Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre [nom de l'empresa] i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de pràctiques dels estudiants de la diplomatura de Turisme

Palma,

REUNITS

D'una part, [CÀRREC] [NOM I COGNOMS], com a representant d [EMPRESA], amb [CIF] [DOMICILI].

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu l'interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de la Pràctica de la diplomatura de Turisme.

ACORDEN

Primer

Les característiques de la Pràctica obligatòria de la diplomatura de Turisme estan regulades per la Guia de la Pràctica.

Segon

Les pràctiques dels estudiants de la diplomatura de Turisme es regiran pels criteris següents:

a) Poden fer aquestes pràctiques els estudiants que estiguin matriculats de l'assignatura de Pràctica II del tercer curs de la diplomatura.

b) Les pràctiques es faran durant el curs acadèmic. De totes maneres l'horari i el període concret de realització seran especificats al pla de treball de l'alumne.

c) Abans de començar els períodes de pràctiques la UIB i [EMPRESA] establiran el nombre d'estudiants que faran les pràctiques.

d) L'empresa es compromet a fixar el pla de treball de l'alumne i a nomenar, en el si de l'empresa, un tutor responsable del programa de formació de l'alumne encarregat de les relacions amb el tutor que nomeni la Universitat.

e) Els practicants faran funcions pròpies del perfil professional corresponent als seus estudis, d'acord amb el pla de treball que cada estudiant ha de fer, dins el context de l'organització general de la pràctica i amb les orientacions dels tutors de pràctiques.

f) Els estudiants es comprometen a fer les tasques que l'empresa els encomani, respectar els reglaments i les normes de l'empresa i mantenir absoluta reserva sobre els esdeveniments i els documents de l'empresa.

g) Cada estudiant tindrà com a tutor acadèmic el professor / la professora responsable de l'assignatura Pràctica II de la diplomatura de Turisme.

h) L'estudiant ha d'entregar una memòria de pràctiques, i el tutor de l'empresa ha d'avaluar l'alumne mitjançant un qüestionari, segons les condicions especificades a la Guia de la Pràctica. El tutor de la UIB serà l'encarregat de l'avaluació de cada estudiant en pràctiques.

i) La realització de les pràctiques no implica l'existència de cap relació laboral entre l'estudiant i [EMPRESA], ni la remuneració d'aquestes.

Tercer

En tot allò que no es preveu en aquest conveni, és aplicable el Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa, actualitzat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre.

Quart

Un cop acabat el programa, l'estudiant pot demanar un certificat acreditatiu de la tasca realitzada.

Cinquè

L'assegurança escolar cobrirà les contingències dels estudiants que segueixen els programes de col·laboració en les condicions que s'estableixen a les condicions legals que la regulen.

Sisè

El present conveni de pràctiques té una validesa de quatre anys i és renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, les parts signen aquest conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per [EMPRESA],

[NOM I COGNOM]
[CÀRREC]

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 16 d'abril de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).