Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació entre la Universitat de Baarcelona, Universitat de les Illes Balears i la Universitat Rovira i Virgili per realitzar un doctorat en Nutrició i Metabolisme

Barcelona, 18 de febrer de 2002
Palma, 27 de març de 2002

REUNITS

D'una banda, l'Excm. i Mgfc. Senyor Joan Tugores Ques, rector de la Universitat de Barcelona.

De l'altra, l'Excm. i Mgfc. Senyor Llorenç Huguet i Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears.

I de l'altra, l'Excm. i Mgfc. Senyor Lluís Arola i Ferrer, rector de la Universitat Rovira i Virgili.

ANTECEDENTS

D'acord amb el que estableix el Reial decret 778/98, que regula el funcionament del tercer cicle universitari, i d'acord amb els reglaments i les disposicions interns de cada universitat que desenvolupen normativament el funcionament del tercer cicle, les tres universitats, representades pels seus rectors, acorden subscriure aquest conveni per aconseguir dos objectius:

a) En primer lloc, promoure la formació especialitzada de nous professionals i d'investigadors en el camp de la nutrició que permetin desenvolupar els quadres docents, d'investigadors i tècnics que es requereixin per a l'actual expansió d'aquesta branca científica d'alta transcendència social i industrial.

b) En segon lloc, promoure la cooperació docent, investigadora i de formació d'especialistes en aquest camp, que avui està en ple desenvolupament, i permetre que s'hi incorporin estudiants d'àrees afins.

CLÀUSULES

1. Les universitats esmentades acorden realitzar conjuntament un programa de doctorat en Nutrició, unint els esforços formatius individuals dels grups docents i d'investigació de cada universitat que treballen en àrees que hi estan relacionades. Les tres universitats presentaran el programa per aprovar-lo seguint el procediment establert.

2. El programa de doctorat esmentat tindrà caràcter interuniversitari: cada universitat hi participarà plenament amb els mateixos drets i les mateixes obligacions.

3. Un comitè acadèmic haurà de desenvolupar aquest conveni, organitzar la docència i controlar l'execució i la qualitat d'aquesta docència.

4. El comitè estarà format per dos o tres representants de cada universitat, entre els quals s'han d'incloure els responsables del programa de les tres universitats. En les votacions, cada universitat disposarà d'un sol vot, i es requerirà una majoria d'almenys dos vots contra un per adoptar acords vinculants. Un reglament intern, que prèviament coneixeran els responsables jeràrquics de cada universitat, desenvoluparà el funcionament del comitè.

5. La gestió del comitè, així com el pes principal de les tasques organitzatives, correspondrà, cada any i en torns rotatoris, a una universitat diferent. Per això, s'elegirà anualment un coordinador/a perquè es responsabilitzi de la gestió conjunta del programa. Aquest coordinador/a serà auxiliat pel coordinador/a de l'any següent, que actuarà com a subcoordinador/a. L'ordre de la implicació de les universitats s'establirà per consens en la primera reunió del comitè.

6. El programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme s'oferirà com a propi en cada una de les tres universitats signants, de manera simultània a la resta de cursos d'àmbit exclusiu de cada universitat.

7. Cada una de les tres universitats es farà càrrec de la gestió administrativa dels seus alumnes que participin en el curs. En particular, cada universitat es responsabilitzarà d'expedir el títol de Doctor/a als seus propis alumnes d'acord amb la normativa vigent.

8. El programa constarà de 32 crèdits, 20 dels quals correspondran al desenvolupament docent, i 12, a les activitats investigadores específiques de cada alumne/a. El nombre d'alumnes del programa no podrà ser inferior a 10. Dins dels continguts del programa de doctorat, cada alumne/a cursarà un mínim de 15 crèdits docents fonamentals, i la resta, fins a 20, es completarà amb altres cursos aprovats dins del pla general docent del programa, i sempre segons les directrius pròpies de cada universitat.

9. Els cursos i seminaris que comprenen la part docent del programa es desenvoluparan mitjançant un curs intensiu organitzat pel comitè acadèmic.

10. Els crèdits d'investigació es realitzaran amb el control d'un professor/a responsable del programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme d'alguna de les tres universitats, i podran ser dirigits per un altre doctor/a que compti amb l'acceptació prèvia del comitè.

11. Cada universitat finançarà el programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme, de la mateixa manera que finança la resta dels seus programes.

DISPOSICIONS FINALS

1. Aquest conveni tindrà plena validesa a partir del bienni 2001-2003 fins el bienni 2005-2007. Serà prorrogable de manera tàcita per períodes iguals. La validesa del conveni queda, en tot cas, supeditada a l'aprovació de cada programa.

2. Aquest conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les parts un any abans, com a mínim, que n'expiri el termini, ja que la planificació docent es realitzarà amb una antelació suficient (1 any) per permetre als alumnes i als grups d'investigació i docència programar amb seguretat les seves activitats formatives. Un cop iniciat el programa, les Universitats signants garantiran la seva continuïtat pels alumnes matriculats.

3. El programa podrà ser abandonat per una o per diverses universitats si es comunica formalment al comitè acadèmic i als rectorats de les altres universitats, salvaguardant, en qualsevol cas, els drets dels alumnes matriculats i respectant el període de denúncia indicat en l'apartat anterior. L'acord de resolució d'aquest conveni podrà ser pres també per acord de les tres universitats a partir del comitè acadèmic, que elevarà la seva proposta als tres rectors perquè l'implementin de manera efectiva, en el cas de ser atesa la sol·licitud.

4. La modificació d'aquest conveni requerirà la conformitat expressa de les parts signants.

Com a prova de conformitat, les tres parts signen aquest conveni en set exemplars (un per a cada grup participant i un altre, per a l'arxiu del rectorat de cada universitat).

Joan Tugores Ques, Rector Universitat de Barcelona
Llorens Huguet Rotger, Rector Universitat de les Illes Balears
Lluís Arola Ferrer, Rector Universitat Rovira i Virgili

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 4 de setembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).