Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol addicional al conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears de 12 de juliol de 2000, sobre col·laboració entre la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la formació pràctica de l'alumnat de dret

Palma, 9 de maig de 2002

REUNITS

D'una banda, el conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears, Honorable Senyor Antoni Garcias i Coll.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni.

MANIFESTAM

Que el dia 12 de juliol de 2000 es va signar una conveni marc de col·laboració general entre el govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, que establia el marc de col·laboració institucional i permanent d'ambdues parts amb l'objectiu de desenvolupar diverses actuacions a través de les conselleries del govern de les Illes Balears.

Que ambdues institucions comparteixen una mateixa voluntat de completar la formació de l'alumnat universitari de la Facultat de Dret facilitant-li la realització d'un període de pràctiques relacionades amb l'aplicació dels coneixements jurídics i administratius a l'àmbit de l'Administració autonòmica, per la qual cosa acordam el següent protocol addicional del conveni de 12 de juliol de 2000, i que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera . S'estableix mitjançant aquest conveni la cooperació entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB) per a la realització de pràctiques de l'alumnat de la Facultat de Dret relacionades amb l'aplicació dels coneixements jurídics i administratius en l'àmbit de l'Administració autonòmica. D'aquesta manera, l'Administració autonòmica col·labora en la realització de les pràctiques externes de dret públic corresponents als estudis de Dret de la UIB, segons el pla d'estudis vigent.

Els estudis en pràctiques per a l'alumnat adscrit a la UIB es regeixen pel Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, modificat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre, i s'organitzen segons el document aprovat en la junta extraordinària de la Facultat de Dret celebrada el 28 de maig de 2001 sobre l'organització de les pràctiques dels estudis de Dret.

Les pràctiques s'han de dur a terme en les distintes conselleries del Govern de les Illes Balears.

Segona . La relació que s'estableix entre l'Administració autonòmica i l'alumnat que realitza les pràctiques no té caràcter laboral ni pot derivar en cap obligació de caràcter labora o contributiu de l'Administració. No hi és aplicable la legislació sobre funció pública ni la normativa laboral.

Tercera . Les pràctiques han de tenir una durada de setanta hores, la qual cosa equival als set crèdits de les pràctiques externes de dret públic de l'actual Pla d'estudis de Dret, i s'han de realitzar de juny de 2002 a setembre de 2002.

Quarta . Com a màxim poden realitzar aquestes pràctiques quinze alumnes, que han d'estar cursant cinquè curs de Dret de la UIB. La determinació dels alumnes que hagin de realitzar les pràctiques correspon a la UIB, mitjançant el procediment de selecció que consideri adient. La Universitat ha de fer saber el nom de les persones triades a la Secretaria General Tècnica de la Conselleria de Presidència, perquè en pugui fer la programació oportuna, amb la determinació concreta dels períodes de pràctiques.

Cinquena . La Conselleria de Presidència, mitjançant la Secretaria General Tècnica, ha de distribuir l'alumnat en pràctiques entre les distintes conselleries del Govern de les Illes Balears, segons la disponibilitat dels departaments i del serveis administratius receptors. S'ha de procurar que la distribució sigui homogènia i equitativa entre totes les conselleries.

Sisena . Per realitzar els set crèdits que preveu la clàusula tercera s'han de realitzar quatres hores diàries de pràctiques durant un mes entre juny i setembre, ambdós inclosos, fins que es completin les setanta hores que preveu la clàusula tercera.

Setena . El personal funcionari responsable administratiu de cada departament o servei receptor s'ha d'encarregar de la direcció i del desenvolupament concret de les pràctiques, de la tutoria de les pràctiques externes i de l'emissió d'un informe final sobre la feina efectuada per cada persona en pràctiques en un imprès que li ha de proporcionar la Facultat de Dret.

El professorat de la UIB que coordini les pràctiques externes de dret públic, un cop vistos els informes emesos pel personal funcionari tutor, ha de realitzar el seguiment i l'avaluació corresponents. L'Administració autonòmica ha de facilitar l'accés al professorat a les dependències o als locals on es realitzin les pràctiques, quan la visita sigui per motius que hi tenguin relació.

Vuitena . L'alumnat en pràctiques resta subjecte a la duració, al calendari, a l'horari, al lloc i a l'activitat que s'ha establert en aquest conveni; s'ha d'aplicar amb diligència a les tasques encomanades; s'ha de mantenir en contacte amb la persona que n'exerceixi la tutoria i amb el professorat que li coordini les pràctiques externes, i ha d'actuar amb sigil respecte de les tasques que realitzi, tant durant les pràctiques com un cop que les hagi finalitzat.

Novena . La cobertura de riscs de l'alumnat en pràctiques s'ha d'ajustar al següent règim:

  1. D'aquest conveni no deriva cap obligació de l'Administració autonòmica envers els règims de la seguretat social, ja que les contingències són cobertes per l'assegurança escolar.

  2. La UIB ha d'indicar expressament a la Secretaria General Tècnica de la Conselleria de Presidència que l'alumnat que ha de realitzar les pràctiques està al corrent dels pagaments de les quotes de l'assegurança escolar i n'ha d'especificar la cobertura.

Desena. Aquest conveni entra en vigor en el mateix moment que es firmi i té una vigència d'un any, prorrogable tàcitament per al mateix període, excepte si el denuncia expressament alguna de les parts amb una antelació mínima de tres mesos.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signam en el lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria de Presidència,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Antoni Garcias

Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de març de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).