Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Parlament de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 18 de març de 2002

REUNITS

D'una part, el Molt Honorable Sr. Maximilià Morales i Gómez, President del Parlament de les Illes Balears.

D'una altra part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

     

  1. Que el Parlament, com a representació del poble de les Illes Balears, exerceix la potestat legislativa mitjançant l'elaboració i aprovació de Lleis, segons el que estableix l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears als seus articles 19 i 27, així com l'elaboració de les proposicions de llei perquè es presentin a la Mesa del Congrés dels Diputats, d'acord amb el que permet l'article 87.2 de la Constitució.
  2. Que entre les matèries respecte de les quals el Parlament de les Illes Balears exerceix la seva potestat legislativa es troba, segons l'article 10.23 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, la conservació, modificació i desenvolupament del dret civil de la Comunitat Autònoma.
  3. Que la Universitat de les Illes Balears du a terme una important i reconeguda labor científica pel que fa al Dret propi de les Illes Balears i, especialment, pel que es refereix al dret civil d'aquesta Comunitat Autònoma, mitjançant el seu Departament de Dret Privat, Aquest Departament actualment està elaborant un treball que ha d'ésser publicat sota el títol "Materials Prelegislatius del Dret Civil de les Illes Balears", com també un altre treball que serà publicat com a "Compilació del Dret Civil de les Illes Balears".
  4. La Mesa del Parlament, en sessió de dia 13 de març de 2002, acorda autoritzar la signatura del present conveni.
  5. El present conveni es va aprovar pel Consell Executiu de la Universitat de les Illes Balears, en data 5 de març de 2002.
  6. Atès que la Universitat de les Illes Balears i el Parlament de les Illes Balears consideren que la publicació dels esmentats treballs és convenient per l'interès científic que representen i adequada per facilitar a tots el seu coneixement, ambdues parts formalitzen un conveni de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objecte del present conveni consisteix en la col·laboració que el Parlament de les Illes Balears prestarà per a l'edició dels llibres Materials Prelegislatius del Dret Civil de les Illes Balears i Compilació del Dret Civil de les Illes Balears , elaborats pel Departament de Dret Privat de la UIB i editats pel Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB.

Segona . Pel que fa al llibre Materials Prelegislatius del Dret Civil de les Illes Balears , l'esmentada col·laboració es durà a terme mitjançant l'adquisició a càrrec del Parlament de les Illes Balears de 375 exemplars de l'obra esmentada, per un import de 4119 euros, que suposarà el 50 per cent del cost total de l'edició.

Pel que fa al llibre "Compilació del Dret Civil de les Illes Balears", la col·laboració del Parlament consistirà en l'adquisició de 500 exemplars de l'obra, per un preu total de 3682.47 euros.

Tercera . El Parlament de les Illes Balears satisfarà aquestes quantitats en el moment que per part del Servei de Publicacions de la Universitat de les Illes Balears es lliurin al Parlament els llibres l'edició dels quals es convenia al present document.

Quarta . La Universitat de les Illes Balears podrà posar a la venda amb el preu que consideri més adequat els exemplars dels llibres que li corresponguin de l'edició que es convenia al present document, amb la finalitat de compensar les despeses en què hagi hagut d'incórrer per preparar l'elaboració i redacció dels esmentats llibres.

Cinquena . En fer l'edició dels llibres esmentats, la Universitat de les Illes Balears s'obliga a incloure el logotip del Parlament de les Illes Balears a la contracoberta de cada una de les obres en les mateixes mides i condicions que el logotip de la Universitat de les Illes Balears, a més d'incloure-hi el nom del Parlament de les Illes Balears a les primeres pàgines.

En prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat en el lloc i a la data indicats ut supra .

Pel Parlament de les Illes Balears, Maximilià Morales

Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de març de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril)