Convenis i acords marc signats per la UIB

Annel al conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears (UIB), per a la realització de pràctiques dels alumnes dels cursos de formació professional ocupacional del departament de serveis socials, del programa Ergon

Palma, 25 d'abril de 2002

REUNITS

D'una part, l'Honorable. Senyora Josefina Sintes i Janer, Consellera del Departament de Serveis Socials del Consell Insular de Mallorca, amb CIF S-0711002-F, i amb domicili al carrer General Riera, núm. 67, de Palma, actuant en nom i representació d'aquesta corporació per delegació expressa del Consell Executiu, segons decret de data 22 d'abril de 2002. Va acompanyada del secretari tècnic Senyor Miquel Ferrà i Jaume.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per aquest acte

MANIFESTEN

Primer . Que l'any 2001, el Consell Insular de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears signaren un conveni marc de col·laboració en matèria acadèmica, mitjançant el qual ambdues institucions establiren col·laboracions especifiques, entre d'altres, per a la realització de tasques de formació en les que estiguin interessades les dues institucions.

Segon . Que el Consell de Mallorca i la Conselleria de Treball i Formació del Govern Balear, en data 11 d'octubre de l'any 2000, signaren un contracte programa, per un període tres anys, per a l'execució d'actuacions de formació professional ocupacional del Fons Social Europeu, pel qual el Consell de Mallorca assumia la responsabilitat d'executar el programa ERGON, adreçat a la formació de joves amb discapacitat a Mallorca.

Tercer . Que la Universitat de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, coincideixen en l'interès comú pel desenvolupament, a tots els nivells, de la societat en què estan immersos i en especial a l'àmbit del benestar i de la promoció social i laboral dels joves amb discapacitat, per la qual cosa estan interessats en formalitzar el present conveni, per tal d'aconseguir una coordinació eficaç d'esforços i assolir un millor aprofitament dels recursos.

Quart . Que ambdues entitats estan interessades en la realització de les pràctiques docents dels alumnes del curs de Formació Professional Ocupacional d'Ajudant de jardiner/viverista, impartit pel Departament de Serveis Socials del Consell de Mallorca, dintre de les instal·lacions de la UIB i amb les empreses que tenen contractes dintre del Campus de la UIB.

Cinquè . Que ambdues entitats estan interessades en treballar per millorar la qualitat de vida, l'autonomia personal i social de les persones amb discapacitat, així com la seva futura integració al món del treball.

Sisè . Que el Decret 11/2000, de 4 de febrer, del Govern Balear, regula els programes de formació professional ocupacional en l'àmbit de les Illes Balears. L'article 2.4 de l'Ordre de dia 4 de maig de 2001, de la Conselleria de Treball i Formació, del Govern Balear, per la qual es dicten normes de desplegament del Decret esmentat, estableix que si una actuació formativa inclou pràctiques professionals en empreses o centres docents, s'ha de signar un conveni específic de col·laboració per regular aquestes pràctiques.

Setè . Que el Departament de Serveis Socials del Consell de Mallorca, vol dur a terme, en el marc del conveni signat amb la Conselleria de Treball i Formació en data 11 d'octubre de 2000, accions formatives en el marc de l'objectiu 3 del Fons Social Europeu per al període d'1 de novembre de 2001 fins 31 d'octubre de 2002.

Vuitè . Que entre les accions aprovades es preveu la realització de pràctiques en empresa o centres docents.

Novè . Que la UIB, per la seva activitat disposa de personal i de recursos necessaris i adequats, essent idònia per a impartir la formació pràctica a les seves instal·lacions.

Desè . Que la UIB declara expressament, que compte amb tots els permisos i requisits legals per a l'exercici de la seva activitat i que compleix amb les seves obligacions fiscals i socials.

Per la qual cosa, estableixen com a finalitat del present conveni,

OBJECTE

L'objecte del present conveni, es la col·laboració entre les dues entitats signants, pel desenvolupament d'un Programa Formatiu de pràctiques dels alumnes amb discapacitat, de l'acció formativa "ajudant de jardiner/viverista" dintre del programa ERGON.

Es regularà sota els següents

PACTES

Primer . La UIB, es compromet a complir el projecte de formació que per a cada alumne ha elaborat el Departament de Serveis Socials del Consell de Mallorca i, que ha estat consensuat amb el Vicerectorat d'Infrastructures i Medi Ambient de la UIB.

Segon . Els alumnes desenvoluparan les activitats programades especificades a l'annex I del mateix conveni, en les instal·lacions de la Universitat de les Illes Balears, sense que això impliqui relació laboral alguna amb l'esmentada Universitat.

Tercer . La realització de les esmentades pràctiques per part de l'alumne, no genera per part d'aquest més compromisos que els acordats en aquest conveni i, en cap cas, produeix les obligacions d'un contracte laboral.

Quart . La UIB nomenarà un tutor responsable dels alumnes de l'acció a realitzar en el centre de pràctiques, i el Departament de Serveis Socials del Consell de Mallorca, aportarà un responsable tècnic per cada alumne o grup d'alumnes.

Cinquè . La incorporació de l'alumne/s en pràctiques no suposarà, en cap cas, la substitució dels treballs propis del personal de plantilla de la Universitat de les Illes Balears.

Sisè . Els alumnes no percebran quantitat econòmica alguna per a la realització de les activitats formatives en la Universitat de les Illes Balears. En el cas que el curs estigui becat, només es concedirà la beca en concepte d'assistència.

Setè . El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d'alguna d'elles, que serà comunicada a l'altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes:

  1. El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
  2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
  3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Igualment es podrà rescindir per un determinat alumne o grup d'alumnes, per qualsevol de les parts signants, i ser exclòs de la seva participació en el conveni per decisió unilateral del centre, de l'empresa o entitat col·laboradora, o conjunta d'ambdós, en els següents casos:

  • faltes repetides d'assistència i/o puntualitat no justificades.
  • actitud incorrecta o manca d'aprofitament, prèvia audiència a l'interessat.

Vuitè . L'assegurança de l'alumne anirà a càrrec del Departament de Serveis Socials del Consell de Mallorca i, s'equiparà a l'assegurança escolar.

Novè . El Departament de Serveis Socials del Consell de Mallorca, facilitarà als alumnes, la corresponent targeta acreditativa d'alumne en pràctiques.

Desè . El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà una validesa des de la seva signatura fins a 31 d'octubre de 2002.

En prova de conformitat, les parts signen el present conveni, en tots els punts acordats, en dos exemplars i a un sol efecte.

Pel Consell Insular de Mallorca, Josefina Sintes Consellera de Serveis Socials
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 19 de març de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).