Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol d'adhesió al conveni de constitució de la Universitat Euromediterrània Tethys

Palma,

El Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Illes Balears, Espanya,

EXPOSA

I . El 28 de gener de 2000 es va constituir a Marsella (França) la Universitat Euromediterrània sense Murs TETHYS com una universitat virtual, mitjançant un conveni marc de cooperació entre les vint-i-dues universitats següents, pertanyents a vuit països riberencs de la Mediterrània:

¿ Universitat de la Mediterrània (Ais-Marsella II), França

¿ Universitat de Provença (Ais-Marsella I), França

¿ Universitat de Dret, d'Economia i de Ciència (Ais-Marsella III), França

¿ Universitat de Barcelona, Espanya

¿ Universitat de Gènova, Itàlia

¿ Universitat Libanesa, Líban

¿ Universitat de Balamand, Líban

¿ Universitat de Saint-Joseph, Líban

¿ Universitat d'Alexandria, Egipte

¿ Universitat del Caire, Egipte

¿ Universitat de Tanta, Egipte

¿ Universitat d'Asiut, Egipte

¿ Universitat de Ciència, de Tècnica i de Medicina (Tunis II), Tunísia

¿ Universitat de Dret, d'Economia i de Gestió (Tunis III), Tunísia

¿ Universitat del Centre, Tunísia

¿ Universitat de Sfax (Sud), Tunísia

¿ Universitat d'Alger, Algèria

¿ Universitat Houari Boumedienne, Algèria

¿ Universitat Cadi Ayyad, Marroc

¿ Universitat Chouaib Doukkali, Marroc

¿ Universitat Mohammed V-Agdal, Marroc

¿ Universitat Mohammed I, Marroc

S'adjunta còpia de l'esmentat conveni marc al present escrit.

II . Tal com diu el preàmbul de l'esmentat conveni, la finalitat essencial de la Universitat TETHYS consisteix a posar en marxa d'una manera multilateral una cooperació transnacional entre universitats dels diferents països de la Mediterrània, en especial en allò que es refereix a la formació d'alt nivell de postgrau, així com a la recerca.

III . La UIB coincideix totalment amb els objectius i finalitats de la Universitat TETHYS, per la qual cosa va demanar d'adherir-s'hi en el seu moment.

IV . El Consell d'Administració de la Universitat TETHYS reunit a Asiut (Egipte) el 26 de gener de 2002 va acceptar per unanimitat l'adhesió de la UIB a aquesta universitat virtual.

V . Per consumar l'adhesió, pertoca ara a la UIB d'aprovar i signar un protocol d'adhesió al conveni marc de constitució de la Universitat TETHYS.

VI . Per tot l'anterior, el Rector de la UIB formalitza ara el present document, d'acord amb la següent

CLÀUSULA ÚNICA

La Universitat de les Illes Balears s'adhereix íntegrament al conveni marc de constitució de la Universitat TETHYS esmentat, en igualtat de condicions amb la resta de les universitats signants.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present protocol d'adhesió.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present protocol d'adhesió el va aprovar el Consell Executiu de data 9 d'abril de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).