Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol del conveni marc de col.laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de proves d'habilitació professional de Guies Turístics

Palma, 13 de març de 2002

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Celestí Alomar Mateu, conseller de Turisme del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts ens reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni.

Per això,

EXPOSAM

Primer . Que l'objecte d'aquest protocol del conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears és la realització de proves d'habilitació professional de guies turístics.

Segon . Que la Conselleria de Turisme té interès a possibilitar la màxima professionalització dels guies turístics de les Illes Balears, per tal de contribuir a la institucionalització d'un model turístic de més qualitat a tots els nivells i sectors de les Illes Balears.

Per aquest motiu,

ACORDAM

Primer . La Universitat crearà una comissió d'elaboració del temari de les proves d'habilitació de guies turístics. De la dita comissió, formada per un mínim de tres professors que designi la UIB, en formaran part, també, un representant de la Conselleria de Turisme, un representant de l'Associació de Guies Turístics i un representant de les agències de viatges. Aquesta comissió tindrà potestat per aprovar l'esmentat temari.

Segon . La Universitat de les Illes Balears, una vegada convocades per la Conselleria de Turisme, organitzarà cada any proves d'habilitació de guies turístics, d'acord amb la normativa aprovada.

Tercer . La UIB, a instància de la Conselleria de Turisme, pot organitzar cursos de formació permanent de guies turístics.

Quart . Es constituirà una comissió mixta d'aquest protocol del conveni marc, formada per dos membres, un de la Conselleria de Turisme i l'altre de la Conselleria d'Educació i Cultura, i dos membres de la Universitat de les Illes Balears, per tal de dur a terme el seguiment d'aquest protocol del conveni marc.

Cinquè . La durada d'aquest conveni serà fins al curs 2004-2005.

Sisè . La subvenció a la Universitat de les Illes Balears per a la realització d'aquest conveni es farà efectiva una vegada aprovada. Posteriorment, la UIB haurà de presentar la justificació corresponent sobre la base de les activitats realitzades.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signam en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria de Turisme,

Celestí Alomar
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de juliol de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).