Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni marc de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en matèria de formació permanent del professorat

Palma, 17 de desembre de 2001

Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura, i Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears,

MANIFESTAM

Que en data 28 de novembre de 1998, La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va signar un conveni marc de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears per dur a terme, entre d'altres objectius, i en ser d'interès comú d'ambdues institucions, la formació permanent del professorat en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.

D'acord amb la clàusula segona de l'esmentat conveni, les parts signatàries acorden dur a terme el CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN SUPORT EDUCATIU A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS, d'una durada de dos cursos escolars 2001/2002 i 2002/2003.

Per això,

ACORDAM

Primer. Constitueix l'objecte d'aquest conveni la realització del Curs d'Especialització en Suport Educatiu a les Necessitats Educatives Especials, que s'emmarca en el camp del tractament de la diversitat i de la gestió educativa .

Segon. La Universitat de les Illes Balears es compromet a convocar, realitzar i certificar el Curs d'Especialització en Suport Educatiu a les Necessitats Educatives Especials, que s'ha de dur a terme en el decurs del 2001/2002 i 2002/2003.

Tercer. D'acord amb el que disposa el conveni marc, es constitueix la Subcomissió Tècnica per a aquest programa, integrada per:

  • La cap del servei de Formació Permanent del Professorat.
  • Un/a representant designat per la directora general d'Ordenació i Innovació.
  • Dos/dues representants de la Universitat de les Illes Balears.

Són funcions de la Subcomissió Tècnica:

  1. Aprovar el projecte de l'activitat.
  2. Fixar els criteris de selecció de les persones participants en el curs de formació.
  3. Designar el coordinador o la coordinadora de l'activitat de formació i fixar-ne les retribucions.
  4. Aprovar la proposta de professorat del curs i fixar-ne les retribucions.
  5. Realitzar el seguiment i l'avaluació del curs.
  6. Elevar a la Comissió Mixta de seguiment del conveni marc la memòria del programa.

Quart. El coordinador o la coordinadora del programa ha d'organitzar i gestionar el Curs, amb la col·laboració dels departaments, instituts i serveis de la Universitat, segons d'acord amb el disseny establert per ambdues parts.

El coordinador o la coordinadora ha d'informar periòdicament la Subcomissió Tècnica sobre l'evolució del procés d'elaboració i li ha de proporcionar les dades necessàries perquè en pugui fer-ne un seguiment adequat.

Cinquè. El curs s'adreça al professorat no universitari, i en general, als professionals dels serveis educatius. Les condicions de participació, reconeixement i registre d'aquesta activitat de formació són les que la Conselleria d'Educació i Cultura estableix amb caràcter general.

Sisè. La Conselleria d'Educació i Cultura ha d'aportar a la UIB, per al finançament del programa, la quantitat de 14.122.000milions de pessetes, a càrrec a la partida pressupostària 13601.421B01.44100.0 corresponent al pressuposts general de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2001, la qual s'ha de fer efectiva una vegada s'hagi signat el conveni.

Setè. S'eximeix la UIB de la constitució d'aval, d'acord amb el que disposa l'apartat a del punt 2 de l'article 24 del Decret 77/2001 d'1 de juny, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Vuitè. En acabar el curs, la UIB, a través de la Subcomissió Tècnica, ha d'elevar a la Direcció General d'Ordenació i Innovació la memòria justificativa de l'activitat desenvolupada i dels fons percebuts per a la seva realització.

Novè. La UIB queda sotmesa a les mesures de comprovació i fiscalització establertes en la legislació vigent, en especial a les que fan referència a la normativa reglamentària de la legislació de finances i pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i control de les seves ajudes públiques.

Desè . Aquest conveni és vigent fins al setembre de 2003.

EL CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA

Damià Pons i Pons

EL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Llorenç Huguet Rotger

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de març de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).