d'Innovació i Energia per dur a terme les obres de construcció i ampliació, atès l'interès en satisfer les necessitats educatives del sistema universitari.
 11. Que la Conselleria d'Innovació pretén seguir ampliant les seves actuacions amb la universitat respecte a les estipulades als anteriors protocols.

Per tot això ambdues parts

ACORDEN

Primer. Signar el present protocol de col·laboració, que s'inclourà com annex del Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de els Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears de data 12 de juliol de 2000.

Segon . La Conselleria d'Innovació i Energia manifesta el seu compromís de cofinançar actuacions que realitzi la UIB en el marc dels Fons Estructurals de Desenvolupament Regional (FEDER), desenvolupades per l'Administració Central i que s'executaran de comú acord amb la Comunitat Autònoma.

Tercer. Entre les actuacions plantejades per a cofinançar a càrrec de l'esmentat programa operatiu FEDER es declaren de mutu interès prioritari les següents:

 1. Edifici per allotjar els serveis científico-tècnics de la UIB . L'esmentat edifici es construirà al campus de la UIB, i en el mateix s'integraran, si escau, serveis analítics propis del Govern Balear que s'especificaran en el seu moment, i establint al respecte un protocol específic entre les parts per a regular l'estatus i règim de funcionament d'aquest Centre.
 2. Institut d'Investigació en Ciències de la Salut . A aquest Institut s'integraran serveis del Govern, actualment existents o que es vagin a crear, relacionats amb les ciències de la Salut. L'estatus, funcionament i estructura de l'esmentat Institut es determinarà mitjançant un protocol específic entre les parts.
 3. Xarxa de comunicacions de la UIB . Es substituirà el primer nivell de la xarxa de comunicacions de la UIB, actualment FDDI a 100 Mbps, per Gigabi Ethernet. S'incorporaran els centres geogràficament dispersos de la Xarxa de la UIB.A més es proposa millorar el serveis actuals i incorporar altres de nous.

El pressupost de cada un d'ells, segons el certificat presentat pel Gerent de la UIB i que figura com a annex 1 d'aquest conveni, ascendeix a un total de 6.301.611,92 euros desglossats de la següent manera: l'edifici pels serveis científicotècnics 4.549.661,63 euros, l'Institut de Ciències de la Salut 685.153,80 euros i la xarxa de comunicacions del campus 1.066.796,49 euros.

Una vegada es conegui l'import de l'adjudicació i en el cas de que es produeixi alguna baixa, l'import d'aquesta es destinarà a completar el finançament de les altres accions previstes en el conveni, sempre i quan l'import d'adjudicació de cada una de les actuacions sigui igual o superior a l'import subvencionat.

Quart . Amb referència a telecomunicacions, el present protocol inclou les actuacions següents en les condicions que s'especifiquen:

 1. La Conselleria proporcionarà l'accés de les Extensions Universitàries d'Eivissa i Menorca a la Xarxa Corporativa del Govern mitjançant fibra òptica amb una capacitat mínima garantida per cada una d'elles equivalent a dos enllaços, un per veu i un per dades de 2 Mbps cadascun.
 2. La Conselleria facilitarà la incorporació de l'IMEDEA a la Xarxa Corporativa del Govern amb càrrec a eventuals millores tecnològiques previstes a l'extensió del conveni per al desenvolupament d'Infraestructures Avançades de Telecomunicacions entre Telefónica de España i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Si les esmentades millores tecnològiques no es poguessin dur a terme la Conselleria assumirà les inversions en noves Infraestructures necessàries per a posar en marxa l'esmentada connexió.
 3. La UIB cedirà al Govern de les Illes Balears els drets de pas i drets d'ús per a eventuals instal·lacions de telecomunicacions dintre el campus i altres edificis de la seva propietat, que es construeixin per comú acord entre ambdues institucions.
 4. La UIB facilitarà l'accessibilitat física així com un contacte telefònic, 24 hores al dia cada dia de l'any, per eventuals intervencions de personal tècnic designat pel Govern a les instal·lacions de telecomunicacions esmentades anteriorment i en particular a les extensions Universitàries d'Eivissa i Menorca.

Cinquè. La Conselleria d'Innovació i Energia encomana la gestió de les accions necessàries objectes del present protocol a la UIB, la qual aportarà els medis materials, humans i el suport tècnic necessaris per a dur a terme les activitats adients.

Sisè. L'aportació màxima per part de la Conselleria d'Innovació i Energia serà de QUATRE MILIONS CINC-CENTS SET MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS (4.507.590,80 Euros) i es distribuirà en deu anualitats.

Setè . L'aportació màxima per part de la Conselleria d'Educació i Cultura serà d'UN MILIÓ SEIXANTA QUATRE MIL SIS-CENTS VINT I CINC EUROS AMB CINCUANTA VUIT CÈNTIMS (1.064.625,58 Euros) i es distribuirà en deu anualitats.

Vuitè . La Conselleria d'Innovació i Energia inclourà en els seus pressupostos les partides necessàries per tal d'atendre, en concepte de transferència de capital a favor de la Universitat de les Illes Balears, els compromisos que se'n derivin de la construcció i ampliació de les obres esmentades objecte d'aquest protocol de col·laboració, que en cap cas podran superar els imports següents:

Any 2002 Þ 450.759,08 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 74100 de l'exercici del 2002.

Any 2003 Þ 450.759,08 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 74100 de l'exercici del 2003 o partida equivalent.

Any 2004 Þ 450.759,08 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 74100 de l'exercici del 2004 o partida equivalent.

Any 2005 Þ 450.759,08 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 74100 de l'exercici del 2005 o partida equivalent.

Any 2006 Þ 450.759,08 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 74100 de l'exercici del 2006 o partida equivalent.

Any 2007 Þ 450.759,08 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 74100 de l'exercici del 2007 o partida equivalent.

Any 2008 Þ 450.759,08 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 74100 de l'exercici del 2008 o partida equivalent.

Any 2009 Þ 450.759,08 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 74100 de l'exercici del 2009 o partida equivalent.

Any 2010 Þ 450.759,08 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 74100 de l'exercici del 2010 o partida equivalent.

Any 2011 Þ 450.759,08 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 74100 de l'exercici del 2011 o partida equivalent.

Novè . La Conselleria d'Educació i Cultura inclourà en els seus pressupostos les partides necessàries per tal d'atendre, en concepte de transferència de capital a favor de la Universitat de les Illes Balears, els compromisos que se'n derivin de la construcció i ampliació de les obres esmentades objecte d'aquest protocol de col·laboració, que en cap cas podran superar els imports següents:

Any 2002 Þ 100 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2002

Any 2003 Þ 118.208,62 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2003 o partida equivalent.

Any 2004 Þ 118.208,62 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2004 o partida equivalent.

Any 2005 Þ 118.208,62 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2005 o partida equivalent.

Any 2006 Þ 118.208,62 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2006 o partida equivalent.

Any 2007 Þ 118.208,62 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2007 o partida equivalent.

Any 2008 Þ 118.208,62 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2008 o partida equivalent.

Any 2009 Þ 118.208,62 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2009 o partida equivalent.

Any 2010 Þ 118.208,62 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2010 o partida equivalent.

Any 2011 Þ 118.208,62 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2011 o partida equivalent.

Desè. Aquestes quantitats es transferiran de les partides pressupostàries de transferència de capital i es destinaran al pagament de les inversions esmentades al punt tercer. El pagament s'efectuarà el 1er trimestre de cadascuna de les anualitats, excepte l'anualitat del 2002 que es realitzarà en el segon trimestre.

Onzè. Els pagaments es realitzaran en cadascun dels exercicis, no obstant això, la UIB estarà obligada a enviar a la Conselleria d'Innovació i Energia i a la Conselleria d'Educació i Cultura, una certificació anual acreditativa del compliment de l'objecte d'aquest Protocol. Aquesta certificació anirà acompanyada de les certificacions d'obres executades.

D'acord amb l'article 24, del decret 77/2001, d'1 de juny, s'eximeix a la UIB de presentar les garanties a que fa referència l'article 24 del mateix Decret.

Dotzè . El present protocol de col·laboració podrà ser objecte de resolució i entrarà en fase de liquidació quan s'executi d'acord amb la diligència exigible a aquest tipus de relacions jurídiques.

Tretzè. La vigència del present Conveni s'iniciarà amb la signatura del mateix, i finalitzarà el 31 de desembre de 2011 sense prejudici que ambdues parts acordin la seva pròrroga.

Catorzè. Ambdues parts acorden que les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació, aplicació i execució del present conveni, seran resoltes sempre que sigui possible, de mutu acord, dins el sí de l'òrgan constituït a l'efecte.

Quinzè. D'acord amb el previst a l'article sisè del Conveni Marc Govern de les Illes Balears-UIB, es constituirà una comissió específica paritària mixta formada per quatre membres de cada institució per al seguiment del present protocol de col·laboració.

I en prova de llur conformitat, els qui intervenen, segons el caràcter en el qual ho fan, subscriuen el present conveni en el lloc i data que s'indiquen a l'encapçalament.

PER LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ I ENERGIA, Príam Villalonga Conseller
PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA, Damià Pons Conseller
PER LA UNIVERSITAT LES ILLES BALEARS, Llorenç Huguet Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 26 de febrer de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).