Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Entitat del Turisme de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a l'elaboració de recursos didàctics i tecnològics que permetin l'obtenció del títol superior de turisme

Palma, 27 de març de 2002

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Celestí Alomar Mateu, com a president de l'Entitat del Turisme de les Illes Balears (ENTURIB).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom dels ens els càrrecs dels quals ocupen i, reconeixent-se mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar, manifesten la seva voluntat de continuar col·laborant en el camp de la formació i de la investigació en turisme, i per això

EXPOSEN

Primer . L'objecte d'aquest protocol és la realització del material didàctic i tecnològic necessari per a l'obtenció del Títol Superior de Turisme.

Segon . La Conselleria de Turisme té interès en la impartició del Títol Superior de Turisme aprofitant les noves tecnologies de la informació, cosa que permetrà ampliar i facilitar l'especialització i la formació dels professionals del turisme.

CONVENEN

Primer . Crear els recursos didàctics i tecnològics que permetin que el Títol Superior de Turisme es pugui cursar a distància.

Segon . El curs i els materials didàctics s'estructuraran de tal forma que se'n puguin cursar de forma independent diversos mòduls. Aquests diversos mòduls conduiran a la consecució de diversos títols d'especialista universitari.

Tercer . La Universitat de les Illes Balears es compromet a elaborar tots els recursos didàctics i tecnològics per tal que el Títol Superior de Turisme es pugui posar en marxa.

Quart . L'ENTURIB aportarà la quantitat de 420.708,47 euros, pagament que es desglossarà en quatre anualitats de 105.177,11 euros cada una.

El primer pagament es farà un cop s'hagi reunit la comissió de seguiment i s'hagin aprovat les actuacions que s'hagin dut a terme i que permetin d'iniciar el curs 2002-2003.

Cinquè . Es constituirà una comissió mixta Govern de les Illes Balears - Universitat de les Illes Balears que es reunirà dues vegades l'any per fer el seguiment de les actuacions:

La comissió serà composta per:

¿ El director general d'Universitat

¿ La vicepresidenta de l'ENTURIB

¿ El vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals, senyor Jaume Sureda Negre

¿ La directora del Títol Superior de Turisme, senyora Catalina Nativitat Juaneda Sampol

Sisè. La UIB enviarà a l'ENTURIB una memòria econòmica en la qual constarà una relació del material didàctic necessari per al desenvolupament del curs sotmesa al vistiplau de la comissió mixta, i per altra banda la comissió fixarà el sistema mitjançant el qual l'ENTURIB procedirà a abonar els recursos.

Setè . La UIB es compromet a fer constar en tots els mitjans de difusió del curs o els cursos que es facin amb aquest material, el patrocini del Govern de les Illes Balears.

Vuitè. L'inici del curs serà durant el mes d'octubre de 2002.

Un cop les parts han llegit aquest conveni, i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Entitat del Turisme de les Illes Balears,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Celestí Alomar
President
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de març de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).